Ny Sex- och LöneSlaveriArbetsLag – eller ?


For translation of this to English – ”click” here.

Om innehållet i bloggen i detta register.


VÄL BEKOMME BÄSTA BESÖKARE – ”DET GÄLLER LIVET”

Länken går till radioprogram med mig 1994 – på temat att det finns i ÖverFlöd av allt för alla på jorden Terras ytteryta. Ifall Wi av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens alla länder – ej genomskådar den rådande världsomspännande bluffen = ”religionen” brist på pengar – som ÄR den allt överskuggande grundorsaken till alla världens eländes eländen – så kommer Wi aldrig att kunna eliminera oligarkernes styre = vanstyre av världen. Thats it – eller ?

Hälsopartiet har på sin agenda att ändra på det rådande missförhållandet.

Handen på hjärtat: ”Har Du förtroende för det svenska banksystemet ?”

”LUFT ATT ANDAS OCH SUVERÄNA PENGAR ATT BRUKA FINNS DET I ÖVERFLÖD AV – ELLER ?”


  http://www.youtube.com/watch?v=OvE7WWuJp-U&feature=


24/11-12
– Författaren och f d riksdagsledamoten AnneMarie PålssonKnapptryckarkompaniet (en verkligen sevärd video om ca 30 min – för dom som VÅGAR ”se” hur Sverige styrs = vanstyrs av sittande regeringar).

  http://www.youtube.com/watch?v=qu0h9lZFebQ&feature=


Vem har den egentliga politiska makten i Sverige ?

Knapptryckarkompaniet är en personlig och analytisk skildring av makten i riksdagen av den före detta moderata riksdagsledamoten Anne-Marie Pålsson = renodlat (video 8 min) ekonomiskt och annat PartiKrativälde i Sverigeeller ❓ – slut citat härifrån.


”ARBETE STIMULERAR UNDER RÄTTA BETINGELSER”.


REPRESENTATIV DEMOKRATI [= …att auktoritativt och legitimt utöva kontroll… (video 8 min)] = FolkStyredet är frågan – som en 94 år LivsErfaren person – ger uttryck för en hel del KRISTALLKLARA sanningar om HÄR (video ca 11 min).

Om hur dödsbringande illa ställt det ÄR i Sverige i dags dato på individnivå HÄR och HÄR – samt ej minst HÄR och HÄR… 😥


The Ringing Cedars = helt otroligt ❗ intellektuellt sett – men likväl pågående VERKLIGHET i dags dato – Tack och Löv ❗ …
Om Anastasia som person HÄR (klicka där i högermarginalen på ”Vem är Anastasia?”) och HÄR.


OM KONSEKVENSERNA AV EN TRÅKIG LIVSFÖRING HÄR – OCH OM VAD LYCKA OCH GLÄDJE STIMULERAS AV HÄR, HÄR OCH HÄR. 🙄


En högeligen intressant = tankeväckande radiointervju med en mycket erfaren riksdagsledamot finns HÄR – som starkt styrker att:
”Svensk maktkoncentration den värsta i hela OECD !”


33 HÄRSKARTEKNIKER ❗ – av Maria Knutsson.


Om den s k ”fria” forskningen här och här + ej minst här och här.


”…Vilka är det idag som FAKTISKT begår de värsta brotten mot mänskligheten, med mest lidande, svält och död som resultat ❓ Jo, regeringar i olika länder. Inte terrorister och vanliga kriminella. Så vi har faktiskt större anledning att frukta regeringar än terrorister och kriminella.”
– slut citat härifrån.


Om demokrati – i meningen FolkStyre här.


PÅGÅENDE PARADIGMSKIFTE AVSEENDE LAGSTIFTNINGEN

Goda nyheter – för oss av vanligt folk = humana MedMänniskor = väsentligt flera än 90 % av medborgarna ❗ 💡

Riksdagen i Sverige har tagit intryck av befolkningens mycket mycket starka kritik emot SexKöpsLagen. Alla Fria röstningar om den i Etablissemangets massmedia = StorebrorsCensurarade ”Trattmedia” (video 2,5 min) enligt Hans Rosling – visar Entydigt på att uppåt ca 70 % av MedMänniskorna i Sverige vill ha bort SexKöpsLagen (= bla förbudet för t ex att kåta upp oss för egen hand = elektrifiera upp oss för egen hand 😉 ) helt och hållet – och så snart som möjligt ❗ Därför kommer SexKöpsLagen – troligast redan i slutet av år 2013 – att ersättas med Sex- och LöneSlaveriArbetsLagen. Detta har nyligen kommit till OrigoSnällRedaktionen´s kännedom, ifrån en vanligtvis välunderrättad källa.


Lagrådet har av Riksdagen helt nyligen fått det följande helt annorlunda = verkligt Nya lagförslaget – för en bedömning av om lagförslaget i någon punkt strider emot Grundlagen. En utförd snabb förhandsgranskning av Lagrådet – pekar emot att så ej är fallet.


Ny Sex- och LöneSlaveriArbetsLag

Med Arbetssäljare avses i denna Lag alla MedBorgare ifrån sju (7) veckors fosterliv i LivModer – tills Arbetssäljare har gjort så mycket LivsErfarenheter i kött känt – att Arbetssäljaren väljer att låta andningen upphöra.


Med arbetsgivare avses alla organisationer – privata såväl som offentliga – som betalar ut någon form av lön och/eller andra ersättningar till Arbetssäljare – såväl som enskilda MedMänniskor som ingår någon form av muntligt och/eller skriftligt uppdrags- och/eller arbetsAvtal med någon annan enskild MedMänniska – eller grupper av MedMänniskor.


1 §. Alla Arbetssäljare äger rätt att Enväldigt neka till att utföra arbete – som av Arbetssäljaren upplevs som ej alls njutbart = tråkigt Arbetsgivare äger ej någon som helst rätt till att ifrågasätta Arbetssäljarens upplevelse och hans/hennes värdering som sådan – och ej heller påföljden att ej utföra det av Arbetsgivaren pålagda arbetet – varken muntligen och/eller skriftligen direkt till Arbetssäljaren – och ej heller i domstol eller på något enda annat sätt


2 §. Arbetssäljaren skall ändå äga rätt att erhålla överenskommen lön eller annan ersättning ograverat ifrån arbetsgivaren – ifall det är ett arbetsuppdrag av kortare tid än en månad. Vid längre avtalstid än en månad skall arbetsgivaren utbetala överenskommen lön och/eller ersättningar under max 6 månader – i fallet att Arbetssäljaren därföre ej finner något njutbart = ej alls tråkigt ersättningsarbete


3 §. I fall att Arbetssäljaren och arbetsgivaren kommer överens om en kortare arbetstid än den avtalade – för att Arbetssäljaren skall kunna uppleva arbetet som njutbart = ej alls tråkigt – skall arbetsgivaren ändå betala Arbetssäljaren enligt 2 § – tills Arbetssäljaren funnit annat njutbart = ej alls tråkigt ersättningsarbete – som utfyllnad till den kortare arbetstiden


4 §. I fall att Arbetssäljaren ej funnit något ersättningsarbete inom tidsramen i 2 § – skall Försäkringskassan utbetala Arbetssäljaren utfyllnad med en SamhällsLöneInkomst – som motsvarar 90 % av Arbetssäljarens sjukpenninggrundande inkomst


5 §. I fall att Försäkringskassan och/eller annan myndighet och/eller en eller några privata organisationer utbetalar sådana ersättningar – och ålägger Arbetssäljaren någon form av motprestation för detta – skall 1 § tillämpas för motprestationen som sådan


6 §. I fall att Arbetssäljaren utför arbete utan överenskommen lön eller annan ersättning – t ex är elev i någon form av offentlig och/eller privat utbildningsanstalt – skall därvid också 1 § tillämpas för Arbetssäljaren

[Apropå utbildning. Som Albert Einstein * * * lär ha uttryckt det på sin tid: ”Det enda som stör mitt lärande är min utbildning”. Han sa också att: Utbildning är ”det som återstår – efter det att man har Glömt allt man har lärt sig i skolan”. Motsatsen till utbildning är InBildning = SjälvStändigt = Fritt eget tänkande utifrån helt egna gjorda erfarenheter i sitt eget nuvarande Kärt LekAnde HELA Liv i kött som human MedMänniska. Det Är Verkligt Sann Kunskap som ingen enda annan någonsin kan ta ifrån oss. Det är åt hållet det rakt motsatta till intellektuellt kunskap – Josefs anm]


7 §. Denna Lag träder i kraft 2011-01-01. Sex- och LöneSlaveriArbetsLagen upphäver samma dag alla andra Lagar och Förordningar med omedelbar verkan – såväl som alla tidigare ingångna Avtal mellan Arbetssäljare och arbetsgivare – som strider emot Sex- och LöneSlaveriArbetsLagen.
– slut citat av den föreslagna lagtexten.


Mera om detta framtida helt annorlunda – och potentiellt till 100 % möjliga samhälls-RäkneSystemet – där MedBorgarna = MedMänniskorna BETJÄNAS av alla offentliga samhälls-RäkneSystem – såväl som av alla privata organisations-RäkneSystem mm – finns under rubriken Representativ DemoKrati = FolkStyre ? + lite mera omfattande här och där här (sök där på ordet demokrati).


Enär Nu Moderaterna/Alliansen tagit detta goda initiativ avseende wår framtida lagstiftning – så torde deras framgångar i kommande val troligast att bli än mera framgångsrika – än vad de var i det föregående valet. Därtill kommer mest sannolikt Alliansen efter nästa val att bestå av de flesta – eller måhända till och med alla riksdagspartierna – så att en begynnelse av FolkStyre sker, kanske… 💡


Till detta skall rätteligen föras att Alliansen jobbar för högtryck med att i grunden ändra SkatteBelastningsTrycket samt ej minst löneklyftorna. Reslutatet av det finns under rubriken: Ett Sverige med växande klyftor och girighet som ledstjärna.


OrigoSnällRedaktionen har – ifrån en vanligtvis välunderrättat källa – fått uppgifter om att:

1. Alla skall betala 10 % skatt på sina inkomster = ej mera och ej mindre


2. Varuskatten skall vara 10 % på alla varor och tjänster = ej mera och ej mindre – när köpet sker direkt hos producenten/fabriken osv. Därtill kommer 10 % ytterligare för varje vinstdrivande affärsled.

Som affärsled skall ej skattemässigt räknas kooperativa företag – som drivs utan vinstintressen – av producenter och/eller konsumenter.

Detta innebär i sig att handel direkt mellan producenter och konsumenter stimuleras = de flesta helt onödiga = vinstdrivande mellanhänder kommer att försvinna helt automatiskt ❗ 💡


3. Ingen enda medborgare skall kunna ha en inkomst som är mer än dubbelt så hög – som den sämst ställde inkomstmässigt (t ex sjuk- och folkpensionärer, socialbidragstagare, arbetslösa, sjukskrivna osv) medborgaren har.

Detta medför helt atutomatiskt massor med mängder av Win-Win-situationer för alla medborgarna. Förryckt Giriga idiotiskt stupida GalenPannor (folkrättsligt sett) kommer ju därmed att helt automatiskt att tappa allt intresse för alla ”höjdarjobb” ❗ 💡 Dessa kommer då istället att helt automatiskt attrahera och innehas av humana MedMänniskor allra troligast… 🙄


4. Ingen bank eller annan organisation skall tillåtas att debiteras mer än dubbelt upp av ränta – gentemot vad de erbjuder som saldoränta. Det innebär i sig bl a att alla dröjsmålsräntor på fakturor – ej mer än dubbelt upp får överstiga vad den fakturerande organisationen erbjuder, som ränta på för tidigt inbetalda fakturabelopp.

[Lusifikation härvidlag. Josefs personkonto på SwedBank belastades hösten 2008 med en låneränta av 9,40 % och gav en saldoränta av 0,10 % = en räntedifferans på 9,40 : 0.10 = 94 ggr. På ICA Banken är det f n en saldoränta av 3,8 % och motsvarande utlåningsränta av 9,40 % = en räntedifferans på 9,40 : 3,80 = 2,5 ggr = ganska nära det ideala ”max dubbelt upp” på ICA Banken faktiskt…


Så år 2012 kommer Josef att låna slantar på SwedBank = ränta 2 x 0,10 = 0,2 % – och se till så att saldot på ICA Banken blir så stort som möjligt (ränta 3,8 %) – med lån ifrån SwedBank 💡

Gissa om detta beteende då kommer att ge snabba ränteförändringsåtgärder på bl a SwedBank år 2012 ❓ = till förmån för oss av vanligt folk = humana MedMänniskor = väsentligt flera än 90 % av kunderna.


Apropå bankerna – så fanns det en lag i Sverige – tills någon gång på 70-talet, då den ”raderades bort”, tyvärr tyvärr… 😥 – som förbjöd räntedebitering över 7 % (tror jag att det var…) – för då var det direkt åtalbart som ocker.


Visste Du att alla nationella och globala banker enligt lag äger rätt att låna ut 10 ggr mera pengar – än vad dom har som inlåning – och debitera åt hållet fantasiräntor på den ”luft” dom lånar ut
BOKTIPS HÄR
+ video HÄR (ca 2 tim)… – om den GalenPannesaken (folkrättsligt sett). 💡


Tänk ifall en bonde sålde (lån) och tog betalt för 100 kg potatis – men bara hade (inlåning) och behövde leverera 10 kg till varje kund ❗ Gissa om bonden skulle bli förmögen ❓ – och bondens kunder både svälta och bli utfattiga ❗ 😥 Vad är det för skillnad på det här – och bankernas utlåning av ”luft” – som dom debiterar fantasiräntor för ❓

Kolla vidare om det här i sak – under rubriken: ”FINANSKRIS ELLER DUMHETSOPTIMUM ?”]


5. Så många som möjligt av wåra nuvarande utbildningsanstalter skall ersättas med företagsknutna utbildningar = ordnas av organisationer – som ju helt automatiskt i allt därmed blir helt anpassade för organisationens arbetskraftsbehov. Kostnaden för företaget = organsiationen dras av i deklarationen som en råvarukostnad


6. Så många som möjligt av wåra nuvarande dagisanstalter skall ersättas med företagsknutna = ordnas av organisationen som är arbetsgivare som barnlekstugor. Kostnaden för företaget = organsiationen dras av i deklarationen som en råvarukostnad.

Alliansens tidsplan för detta – är att Riksdagen skulle kunna ha alla lagförslagen för punkterna 1-6 på sitt bord senast år 2012.ALLA har Wi RÄTT att tillåta oss själva och andra att få må BÄTTRE och BÄTTRE (även ekonomiskt, politiskt, som publik på dansbanor osv ?) = leva vällustigareeller

DAGS FÖR EN FRISKARE FRAMTID = WI TAR VARALIVET I KÖTT ?

Annonser

16 Responses to Ny Sex- och LöneSlaveriArbetsLag – eller ?

 1. Helena Palena skriver:

  Kan man verkligen shanghaja en hel blogg? Olustigt. Det är svårt att komma in på din blogg. Det tar väldigt lång tid. Vem vill hålla på och ta andras avatar och ha sig. Märkligt! Har dom inte annat att göra? Men det kan ju vara vem som helst. Man kanske är farlig rentav…

 2. Josef Boberg skriver:

  Hmmm… – HelEna – Det åt hållet ej alls MainStreamade har alltid varit oerhört farligt för dom MainStreamade, tyvärr tyvärr… 😦

  Varför ❓

  Tja… – Dom har ju ej en susning om vad ”Leva i Frihet !” innebär för alla och envar av oss av vanligt folk = humana MedMänniskor + MaktPyramid-MaktElit-Nissarna/Selmorna själva inkluderade också i sista änden.

  Du känner måhända till uttrycket i deras GalenPannors påhittade bibelböcker – om ”skrymtarna” som kommer sist till ”herrens bord”.

 3. ohlundonline skriver:

  Glad Sankt Nikolaus, Josef!!!

  Jag antar att du inte firar detta – kanske du betraktar det som ett utslag av galenpannors intellektualism, vad vet jag – men, nåväl, även i de grumligaste vatten går de vildaste björnarna. 🙂

 4. Josef Boberg skriver:

  Hmmm… – Philippe – Numera firar jag personligen ALLA dagar under året – och alldeles oavsett vad intellektuella, * 👿 GalenPannor, * 😈 benämner dem som…

  Varje ny dag är ju en unikt fantastisk dag, verkligen… 💡

  Detta tänkesätt/levnadssätt har jag inspirerats till av den NaturLiktVisa = Intelligenta björken jag sover under varje natt – Tack och Löv ❗ 😆

 5. Helena Palena skriver:

  Josef: Jag har skrivit en kommentar på Ians blogg som väntar på moderering. Men du har ju länkar i kommentarerna. Hur fan gör man det?
  Kan du enkelt säga hur man gör vore jag evigt tacksam.

  Det verkar som man inte kan stoppa länkar i kommentarer. Bra i så fall!

 6. soli01 skriver:

  Josef – detta var sannerligen ingen utopi. Ska kolla om jag kan skratta. 🙂
  Tackar för ”mellanslaget” – tänk att det kan göra allt för att locka fram den glada gubben. 🙂
  När träder den nya lagen i kraft?

 7. Josef Boberg skriver:

  HelEna – Det går ej att visa här, tyvärr tyvärrr… 😥 Men skicka ett tomt email till Josef@boberg.nl – så fixar Wi lektionen den vägen, tror jag… 💡

  Sören – LöneSlaveriArbetsLagen kommer nästa år, tror jag… – och lagen om max dubbelt så hög utlåningsränta som saldoränta – kommer senast år 2012, tror jag… 💡 😆

  Gissa om Alliansen kommer att göra en aldrig tidigare skådad ”skräll”vinst i valet år 2010 – med de här lagarna som ”valfläsk” ❓

 8. ohlundonline skriver:

  God Jul, Josef!! 🙂

 9. ohlundonline skriver:

  Gott Nytt År, Josef!

  Jesus har alla svar för 2009! 🙂

 10. Josef Boberg skriver:

  Javisst är det så… – Philippe – ifall Wi vägrar att intellektuellt inse att det ej alls har fungerat så under nu ca 2000 år – därför att dom här djävlarna ger ju blanka faen i vad Jesus menade för ca 2000 år sedan, tyvärr tyvärr… 😥

  Såvitt jag förstår så menade Jesus:

  JESUS SADE:
  ”Om de som leder er säger till er: “Se, riket är i himlen”, då är ju himmelens fåglar där före er. Och om de säger till er: “Det är i havet”, då är ju fiskarna där före er. Nej, riket är i ert inre och runt omkring er. När ni lär känna er själva, skall ni bli kända, och ni skall förstå att ni är den levande Faderns barn. Men om ni inte känner er själva, lever ni i fattigdom och det är ni som är den fattigDomen.”
  – slut citat härifrån.

  Moder Teresa tänkte och sade år 2007 åt hållet exakt samma sak – men med lite annorlunda ord. Synd – verkligen synd – att det blivit så ännavänt 😈 att mänskligheten on mass – sedan ca 6 000 år tillbaka – har glömt bort det här.

  Lösningen 💡 ❓

 11. mrmhalland01 skriver:

  Josef,

  Att lära känna sig själv kan vara en riktigt lång resa.
  Först måste man lära känna sin omgivning, så man vet i vilket sällskap man hör hemma, därefter måste man nog lära känna den valda omgivningen (om man nu har turen att bli vald av denna omgivning).
  Efter detta måste man paradoxalt nog bli kvitt denna omgivnings påverkan på den egna personen.
  Har man då kvar sina vänner i denna omgivning ?

  Jag gillar din blogg….här kan man ställa sig själv (och dig och dina läsare) riktigt skumma frågor som ligger och gror 🙂

 12. Josef Boberg skriver:

  Uppdaterad den 18 december 2010

  OM DEN SLUTLIGA LÖSNINGEN AV PYRAMIDMAKTHAVERI-ELÄNDET HÄR.


  OM SANN VÄNSKAP
  (OM EVIG VÄNSKAP HÄR)


  Jo… – MrmHalland
  – en riktigt riktigt bra beskrivning ovan – i mitt LivsErfarenhetsPerspektiv sett i vart fall.

  Apropå frågan: ”Har man då kvar sina vänner i denna omgivning ?”

  Ja och Nej !

  Dom som är någonting att ha kvar finns kvar – och dom andra ”försvinner” helt automatiskt. Men nya kommer till – så det är inget problem.

  En liten bakåtblick apropå vänner. I slutet på perioden som jag var vd för och delägare av utvecklingsföretaget A-SANDWICH AB (mer om det i sak – ifall Du söker på ordet A-SANDWICH här) – innan bolaget av det industriella etablissemanget i Sverige blev ”föremål för åtgärder” = försattes i en helt onödig kk 1991 (ca 10 mkr av projektslantarna om ca 33 mkr fanns då oförbrukade) – så skulle jag fylla 50 år.

  Jag trodde då att jag – efter ca 6 år som vd i bolaget – hade ett nätverk av ”affärsvänner” om uppåt ca 90 personer – som skulle komma ihåg mig på min 50-årsdag. Kk kom ca 3 månader före min 50-årsdag – och resulterade i att en (1) av mina affärsvänner kom ihåg min 50-årsdag.

  Ingen av tjänstemännen i bolaget – eller dom som jag ägde bolaget tillsammans med – gratulerade på min 50-årsdag.

  Dock – ALLA kollektivanställda (9 st) – som ju alla blivit arbetslösa p g a konkursen – kom ihåg mig med en mycket vacker gemensam blomsteruppsättning + att var och en hade skrivit något väldigt personligt till mig på det gemensamma gratulationskortet.

  Gissa om det värmde ❓

  Men alla mynt har ju två sidor. Jag slapp ju ifrån en femtiårsfest med åt hållet kanske ca 150 gäster – vilket jag ett halvår tidigare hade ägnat en hel del tankemöda åt – hur det skulle kunna ordnas.

  Så det Wi vanligen kallar för vänner – är det vänner egentligen ❓

  Ifall ej – va faen skall Wi med dom till då ❓

  Tack Halland i Skåne för Din goa backfeed ovan

  Vet då att det värmer gott i livserfaren mans hjärta – som ibland känner sig som åt hållet ensam i en ”öde öken” i sina förhållningssätt om både det ena och det andra.

  Till sist apropå VänSkap/Lycka:
  ”Att till 100 % acceptera = OK-eja ALLA sina egna och andras gjorda historiska misstag – och att känna genuint sann = äkta glädje över sina egna och andras framgångar = glädje just Nu
  – det är hemligheten med Lycka

  Detta får mig = intellektuelle Josef nu att undra över:
  ”Kan Wi överhuvudtaget vara vän med Någon enda annan
  – ifall Wi ej först av allt är vän med oss själva ❓ ”


  PS. Om Evig VänSkap HÄR – och Skapelsens Krona = om oss själv HÄR. DS.  KÄR LEK = ”ATT OVILLKORLIGEN OCH STARKT TYCKA OM NÅGON FÖR DET DEN ÄR, OCH EJ FÖR DET SOM GES.”
  – eller – ”The Holofractographic Universe” = ”Wi are all One !” (3 st 10 min videos). Det får ju uppfattas som någonting HELT annat än det åt hållet ”körda” (video ca 9 min) PyramidMaktHavaregon ständigt och jämt hittills har lyckats med attoss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens alla länder – att tro på. Tro = att ej alls själv (video ca 10 min) veta = rädsla (video ca 8 min).  GRUNDORSAKEN TILL ALLT ELÄNDES ELÄNDE I VÄRLDEN; ”Ge mig kontroll över en nations pengar – och jag bryr mig ej om vem som skriver lagarna !” Detta kan uppfattas som den allt överskuggande och grundläggande affärsidén (sedan mitten av 1800-talet) för Mayer A B Rotschilds världsomspännande bankimperium (video ca 10 min) = The EndGame (video 2 tim 20 min) = Harmagedon

  Detta p g a att wåra (video ca 10 min) ”kära” (video 4,5 min) globala PyramidMaktHavare (video 2 tim 38 min) och deras medlöpare vill äga världen plus 5% = UPPENBART kriminella PyramidSpel (folkrättsligt sett) med oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens alla länder, tyvärr tyvärr… 😥


  Men å andra sidan – ifall det kommer in lite nytt folk i Riksdagen efter nästa val = sådana som kan tänka självständigt = FRITT = ej MainStreamat – så kan ju i så fall den allt överskuggande BETYDANDE nationella frågan ställas – om vad som NU MÅSTE göras – för att Wi av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna – skall kunna få ett drägligt liv i Sverige framöver ❓

  Mitt svar på det ÄR att den FolkStyrda staten = enbart staten SKALL ha 100 % kontroll över peningmängden i en nation – INGEN ENDA ANNAN


  Vem skulle kunna förlora på att Wi testar genom att ”prova på” ❓

  Tja… – i vart fall ej Wi av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens alla länder – som jag ser det. Dom ENDA som intellektuellt sett – på kort tid kan ”förlora” på detta – är ju PyramidMaktHavarna och deras medlöpare. Men över lite längre tid sett – så blir ju dom också väldigt STORA vinnare (dom kommer ju ut ur sitt eget helvete – genom att ej får vidare chanser att ställa till ett på tok för jävligt Helvete för miljarder människor), verkligen… 💡 = detta är ett WinWinscenario för alla och envar – ABSOLUT.


  I o f s så ÄR ju ALLT tillåtet i MateriaSkapelsen (video 64 min). T o m att ”ladda” atmosfären ÖVERALLT med GRAVT hälsoförstörande IT-SMOG (troligast det VÄRSTA av allt i hela mänsklighetens ofattbart barbariska historia), FINANSKRISBLUFFARNA, CO2-BLUFFEN, RELIGIONSBLUFFARNA, SYND– OCH SKAM-BLUFFARNA osv osv.

  Men vad det är för MENING med det här pågående jävla helvetet kan Wi ju NU (video ca 4,5 min) undra över ? Vore det ej väldigt MYCKET roligare att ha roligt = att Kärt Leka ETT HELT ROLIGT LevAnde Liv i kött också (video ca 7 min) ❓ – undrar Josef 😉 🙄


  ”Ekonomin i varje nation är deflation”
  (video 1 tim 51 min). Ingenting kan stoppa ”The Committee of (videolista) 300” – utom en radikal monetär reform. Detta bekräftas i sig av finansminister (video ca 2 min) Anders Borg: ”Vi erbjuder bankerna 50 miljarder kronor, det betyder att bankerna i sin tur kan låna ut i storleksordningen 500-600 miljarder kronor ❗ – slut citat härifrån.


  ”Det går att lura en del människor hela tiden.
  Det går att lura alla människor under en del av tiden.
  Men ”luringarna” kan ju ej lura ALLA människor i världen, HELA tiden”

  (…”wealth of Rothschild consists of the bankruptcy of nations” = sant !)
  – det är OMÖJLIGT (video ca 6 min) menar Josef.

  Om den slutliga lösningen av PyramidMaktHaverieländet HÄR.


  Så NU ser Wi fram emot wår egen och hela landet Sveriges skuldfrihet – och då blir nog folkhälsan helt automatiskt bättre också;

  OM NATIONALEKONOMI ÖVER POLITIKERNAS NIVÅ

  ”En rik turist kom in på byns hotell, lade en tusenlapp på disken och bad om en nyckel för att titta på ett rum. Hotellägaren blev glad, tog tusenlappen och sprang till kötthandlaren och betalade sin skuld på tusen kronor.

  Kötthandlaren sprang i sin tur till bonden och lämnade tusenlappen som han var skyldig. Bonden tog tusenlappen och sprang till mackägaren och betalade en skuld på disel.

  Mackägaren blev glad och sprang till byns hora och betalade sin skuld på 1000 kr. Hon sprang i sin tur till hotellet, glad i hågen lade hon upp tusenlappen på disken och gjorde sig därmed skuldfri på hotellet.

  Just då kom turisten ned, han var inte nöjd med rummet så han tog tillbaka tusenlappen som låg på disken och drog därifrån. Det blev stor glädje i byn, ingen hade tjänat några pengar men alla blev skuldfria.” – slut citat härifrån.

  Om hur Wi av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna – ”lätt som en plätt” fixar detta för hela landet Sverige HÄR, HÄR, HÄR – samt framförallt HÄR . 😉

 13. soli01 skriver:

  De riktigt goda vännerna som jag hade tidigare – nu är man ju pensionär – och är bara hemma – de har behagat att lämna detta jordeliv. De brydde sig om hur man hade det och var man sjuk och låg på lasarettet t ex som fick man besök av dessa. Det var riktiga vänner det. Det blir tomt på något sätt om en vän går bort. En riktig vän sviker inte!

 14. mrmhalland01 skriver:

  Det är sant soli, en riktig vän sviker inte !

  Trots detta upplever man ibland att vänner faktiskt sviker.
  Människor man var övertygad om att de var riktiga vänner.
  – Det gör ont.

  Jag vet inte om tidigare generationer har haft lättare att vara ”riktiga vänner” men jag upplever det nog så.

  Jag tycker det verkar som att man i tidigare generationer hade mindre konkurrens mellan sig.

  Kan det bero på att man numera umgås över ”klass-gränserna” på ett annat sätt än tidigare ?

  För att få perspektiv på vad jag menar med ”tidigare generationer” kan jag säga att jag idag är 46 år.


  [ KÄR LEK = ATT OVILLKORLIGEN OCH STARKT TYCKA OM NÅGON FÖR DET DEN ÄR, OCH EJ FÖR DET SOM GES = Sann VänSkapmenar Josef B. 😉 ]

 15. soli01 skriver:

  Josef – man behöver inte vara helt ensam, vi har ju vår egen skugga i alla fall. 🙂 Svårt att komma ifrån!

 16. Josef Boberg skriver:

  Uppdaterad den 25 november 2010


  OM EVIG VÄNSKAP
  (OM SANN VÄNSKAP HÄR)


  Jo… – Sören
  – Skuggan är ju wår trogne följeslagare i ”evighet amen”. Men NaturRen är ju också en sann vän som ALDRIG sviker oss, faktiskt… 💡

  Oavsett hur illa Wi bär oss åt – så förnyar den sig själv – när Wi slutar med att skövla osv. Med andra ord så blir NaturRen ALDRIG sur på oss – för wår profitlust på det den tillhandahåller för oss – UTAN några som helst ersättningsanspråk ❗

  T ex luften Wi andas är ju en del av den fantastiska NaturRen. Den vägrar ju ALDRIG att komma ner i wåra lungor vid inandning – eller förvägras att ”förorenad” återvända vid utandning. Hur länge tror Du Wi skulle kunna överleva – om luft-delen av NaturRen vore ”illbattig” ❓

  Så tala om att – den intellektuellt sett ofattbart fantastiska NaturRen – ÄR helt villkorsbefriad Kär Lek = Sann VänSkap i alla vädertycker Josef B. 🙄


  PS.
  ”Det finns INGET dåligt väder – bara dåliga kläder ❗ ” (och sängkläder med för den delen – för oss som är så förnuftiga så att Wi sover utomhus året runt).

  Ett gott exempel på att NaturRens villkorsfria och eviga VänSkap: ”Det harmlösa skräp – som NaturRen producerar – tar NaturRen själv till 100 % hand om. De kopiösa mängder – av icke harmlöst skräp, som människosläktet producerar – KRÄVER Wi att NaturRen, på ett eller annat sätt, till 100 % skall ta hand om – över tid sett – och det gör NaturRen :!:”

  Så det förefaller som om Wi ALDRIG kan ”trötta ut” = förstöra wår eviga VänSkap med NaturRenTack och Löv ❗ …

  Men visst kan Wi ställa till det så att det ser för jävligt ut lokalt – men tydligen ALDRIG utplåna den Intelligenta NaturRen, förhoppningsvis… 💡

  Dock… – det synes föreligga potential fullt ut – för att Wi kan förgifta och – över tid sett – utplåna oss själva

  Vad det nu skall vara bra för – kan jag ju nu undra över

  Om Sann VänSkap HÄR och om LIVSBEJAKANDE = HÄLSOSAM AVKLÄDNING = NATURLIK UPPLYSNING HÄR. DS.  KÄR LEK = ”ATT OVILLKORLIGEN OCH STARKT TYCKA OM NÅGON FÖR DET DEN ÄR, OCH EJ FÖR DET SOM GES.”
  – eller – ”The Holofractographic Universe” = ”Wi are all One !” (3 st 10 min videos). Det får ju uppfattas som någonting HELT annat än det åt hållet ”körda” (video ca 9 min) PyramidMaktHavaregon ständigt och jämt försöker att få oss att tro på. Tro = att ej alls själv (video ca 10 min) veta = rädsla (video ca 8 min).  KÄR LEK = ”ATT OVILLKORLIGEN OCH STARKT TYCKA OM NÅGON FÖR DET DEN ÄR, OCH EJ FÖR DET SOM GES.”
  – eller – ”The Holofractographic Universe” = ”Wi are all One !” (3 st 10 min videos). Det får ju uppfattas som någonting HELT annat än det åt hållet ”körda” (video ca 9 min) PyramidMaktHavaregon ständigt och jämt hittills har lyckats med attoss av vanligt folk att tro på. Tro = att ej alls själv (video ca 10 min) veta = rädsla (video ca 8 min).  GRUNDORSAKEN TILL ALLT ELÄNDES ELÄNDE I VÄRLDEN; ”Ge mig kontroll över en nations pengar – och jag bryr mig ej om vem som skriver lagarna !” Detta kan uppfattas som den allt överskuggande och grundläggande affärsidén (sedan mitten av 1800-talet) för Mayer A B Rotschilds världsomspännande bankimperium (video ca 10 min) = The EndGame (video 2 tim 20 min) = Harmagedon

  Detta p g a att wåra (video ca 10 min) ”kära” (video 4,5 min) globala PyramidMaktHavare (video 2 tim 38 min) och deras medlöpare vill äga världen plus 5% = UPPENBART kriminella PyramidSpel (folkrättsligt sett) med oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens alla länder, tyvärr tyvärr… 😥


  Men å andra sidan – ifall det kommer in lite nytt folk i Riksdagen efter nästa val = sådana som kan tänka självständigt = FRITT = ej MainStreamat – så kan ju i så fall den allt överskuggande BETYDANDE nationella frågan ställas – om vad som NU MÅSTE göras – för att Wi av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna – skall kunna få ett drägligt liv i Sverige framöver ❓

  Mitt svar på det ÄR att den FolkStyrda staten = enbart staten SKALL ha 100 % kontroll över peningmängden i en nation – INGEN ENDA ANNAN


  Vem skulle kunna förlora på att Wi testar genom att ”prova på” ❓

  Tja… – i vart fall ej Wi av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens alla länder – som jag ser det. Dom ENDA som intellektuellt sett – på kort tid kan ”förlora” på detta – är ju PyramidMaktHavarna och deras medlöpare. Men över lite längre tid sett – så blir ju dom också väldigt STORA vinnare (dom kommer ju ut ur sitt eget helvete – genom att ej får vidare chanser att ställa till ett på tok för jävligt Helvete för miljarder människor), verkligen… 💡 = detta är ett WinWinscenario för alla och envar – ABSOLUT.


  I o f s så ÄR ju ALLT tillåtet i MateriaSkapelsen (video 64 min). T o m att ”ladda” atmosfären ÖVERALLT med GRAVT hälsoförstörande IT-SMOG (troligast det VÄRSTA av allt i hela mänsklighetens ofattbart barbariska historia), FINANSKRISBLUFFARNA, CO2-BLUFFEN, RELIGIONSBLUFFARNA, SYND– OCH SKAM-BLUFFARNA osv osv.

  Men vad det är för MENING med det här PÅGÅENDE jävla helvetet kan Wi ju NU (video ca 4,5 min) undra över ? Vore det ej väldigt MYCKET roligare att ha roligt = att Kärt Leka ETT HELT ROLIGT LevAnde Liv i kött också (video ca 7 min) ❓ – undrar Josef 😉 🙄


  ”Ekonomin i varje nation är deflation”
  (video 1 tim 51 min). Ingenting kan stoppa det – utom en radikal monetär reform. Detta bekräftas i sig av finansminister (video ca 2 min) Anders Borg: ”Vi erbjuder bankerna 50 miljarder kronor, det betyder att bankerna i sin tur kan låna ut i storleksordningen 500-600 miljarder kronor ❗ – slut citat härifrån.


  ”Det går att lura en del människor hela tiden.
  Det går att lura alla människor under en del av tiden.
  Men ”luringarna” kan ju ej lura ALLA människor i världen, HELA tiden”

  (…”wealth of Rothschild consists of the bankruptcy of nations” = sant !)
  – det är OMÖJLIGT (video ca 6 min) menar Josef.


  Så NU ser Wi fram emot wår egen och hela landet Sveriges skuldfrihet – och då blir nog folkhälsan helt automatiskt bättre också;

  OM NATIONALEKONOMI ÖVER POLITIKERNAS NIVÅ

  ”En rik turist kom in på byns hotell, lade en tusenlapp på disken och bad om en nyckel för att titta på ett rum. Hotellägaren blev glad, tog tusenlappen och sprang till kötthandlaren och betalade sin skuld på tusen kronor.

  Kötthandlaren sprang i sin tur till bonden och lämnade tusenlappen som han var skyldig. Bonden tog tusenlappen och sprang till mackägaren och betalade en skuld på disel.

  Mackägaren blev glad och sprang till byns hora och betalade sin skuld på 1000 kr. Hon sprang i sin tur till hotellet, glad i hågen lade hon upp tusenlappen på disken och gjorde sig därmed skuldfri på hotellet.

  Just då kom turisten ned, han var inte nöjd med rummet så han tog tillbaka tusenlappen som låg på disken och drog därifrån. Det blev stor glädje i byn, ingen hade tjänat några pengar men alla blev skuldfria.” – slut citat härifrån.

  Om hur Wi av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna – ”lätt som en plätt” fixar detta för hela landet Sverige HÄR, HÄR, HÄR – samt framförallt HÄR . 😉

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: