FRIHET = ALLA KRIG SLUT ÄR – ELLER ?


Frihetstillstånd för bloggägaren Josef Boberg finns här.

For translation of this to English – ”click” here.

Om innehållet i bloggen i detta register.


Livet i kött är som en öppen bokmen mååånga ”läser” bara EN sida – om bl a artegen/äkta frihet = motsatsen till mainstreamat tunnelseende = wåra egon.

Så – Det Gäller Livet ! – bokstavligt talat – och – We Are All ONE ! – antingen Wi gillar det eller ej – som jag ser det.


VÄL BEKOMME BÄSTA BESÖKARE ❗


FRIHET kan anpassas individuellt – utifrån den situation som innehavaren av tillståndet befinner sig i – samt den behovsanalys som innehavaren själv utför.

– slut citat härifrån.

Wi är alla födda med en oförstörbar och obeveklig längtan efter frihet – antingen Wi gillar det eller ej – som jag ser det.


Nytänkande om betydelsen av wårt eget agerande i det Wi drabbas av, om hur att förändra ett hopplöst föråldrat tänkande rörande bl a jorden Terras resurser, tillgång på mat som kan utplåna världssvälten, global- och nationalekonomi, Livets mening mm här = ”Det Gäller Livet !”

– och om att oreserverat vara Vän med sig själv här.


Sverige behöver en väl fungerande fri sektor som kan möta framtiden. Vi arbetar intensivt med att utveckla vår service och våra relationer gentemot våra kunder: frihetsgivare och frihetssökande. Vi lägger stort fokus på att få det fria livet att utgöra en ännu större del av den sociala väven. Vårt mål är att minska meningslös sysselsättning och skapa social inklusion så att fler människor får vara en del av ”frihetens Sverige”.

– slut citat härifrån.


Ifall Du tar till Dig något av innehållet i detta blogginlägg med kommentarer och länkningar så kan det vara bra – och ifall Du ej alls tar till Dig så är det lika bra – vad mig anbelangar. Ditt liv är Ditt liv – och det har jag INGEN rätt att ”lägga mig i”. / Josef


”Det verkar därför som att samtidigt med att USA som supermakt kollapsat och världsfred brutit ut – så verkar det som att vår tids ondska också förlorat striden om vad som egentligen skedde i New York den 11:e september 2001.”
– slut citat härifrån.


  http://www.youtube.com/watch?v=OvE7WWuJp-U&feature=


”För den trötta samhällskroppen
vore kanske bästa boten
ifall tankarna från toppen
kom från roten

– sagt av Tage Danielsson.


Jens Jerndal 10/2-12 – INTERNET AND CONSCIOUS CREATIVITY OF LIVING SYSTEMS: “…In the eternal ‘now’ I see my incarnations as lotus petals, all there at once to dialogue with. It is so wonderful! — It’s all wide-open now. We can be so creative about the way we see things. That’s what gives me hope. And whenever you’re feeling really down, rise above it, look down, say: “I needed the bad guys in my game. I came here as a world transformer; there had to be something to transform. They need me — I need them.” We’re all connected anyway. It’s a game. And it’s a wonderful game. And it’s getting more exciting by the minute.”


The secrets hidden in the pyramids of Egypt (video ca 11 min). Om bl a s k ”fri = gratis energi”.

  http://www.youtube.com/watch?v=tiMMERUpaNY&feature=”Det nya planetära medvetandet”
(video ca 14 min, svensktextad)

  http://www.youtube.com/watch?v=w4U2AM3Kb4M


– som stämmer rätt väl med – Paul Hawken: Blessed Unrest, Bioneers 2006 (video ca 6 min).

  http://www.youtube.com/watch?v=NzMPUKAXM7U


Om att Wi alla är s k Buddhaupplysta minst två gånger per dygn här = då styrs Wi ej alls av rädsla. 🙄


DemoKratur: ”I en demokratur (notera ordet noggrant) råder allmänna och fria val, åsiktsfrihet råder formellt men politiken och massmedia domineras av ett etablissemang som anser att bara vissa meningsyttringar skall släppas fram. Konsekvensen blir att medborgarna lever i en föreställning att de förmedlas en objektiv och allsidig bild av verkligheten. Åsiktsförtrycket är väl dolt, den fria debatten stryps.” = den svenska modellens samhälle


I allt väsentligt handlar det följande om det mossiga begreppet personlig integritet. Existerar det överhuvudtaget – som någonting annat än ett ”meningslöst ord” – avseende framförallt wåra mer eller mindre kära PyramidMaktHavare och deras medlöpare i dags dato – eller ens för någon större mängd av oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av MedBorgarna

Som princip så pratar ALLA de sedvanliga PartiKratipartierna vitt och brett om mänskliga rättigheter. Såvitt mig känt så finns det inget av de nuvarande riksdagspartierna – som internt i sin egen organisation tillämpar det. Det förhållningssättet kan ses som åt hållet styrkt framförallt här (video 8 min) – men också här. Jag skulle kunna länka en eller annan A4-sida ytterligare – med konkreta exempel på sådant integritetskränkande beteende – men det skall jag ej göra.


Jag ”vet” att dom flesta av oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av MedBorgarna – ej alls är så jävla dumma att Wi ej inser det. Men va faen skall Wi göra – för det finns ju som princip inget annat att rösta på – än partier som i all oändlighet ”pratar väl” – men som i all oändlighet ”handlar illa”. Ett undantaget, som bekräftar den eländiga principen, kan vara Aktiv Demokrati.


Jag har sedan ca ett år före min folkpensionering 2006 – lagt ned ca 10 000 nöjesarbetstimmar, företrädesvis på nätet – på att SJÄLV ta reda på hur det står till globalt, men framförallt i Sverige – hur det står till med den s k demokratin – i meningen MedborgarStyre enligt vad Grundlagen ovillkorligt stipulerar.

En tämligen god resumé av hur ILLA det har stått till till historiskt – och framförallt – hur ILLA det står till i dags dato, som jag ser det – finns i videon The Money Masters-How International Bankers Gained Control of America (3 tim 35 min) och boken Bankerna & skuldnätet av Ellen Hodgson Brown.


”Det är primitivt att välja ledare
(video ca 2 min) ! Enbart djur behöver ledare ! Idag kan Wi göra det möjligt att Wi medborgare skall styra oss själva. Det är inte farbror Staten (läs den varje gång styrande partitoppen) som skall visa oss vägen…!!!” – slut citat härifrån.


NÄR skall Wi av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av MedBorgarna – ta saker och ting i egna händer – och börja med att välja/tillsätta Samordnare/Administratörer – som ENBART ägnar sig åt att administrera det Medborgarna kontinuerligt BESTÄMMER = Medborgarnas kontinuerliga vilja ? Idag, imorgon eller om ytterligare ca 6 000 år från nu ❓

vilka är de enda som kan bringa ordning i kaos ? Wåra mer eller mindre folkkära PyramidMaktHavare – eller Wi av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av MedBorgarna


Den ”svenska modellen” har ju sina uppenbara brister, tyvärr tyvärr… 😥
Men ”simma lugnt” (video 44 min) – för det ordnar sig (video ca 8 min) förr eller senare – är Josef rätt säker på. 🙄


Det följande tänkt och skrivet av Daniel B. Holeman – och är återgett härifrån. Pålänkningarna i texten är gjorda av Josef och stavningen vi är ersatt med Wi.


LEV I FRIHET

Varje människa vill i någon mening vara fri (Wi ÄR alla SuperIntelligenta, suveränt fria och med personlig integritet när Wi föds som varelser i kött – men sen bär det utför, tyvärr tyvärr… 😥 – min anm.). Ingen människa vill egentligen vara förtryckt, ingen vill vara fången, ingen vill vara bunden. Genom historien, och även i vår tid, finns ett oräkneligt antal exempel på mänskliga frihetssträvanden. Både kollektiva frihetssträvanden för en grupp människor, ett folk, en nation från främmande makters förtryck och fångenskap – och enskilda individers frihetssträvanden från andra individers förtryck och förnedring.

Historien har sett frihetskämpar som för alltid har skrivit in sig i historieböckerna, som Nelson Mandela, Martin Luther King, Jeanne d’Arc bilder (och ej minst Mahatma Gandhi = ”The Pilgrim Of Peace !” (video 44 min) – Josefs anm.) och många, många fler (video ca 6 min). Och historien har sett minst lika många frihetskämpar som ingen historiebok nämner om. Dessa hjältar, välkända eller anonyma, träder fram därför att människor under förtryck söker frihet och människor i fångenskap längtar efter frihetens dag.


Alltid finns inte kraften eller förmågan att förverkliga ens längtan och strävan. Förtrycket kan vara övermäktigt och fångenskapen kan vara alltför hopplös att ens tänka sig en befrielse från. Skulle ändå befrielsen komma, kan man inte alltför sällan notera att befrielse från en främmande makt, lätt leder till fångenskap under en annan. Och man kan med all rätt ställa sig frågan om den verkligt fria människan – finns hon?!

Och vad är egentligen frihet ? De flesta av oss skulle svara: ”frihet är att vara ekonomiskt och socialt oberoende” eller ”frihet är att inte behöva vara styrd av vad andra tycker och tänker” eller ”frihet är att få sätta sig i bilen och bara köra”.


Människans syn på frihet ter sig ibland en smula egendomlig. Wi får ibland för oss att frihet är lika med avsaknad av gränser, att vara fri är lika med att inte behöva rätta sig efter någon annans uppfattning, påbud eller förbud. Frihet i sin allra friaste form är att enbart få göra det som faller mig själv in, det som jag själv vill och det jag själv beslutar mig för. Oberoende av andras uppfattning och oberoende av konsekvensen för andra gör jag som jag själv vill för jag är en fri individ ! Jag är mig själv nog och behöver ingen eller inget utanför mig själv ! Ära vare mig ! Och ära vare den frihet det innebär att jag inte behöver nedlåta mig till att ta hänsyn till någon annan ! Frihet stavas oberoende.

Tänk dig att du är en tulpan. Helt plötsligt kommer en annan tulpan och förkunnar för dig hur underbart det är att äntligen ha blivit befriad från den där mossiga gamla löken där nere i jorden. Den som du var bunden till och som gjorde att du inte alls kunde röra dig, inte alls kunde fatta några egna beslut om ditt liv. Det svider visserligen rejält i stjälken när kniven går fram och lösgör dig från fångenskapen, men sen !, sen blir friheten total ! Tror Wi !


För sedan tror Wi också att Wi automatisk får ett destruktivt beteende som innebär att Wi tror att Wi kan åka vart jag vill, se nya platser, träffa nya tulpaner och den där gamla löken kan gott ligga där i jorden och ruttna. Jag är fri ! Allt är frid och fröjd – om det inte vore för att ”frihetens” pris skulle visa sig vara alltför högt, jag har blivit avskuren från det som var källan till mitt liv. Den frihet jag upplever skulle snart nog visa sig vara en dom över mig. En dödsdom.

Men då glömmer Wi en viktig sak, börjar jag att leva ett liv i frihet utifrån att lyssna på mig själv mitt sanna jag, då lever jag ett liv i kärlek, för jag anser att lever Wi efter vårt sanna jag då är Wi kärlek – dvs Wi hyser omtanke om allt och alla på vår jord. Så jag tror att den sanna friheten är att finna sin plats. Att finna den enda plats där jag är förbunden med den enda lök som gör att livet kan pulsera i mig. Frihet är egentligen att förverkliga sig själv, frihet är att gå sina egna vägar.


Wi ska till slut nu knyta tillbaka till texterna Wi läste i inledningen, Wi tror att Wi i det här samhället är fria men istället är Wi bundna av vårt samhälles livslögner och våra egna samt allehanda idéer, föreställningar och tankar. Wi är bundna av fruktan, av ångesten, av mindervärde, av missmod och av förkastelse. Wi är bundna av högmod och av självgodhet. Wi är slavar under alkohol, sex och prylar. Wi är bundna av misstänksamhet, oärlighet och förljugenhet. Men nu är det dags att Wi slåss för vår frihet.

Wi väljer våra liv. Oavsett omständigheterna har Wi ändå friheten att välja, enligt min filosofi. Wi är till och med dömda till frihet och tvingade att välja. Dessutom är Wi ensamma ansvariga för hur våra liv gestaltas, vill Wi leva ett liv med ångest och skuld som ständiga följeslagare så kan Wi göra det – men vill Wi leva ett liv i frihet – så finns inte dessa två faktorer med oss, utan dom lämnar Wi bakom oss.


Frihet, ångest och , ansvar och skuld. Se där de fyra hörnstenarna i västerländska världsbilden. En person väljer att vara ansvarig för sitt liv och dess innehåll. Det är tecknet på att hon är medveten om sin frihet. Varje människa får sig en värld till skänks när hon föds. Men hon väljer själv om hon ska ta hand om den fritt, ansvarigt och reflekterande, eller ofritt, oansvarigt och oreflekterat. Den sistnämnda kommer utveckla lögnen som sitt huvudsakliga livsfundament och föra både sig själv och andra bakom ljuset. I livslögnens position producerar hon tvångsmässigt problem åt sig själv, och hennes bild av det Goda livet är antingen förljugen, eller ett sätt att undvika ett levande liv.


Hon ljuger i syfte att få andras bekräftelse på att hon är ett offer för världens ondska. Hon vill få oss att tro att myndigheterna är orsaken till hennes lidanden, till hennes deprimerande tillstånd. Hon har blivit fråntagen initiativ och egenmakt, förnekats hjälp hon anser sig vara berättigad till. Hon har utsatts för ouppnåeliga krav som tagit ifrån henne självrespekten och den frihet som tillkommer andra, så att hon till sist tvingats inrätta sitt liv bland samhällets minst ansedda. Så uppfattar hon det i alla fall. Jantelagens själsdödande förtryck har hon fått känna på för egen del i sådan omfattning att hon själv finner det naturligt att döma andra för deras drömmar om ett annat liv.

Oavsett orsaken till denna livsinställning, finns dock i varje ögonblick möjligheten att välja ett annat sätt att leva. Wi måste bara sluta skylla vårt lidande på andra än oss själv och ensam axla ansvaret fullt ut för det egna livets gestaltning.


Friheten är alltid potentiellt närvarande i varje ögonblick. Men friheten definieras dock av de villkor omständigheterna ställer. Att frihet skulle innebära frånvaron av gränser är att vara omedveten. En flod definieras av sina bräddar. Det är gränserna som avgör vad som är en flod. En flod utan bräddar är i själva verket ett träsk. Det saknar både riktning och avgränsning. Friheten finns endast inom ett angivet område som Wi med hjälp av reflektion och medvetenhet blir varse om.

Träsket överfört till livsstil motsvaras av bristen på självreflektion och kritiskt tänkande. Där kan finnas en bristande förmåga att prioritera en långsiktig och meningsskapande utveckling, bort från det kortsiktiga behovet att undvika lidande i nuet. (Ex: Du vill utbilda dig, skaffa ett jobb etc, men ånge sten och rädslan (video ca 8 min) för det nya, bristande självförtroende etc, prioriteras högre än mening.)


Detta känner nog de flesta igen. Hur som helst är det omöjligt att bygga upp något bestående, inom ramen för denna konflikt. Wi måste göra vårt yttersta här, som i alla kritiska utvecklingsfaser. Det duger inte med att låtsas som om det regnar eller att rumstera om lite på ytan. Insikt är detsamma som att se in i sig själv för att utifrån upptäckterna kring sitt sannare jag, fatta sanna beslut och handla efter dem. Vem sa att verklig utveckling skulle vara fri från lidande? Ingen, men lidandet är i alla fall meningsfullt. Den fege, eller den omedvetne lider också men det lidandet är helt meningslöst eftersom det inte baseras på en strävan mot utveckling och självförverkligande.


Mitt sätt att tänka kan tyckas vara en sträng filosofi men det förhåller sig inte alls på det viset. Istället syftar det till att få människor att inse några få, men ovillkorliga omständigheter som gäller för alla i vårt samhälle. Så här kan de se ut:

Människan är fundamentalt fri och måste handla på egen risk.
Hon är ensam ansvarig för sitt liv.


Hon är i grunden ensam därför att hon utgör det enda subjekt i världen av just den hon är, och som är viss om sin existens. Den existentiella ensamheten har hon gemensam med alla andra, varför hon samtidigt är förenad med dem. Hon är därför unik och lik alla andra på samma gång.

Hon kan inte förlita sig på en gudomlig nåds ingripande, en absolut godhet som kommer till räddning när olyckan drar ned henne. Den enda visshet som finns är att hon lever just nu och att hon ska dö (våra fysiska kroppar i kött består till mer än 99,99 % (i volym sett) av SuperIntelligent (video ca 64 min) energi som har EVIGT liv – Josefs anm.). Hur tänker jag leva mitt liv ? är frågan hon måste besvara genom att själv skapa och leva sitt svar !


Utdrag från boken – BUDSKAP FRÅN EVIGHETEN – av Marlo Morgan

Följande budskap gäller alla själar överallt. Det har gått att använda under alla tider från grottstadiet fram till våra dagar. Det gör inte skillnad på man och kvinna. Syftet är inte att nå världsliga framgångar, det är att leva i frihet.

Det här är en norm som har gällt för alla ursprungsbefolkningar sedan tidernas begynnelse då deras strävan har varit att leva i samklang med jorden, med alla dess djur och med varandra.


Du är en andlig varelse här på jorden som har en mänsklig upplevelse. Du har valt att komma hit. Det var inte en olyckshändelse eller en slump som gjorde att du föddes av de två personer som är dina biologiska föräldrar. Du var medveten om vilka de var, om vilka förhållanden som du blev till under och om det ärftliga genetiska mönstret hos dem båda. Du sa: ”Ja!”

Du är en andlig varelse som utvecklas mot upplysning. Jorden är ett klassrum där Wi har tillgång till lektioner och förevisningar. Det är en unik planet som har unika livsformer. Det är det enda stället i universum där man använder sex sinnen, syn, hörsel, smak, känsel, lukt och intuition, tillsammans med det energifält som man kallar känslor för att knyta samman den synliga kroppen med den osynliga själen.


Alla fysiska varelser på planeten jorden kommer från den enda gudomliga källan och alla består av identiska energifragment. Wi är alla ETT med hela (video 64 min) skapelsen.

Du känner förmodligen till de tio budorden, eller ”du skall icke” lagarna. De har varit tillgängliga för mänskligheten i tusentals år.

Det har också funnits ”du skall” lagar och de har funnits ännu längre. Om man hade följt ”du skall” lagarna hade det inte funnits någon anledning att ha en uppsättning lagar till.

Att du finns här är frivilligt, självpåtaget och väntat sedan länge. Din utveckling i evigheten kommer att spegla denna mänskliga resa. Här nedan följer ”du bör/du skall, reglerna som gäller alla människor.


1. Du ska ge uttryck för din kreativitet

Varje individ ser saker och ting utifrån sina egna erfarenheter och omständigheter och har på så sätt något helt unikt att erbjuda världen. Kreativitet innefattar konstarterna men är inte begränsat till dem. Inte heller är den kreativitet av större värde som man använder för att måla, komponera eller skriva än den man använder när man tröstar någon som har det svårt, skapar ordning i kaos och konflikter eller berättar en saga för ett barn.

Människor använder inte möjligheten att berika sin själ om de tror att de inte har någon kreativ talang eller om de tror att det finns situationer i livet som förbjuder kreativt uttryck. I själva verket är det helt tvärtom. När Wi går mot oddsen, när Wi strävar efter att frigöra vår kreativitet, är det av stort värde.


Samhället är uppbyggt på ett sådant sätt att inte alla människor har möjlighet att vara ledare. Eftersom det finns många fler som är efterföljare blir det ännu viktigare att uttrycka vårt kreativa sinne. Kreativiteten är avsedd att vara positiv, men Wi har alla fått en fri vilja. Det är möjligt att använda den på ett sätt som får negativa konsekvenser för oss själva och för världen.

Wi kan uttrycka oss genom det sätt Wi kammar håret, väljer kläder, möblerar vårt hem, sköter vår trädgård, gör hantverk eller till och med hur Wi lagar något. Nyckeln tycks vara att låta dina handlingar uttrycka vem du är och att sträva efter att kunna vara stolt över allt du ger uttryck för.


2. Inse att du har ett ansvar

Du är gäst på den här planeten och som sådan förväntas du att lämna den som du fann den eller i ett bättre skick. Du är ansvarig för att ta om hand om andra livsformer som inte kan tala för sig eller hjälpa sig själva. Du är ansvarig för de löften du ger, de avtal du träffar och för resultatet av alla dina handlingar.


Det är viktigt att förklara att andlig utveckling varken har någon början eller slut. Det är inte som att vrida på och av en vattenkran. När en person dör blir det bara en paus i någon intressant aktivitet när han eller hon överger sitt fysiska skal. Det är faktiskt omöjligt att döda någon. Människor är eviga varelser trots att döden avslutar den fysiska tillvaron. Men du är ansvarig för din tanklöshet liksom för all den smärta och allt det lidande som du kan ha åsamkat offret och även för hur det du gör påverkar alla vänner och anhöriga till den som blivit skadad. Den avlidna personen hyser inget agg. Det är samhället som gör det.


För att hjälpa till att balansera vågen måste du bli ansvarig för allt du säger och gör. Du måste lära dig att vårda och respektera livet och försöka hjälpa till att upprätthålla det.

Du är ansvarig för din kropp. Den är en gåva som är utlånad av elementen och som ditt medvetande har hjälpt till att forma och ge liv åt. Att försumma eller misshandla den är att vara oansvarig.


Varje människa är ansvarig för sina sexuella handlingar. Du är ansvarig för att vägleda själarna hos de barn du sätter till världen, för att skydda dem fysiskt och för att vara ett positivt föredöme på ett känslomässigt plan.

Den regel går hand i hand med kreativiteten. Du är ansvarig för det du skapar och ger till världen, för att skydda andra och för att inte skada något levande.


3. Innan du föddes gick du med på att hjälpa andra

Du ska inte tillbringa din tid i den mänskliga tillvaron som en ensam vandrare. Wi är avsedda att hjälpa och bry oss om varandra. Allt Wi gör ska göras med detta i åtanke: ”Vad är det allra bästa för allt liv överallt ?”

Att tjäna andra innebär att komma med bistånd, dela med sig av sina kunskaper och att vara en positiv kraft i andra människors liv.


Alla människor föds med rätten att bli behandlade med respekt och värdighet. Att vara till hjälp är att räcka ut en hand till gamla, barn, sjuka och döende. Att tjäna är motsatsen till att göra saker för sin egen räkning, för ärans eller för den ekonomiska förtjänstens skull. Det innebär att vara medveten om att man är en del i ett team, det mänskliga medvetandets team (video ca 6 min), och att planeten jordens öde stiger och faller beroende på detta teams aktiviteter.


4. Mogna känslomässigt

Var och en av oss ger utlopp för alla våra känslor, till exempel ilska, frustration, nedstämdhet, hopplöshet, skuld, snikenhet, sorg och oro liksom glädje, lycka, hopp, frid, kärlek och så vidare. När du mognar och vinner insikt om vad det innebär att vara människa är målet att växa och att disciplinera och välja dina känslor. Någon berömd person lär ha sagt: ”Du är så lycklig som du tillåter dig att vara.”

Relationer och händelser är cirklar. De börjar, pågår och slutar vid någon punkt. Om du mognar känslomässigt är det inte svårt att sluta varje cirkeln och på så sätt inte lämna kvar några trasiga ändar eller negativa känslor.


Förhoppningsvis fick du uppleva hur det är att vara arg när du var barn, tidigt i livet. Du kan avgöra hur det känns fysiskt att låta kroppen fyllas av ilska och jämföra det med hur det känns att använda förståelse, flexibilitet och inre frid. Det enda sättet för själen att få kontakt med hjärnans medvetenhet är genom känslorna. Om du till exempel har ont i ryggen ska du fråga dig varför. Vad står det för? Vad kan du göra för att ändra det? Vad kan du lära dig? Var sedan noga med att göra det som måste göras rent fysiskt för att rätta till kroppen, men glöm inte bort tankeprocessen och de andliga lärdomarna.

Det är också viktigt att känna och respektera dina känslor, särskilt glädje och sorg. Att undertrycka någon av dem kan orsaka hälsoproblem.


En av de viktigaste känslorna för individens hälsa och för hela vår planets hälsa är skratt. Som mänsklig varelse har du fått humorns gåva och förmågan att uttrycka den. Genom skratt och ett glatt sinnelag kan kroppen förbli frisk och hälsorisker kan avvärjas. Humor tränger undan problem, den ger styrka i relationer och skänker glädje åt andra. De saker som Wi anser vara roliga och som Wi skrattar åt bör Wi analysera noggrant. Det är en utmaning att undvika att vara destruktiv på något sätt. Humor är så viktigt för ditt välbefinnande att du inte ska sluta ögonen för nattens vila om du inte har upplevt skratt och glädje under dagen. Om du inte har gjort det ska du gå upp ur sängen och leta upp något att bli glad över.


Clowner är speciella människor som återfinns i alla kulturer. Det finns en clown i oss alla och en lämplig tidpunkt i våra liv då Wi kan visa upp den sidan av oss själva. Wi blir aldrig för gamla för att roa oss som clowner.

Men uppriktighet är nyckeln. Du kan inte söka efter sanningen om vem du är, varför du är här och hur det går för dig om du inte håller dig enbart till sanningen. Alltid.


5. Roa och underhåll

Ja en del av din uppgift här på jorden är att avleda uppmärksamheten och få in den på andra spår hos andra människor lika väl som hos dig själv. Underhållning är något avsiktligt och syftar till att uppmuntra den trötte, lugna den frustrerande, trösta den sjuke och vara en kanal för kreativt uttryck. Att roa sig själv kan hjälpa till att skapa självdisciplin och att mogna känslomässigt.

Utmaningen ligger i att endast delta i positiv underhållning och att inte alltid ha rollen som den som blir road. Underhållning kan ha ett oerhört starkt inflytande, men det går inte att skilja från ansvarstagande.


6. Förvalta din energi väl

Människan kan varken skapa eller förstöra energi. Wi kan bara använda den, ändra den och omfördela den. All den energi som finns skapades i ett och samma ögonblick. Varje ord, varje handling och varje tanke som du fokuserar på bär en energi. Allting i vår värld, både det som kan ses och det som inte kan ses, är en del av detta som kallas energi. Vår värld består inte av någonting annat.

Varför är det så viktigt att alla människor ska påminnas om att deras uppgift är att förvalta sin egen energi väl just vid den här tidpunkten i historien ?


Jo därför att det är den kollektiva energin som ger upphov till vad Wi ser och till osynliga medvetande skikt som omger människor och platser. Allting i vår värld håller antingen på att byggas upp eller brytas ner beroende på energinivån. Varje ord Wi yttrar frigörs och dess energi sprider sig ut i etern. Våra ord kan aldrig ändras eller tas tillbaka. De blir en del av det skikt som omger vår planet. Under årens lopp har detta skikt blivit så fullt av offers rop på hjälp, av våldsamma handlingar och av själviska, begränsade tankar att ett lager av offermedvetande nu har bildats. Människor på jorden finner det lättare att använda sig av det negativa än att borra sig igenom det och nå bortom det.

Mer än hälften av de själar som besöker jorden idag befinner sig i offermedvetandets sfär. Wi har skapat det och Wi måste skingra det. Detta kan åstadkommas genom att var och en av oss blir medveten om vårt förvaltarskap och att Wi fungerar som goda förebilder. Det du riktar din uppmärksamhet mot växer. Att känna sig som ett offer, skylla på andra och vältra sig i självömkan förstärker bara de negativa vibrationerna. Du måste ändra din inställning glömma och förlåta, bli mer optimistisk och se det som är positivt. Gå in för de andra ”du skall” uppgifterna av hela ditt hjärta och klipp av alla dina band till offermentaliteten.


7. Hänge dig åt musik

En av de största gåvorna den mänskliga rasen har fått är förmånen att sjunga med ett större tonomfång än någon annan livsform och förmågan att tillverka instrument som också kan åstadkomma musik. Underhållning och kreativa uttrycksformer kan innefatta musik, men den är så viktig att den kräver en egen regel. Musiken påverkar hela mänskligheten och det är faktiskt så att musik kan bota både människans kropp och vår planet. Att lyssna på lugn musik vars takt är den samma som människans puls kan ha positiv och genomgripande inverkan på lyssnarens nerver och mentala hälsa. Alla är musikaliska och påverkas av musik. Musik är själen som talar. Det är vår planets röst som kommunicerar med universum.


8. Sträva efter att uppnå visdom

Visdom är en helt annan sak än kunskap. Kunskap är vetande som man kan få från många källor: böcker, skolor, medier och erfarenhet. Det är det som IQ grundar sig på. En person kan vara oerhört Intelligent och samtidigt inte äga ett uns visdom. Visdom beror på hur man använder sin kunskap. Det är det medvetna beslutet att handla på ett särkilt sätt eller att inte handla alls med tanke på alla inblandades bästa.

Det finns inget krav här på jorden att man ska gå i skolan eller att ta en examen. Att kunna läsa och skriva gör livet lättare men det är inte nödvändigt för att ha en mycket framgångsrik andlig resa som mänsklig varelse.

Du måste sträva efter att utföra visa handlingar och ha i åtanke att alla själar har samma mänskliga erfarenhet, alla är gäster och besökare på Moder jord. Alla är ett med skaparen. Hela (video 64 min) skapelsen kom från en och samma källa. Det är ett tecken på visdom att respektera avsikten med allting och att göra det som är det allra bästa för allt liv överallt.


9. Lär dig självdisciplin

Det är ingen annans uppgift att se till att var och en av oss väljer att handla på ett sätt som är förenligt med ett fredligt, produktivt och glädjefyllt liv på den här planeten. Tyvärr har man upptäckt att lagar är nödvändiga eftersom människorna inte alltid lever på det sättet.

Det är möjligt att vara alltför eftergiven. Det är möjligt att bli beroende, att vara försumlig, att vara girig. Det är möjligt att vara grym och att vara destruktiv. Självdisciplin håller sådana saker under kontroll och hjälper oss att utveckla visdom.

Självdisciplin kan hjälpa till att hålla kroppen frisk. Människans hälsa är en barometer som speglar jordens hälsa. Det är nödvändigt att utveckla självdisciplin för att uppleva något inre samband mellan kropp och själ. Om du lyssnar till ditt hjärta talar det om för dig när något är tillräckligt. Lär dig skillnaden mellan att höra vad ditt huvud säger och att lyssna till budskapet från ditt hjärta. Huvudets tal är en produkt av samhället. Hjärtats tal kommer från evigheten.


10. Iaktta utan att döma

Att iaktta utan att döma kallas för ”villkorslös kärlek”. Alla människor är andliga själar. Alla skapades i samma ögonblick. Ingen är äldre, smartare eller mer framgångsrik än någon annan. Alla har fått en och samma gåva, den fria viljan, friheten att välja. Källan är perfekt och allt som är skapat av källan är perfekt. Vi skapades som perfekta själar och så har Wi förblivit, men vår gåva tillåter oss att tro och handla på annat sätt. Wi tillåter oss att se på oss själva som inte helt perfekta, och Wi får uppleva äventyret att handla på ett sätt som inte når upp till vår högsta potential för inre frid.


Det finns inga misstag ur evighetens perspektiv. Du kan inte göra ett misstag för det är din gåva och du håller på att lära och utforska. Du kan observera det som händer och, utan att döma det som felaktigt, bestämma att det inte luktar, smakar eller intuitivt känns bra för din utvecklingsväg. Då välsignar du det och går vidare. Det är på det sättet som du kan leva upp till kravet att älska alla. Det innebär inte att du tycker om det de gör eller hur de väljer att uppföra sig. Men du dömer inte personen och säger att hon eller han har fel. Det är helt enkelt inget som hör hemma på din väg. Du slösar inte bort din energi i den riktningen. Inga ord, inga handlingar, inga tankar.


Om du dömer måste du också lära dig att förlåta. Förlåt andra, förlåt situationer, förlåt dig själv. Genom att iaktta utan att döma behövs ingen förlåtelse. Iakttagande hör samman med förståelse, med att känna sanningen att allt är i perfekt och gudomlig ordning, att det är Wi som människor som väljer att leva under denna perfekta nivå. Dag för dag, kan Wi komma närmare vår potential och i takt med det blir världen en mer gudomlig plats. Så småningom kommer Wi att bli vittne till hur en vacker gyllene cirkel sluts.” – slut citat härifrån.


OM DEN SÅ KALLADE KÄRA LEKEN

Kärlek är den starkaste kraft som finns. Det finns ingen starkare helande kraft än kärlek.

Kärlek är ren magi. Kärlek förvandlar människor, utan att egentligen göra någonting.

Enbart närvaron av kärlek förvandlar människa.

Det finns ingenting mer heligt än kärlek, därför att kärlek är vad som gör människor hela.

Kärlek accepterar en människa som hon är.

Kärlek skapar den frihet, som gör att en person kan vara sig själv.

Kärlek skapar den avslappning, som gör att en person kan slappna av i sitt eget inre varande, i sitt sanna jag.

Kärlek skapar känslan att vi kan acceptera och uppskatta det vackra person som vi redan är, om vi lever utifrån vårt sanna jag.

Kärlek är en inre kvalitet hos vårt sanna jag.

Det är att upptäcka kärlekens källa djupt inuti oss själva, som är vår sanna inre natur.

I djupet av vårt hjärta vet vi att vi redan är perfekta precis som vi är och i djupet av vårt inre sanna jag så vet vi att livet redan är perfekt precis som det är.

Du är Kärlek ! Vakna ! Du är fri ! Du redan är komplett. Du är Frid, du är Glädje och Kärlek.” – slut citat härifrån. Pålänkningarna i texten är gjorda av Josef.


REPRESENTATIV DEMOKRATI [= …att auktoritativt och legitimt utöva kontroll… (video 8 min)] = MedborgarStyredet är frågan – som en 94 år LivsErfaren person – ger uttryck för en hel del KRISTALLKLARA sanningar om här (video ca 11 min). Om hur dödsbringande illa ställt det ÄR i Sverige i dags dato på individnivå här och här.

Etablissemangets PyramidMaktHavare och deras medlöpare vågar ej ens intellektuellt ställa den frågan [ungdomar undantagna (video 2 min)] om Wi har MedborgarStyre eller ej, tyvärr tyvärr… 😥

Men… – handen på hjärtat – vad är det som säger att överhuvudtaget NÅGONTING blir mera rätt – bara för att väldigt många tänker, babblar, skriver osv – men framförallt gör SAMMA fel


MaktHavarnas (video 2.44 min) Brist Kunskap = Världens Gissel ❗ (video ca 10 min), tyvärr tyvärr… 😥 – och en indikation på var Wi själva befinner oss (video c 10 min) – kan Wi få en viss uppfattning om här.The Ringing Cedars = helt otroligt ❗ intellektuellt sett – men likväl pågående VERKLIGHET i dags dato – Tack och Löv ❗ …
Om Anastasia som person här (klicka där i högermarginalen på ”Vem är Anastasia?”) och här.


BASAL TIDLÖS KÄR LEK = KALLAD UPPLYSNING (= att succesivt frigöra sig ifrån materiagravitationen = att väga mindre och mindre på vågen – men ändå fortsatt se lika ”tung” ut ?) = ”ATT UTAN VILLKOR STARKT TYCKA OM NÅGON FÖR DET DEN ÄR, OCH EJ FÖR DET SOM GES.” – eller – ”Wi are all One !” = ”The Holographic Universe ?” Det får ju uppfattas som någonting HELT annat än det åt hållet ”körda” PyramidMaktHaveriegon ständigt och jämt hittills har lyckats med attoss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av MedBorgarna i världens alla länder – att tro på. Tro = att ej alls själv (video ca 10 min) veta = rädsla (video ca 8 min).

vilka är de enda som kan bringa ordning i kaos ? Wåra mer eller mindre folkkära PyramidMaktHavare och deras medlöpare – eller Wi av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av MedBorgarna


OM KONSEKVENSERNA AV EN TRÅKIG LIVSFÖRING HÄR – OCH OM VAD LYCKA OCH GLÄDJE STIMULERAS AV HÄR, HÄR OCH HÄR. 🙄


Om den s k ”fria” forskningen här och här + ej minst här och här.


Rubriken ”FRIHET = ALLA KRIG SLUT ÄR !”

Intelligent Wi kommer att drömma i natt
Intelligenta drömmar som Wi aldrig någonsin drömt förut
Wi drömmer om att det Är Fred och Frid på Jorden
Därför att ALLAS Tankeintellektuella och fysiska Krig SLUT ÄR ❗
😉

– kan måhända synas vara ett övermaga påstående, faktiskt… – men likväl är det lika skitenkelt som att skita, verkligen… 💡 Mer om det här, här, här (den i kommentaren nämnda budbäraren var Admiral Richard B. BYRD) – men framförallt här.


Hela wår värld i dags dato styrs sedan tusentals år tillbaka till allt överskuggande del av förhållningssättet att ”Brist-på-Allt” – som i sig ovillkorligen leder till förhållningssättet såväl som beteendet “Att Äta eller Ätas” = mer och mer av våldsspiral – som i sig alltid blir exakt detsamma som den perversa * * * stupiditeten Smärta/Obehag = ”Attraktion = Njutning” (pkt 37), tyvärr tyvärr… 😥


En hel del om det pågående Harmagedon-scenariot under vardande här – som Josef ”drabbades” av 2007-11-07 under rubriken Lovelock: “Global Warming Will Kill 6 Billion” – av October 30th 2007 – på Google-videon ”The ENDGAME – Blueprint for Global Enslavement – Elite Eugenics Plan to Exterminate 80% of Humanity”. Josef kan ju Nu bara hoppas på att detta är illvillig science fiction 😈 – men faen vet… ❓


The Energy Non-Crisis styrker starkt att några ytterst fåtaliga Makt- och PenningHungriga globala kriminella GalenPannor (folkrättsligt sett) sedan lång lång tid tillbaka till allt överskuggande del hart när enväldigt = DiktatToriskt styr = vanstyr världen ekonomiskt med sin kriminella Banking = styr = vanstyr världen politiskt, tyvärr tyvärr… 😥


Om hur alla världens krig kan bringas till ett slut här: ”GooodDag PravoSlavac, – Din uttryckta mening ovan: “Återigen, en kompromiss är enda vägen framåt ❗ ” – slut citat. – Javisst – ifall Du med kompromiss menar något som inte är vare sig det ena eller det andra av det Wi intellektuellt kan förstå i dags dato av historian. Med andra ord något som Wi inte kan tänka oss just nu – men som är en Effekt av att Wi inte Låser oss vid det ena eller det andra = det öppnar upp för kreativitet = helt NYA lösningar, troligast… 💡


Ett exempel: Kombinera en fallskärmshoppares fallskärmsteknik med ett oceangående lastfartyg – och av det få fram ett oceangående “fallskärmsfartyg” är ju tankemässigt omöjligt. Dock – likväl finns det någon eller några som Verkligen har gjort det här “fallskärmsfartyget” – med effekten att bränsleförbrukningen för fartyget Minskade med ca 30 %. Mer om det här. Med andra ord ett Möte mellan det först intellektuellt sett Helt oförenliga – som sen i Mötet som sådant Skapar en Kreativ lösning som i sig är Omöjlig – men som ändå är fullt ut möjlig ❗ 💡


Konsensus av det må väl bli att det är mycket mycket Viktigt – för att inte säga Helt grundläggande – att politiska såväl som religiösa motpols PyramidMaktHavarna Möts ❗ 💡 Dock – det bör då finnas ett “Plus” i samma rum – annars kan det ju bli mental diskussion eller än värre debatt och/eller fysisk slakt av varandra. Det blir det ju Inget win-win-scenario av, precis…


Min känsla för Carl Bildt som person och wårt lands utrikesminister – är just att han i mångt och mycket fungerar som just ett sådant “Plus” emellan helt oförenliga politiker av alla de slag. Han använder ju också i det “Plus-jobbet” världens starkaste vapen = den förutsättnings-fria politiska Dialogen – ifall jag ej har fått någonting helt om baktassen.


Så all ära i att försöka få BakTiden = FramTiden i och för sig. Dock – personligen känner jag för att satsa ALLT = 100 % på lösningar som inte har ett Skvatt med BakTiden att göra – utan som i Allt väsentligt kommer ur “PlusLösningar” = win-win-lösningar. Tankestimulerande ❓ Ha det… 🙂 /önskar win-win-vännen Josef” – slut citat.


Josefs kommentar 2008-02-28 här: ”GooodDag Spanaren, – Dina uttryckta meningar ovan: “Igår skrevs på B:92 pressöversikt en notis från tabloiden PRESSE att Ryssland har planer på att sätta in flera tusen soldater i Kosovo – framförallt i norro Kosovo. Är PRESSE överhuvudtaget en trovärdig källa eller en tabloid som vår Expressen ❓ ” – slut citat.

– som jag kommenterade med:
Tja… – inte faen vet jag – men jag håller fast vid att massmedia – och oavsett vilka – är dom Verkligt stora bobbarna i världens konflikter = som ju Alltid mer eller mindre Intensivt sponsrar de globala och nationella PyramidMaktHavarnas KrigsLust – som ju Alltid på ett eller annat sätt i slutändan Mest drabbar oss av vanligt folk = humana MedMänniskor = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens alla länder, tyvärr tyvärr… 😥


Mer om det här: ”GooodKvällst B-Fredrik – Dina uttryckta meningar ovan: “I nutida konflikterna, speciellt i mellanöstern så ogillar eller tom hatar befolkningen varandra i stor utsträckning. Så var inte fallet i krigen mellan Sverige och Danmark där var det kungar som kämpade om makt och rikeDom.” – slut citat.

– som jag kommenterade med:
”Nja… – så är det nog inte egentligen – i mitt perspektiv sett i vart fall. Skulle tro att minst ca 90 % av oss av vanligt folk = humana MedMänniskor – ALDRIG har hatat något annat folkslag egentligen. Dock… – sedan mitten på förra seklet så har ju PyramidMaktHavarnas allomfattande massmedia Inbillat folken att dom hatar varandra – men det är ju en helt annan sak. Så skulle massmedia sluta med det – så skulle nog Hatet vanligt folk emellan i olika länder = ca mer än 90 % av MedBorgarna upphöra mer eller mindre helt och hållet inom några få år, troligast… 💡 – och mest sannolikt även i Mellanöstern. Men Tror Du deras religiösa och/eller politiska PyramidMaktHavare VILL det ❓


Dock – t ex bloggandet över landgränserna är ju en öppning, troligast… – för oss av vanligt folk = humana MedMänniskor = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens alla länder att komma förbi sina egna PyramidMaktHavares hjärnFörSmutsning, förhoppningsvis… Dom som då inte kan varandras språk – kan ändå vanligen så mycket engelska eller något annat större språk – att dom hjälpligt kan kommunicera med det. Ha det… 🙂 /önskar freds-vännen Josef” – slut citat.


För att kunna sätta en bortre parentes för det här – så vill det nog till att Wi av vanligt folk = humana MedMänniskor = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens alla länder inrättar ett KrigsReservat någonstans på den bolliga jorden Terras ytteryta – där wåra KrigsLustiga globala och nationella PyramidMaktHavare sinsemellan kan göra upp sina ouppklarade mellanhavanden – och då med vilka vapen som helst – men HELT utan inblandning av en Enda av oss av vanligt folk = humana MedMänniskor = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens alla länder.


Massmedia kunde ju då Roa sig med att rapportera till oss av vanligt folk – om hur Många av wåra globala och nationella PyramidMaktHavare som under dagens fysiska Krig – PyramidMaktHavarna emellan hade lemlästats och dödats .

Skitenkelt – eller


Verktygen är att Wi av vanligt folk = humana MedMänniskor = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens alla länder i vart fall – börjar FredsProcessen med att tänka, babbla, skriva såväl som dagligdags handla åt hållet lite annorlundare – eller varför ej mycket annorlundare än vad wåra åt hållet dominerat intellektuella = åt hållet humanDementa och/eller Autistiska = Dogmiga globala PyramidMaktHavare (video 2 tim 38 min) och deras medlöpare * = MainStreamet har lurat oss till – sedan tusentals år tillbaka. Mer om hur här, här och här.

Ditt konsensus av det ovanstående ❓ ❗ ❓


När Wi föddes i kött så var wåra intellekt = wåra fantastiska tudelade biologiska ElektroMagnetiska och ElektroKemiska hjärnDatorRäkneMaskiner till som minst ca 1 % Upplysta om att wåra kroppar i kött till mer än 99,99 % består av Skapelsens Källas Kraft = det SuperIntelligenta (video 64 min) ElektroMagnetiska Plasmat – som hela wårt fantastiska materiella Universum också till mer än 99.99 % består av – och bokstavligt talat simmar omkring uti. Som nyfödda Visste Wi vad och vem Wi var – och varför Wi var födda i kött – och hur Wi skulle leva i kär Lek i kött för att bli åt hållet till 100 % s k upplysta.


När Wi slutar med att andas = s k dör fysiskt – efter ett ”normalt” åt hållet dominerat intellektuellt styrt = mer eller mindre dött Liv – så är Wi så intellektuellt invecklade = avvecklade både intellektuellt och Intelligensmässigt – att Wi bara är sisådär ca 0,1 % x 10 upphöjt till minus 27 nollor upplysta = nersläckta snarare, tyvärr tyvärr… 😥


Att det är så här styrks i sig av att t ex Albert Einstein lär ha uttryckt på sin tid: ”Det enda som stör mitt lärande är min utbildning !” Han sa också att utbildning: ”Är det som återstår – efter det att man har Glömt allt man har lärt sig i skolan !” Därtill så menade han på fullt allvar att: ”Den kapitalistiska ekonomins samhälleliga kaos är enligt min uppfattning det verkliga upphovet till den ondska vi ser omkring oss idag.” Därtill så lär Einstein även ha sagt att: ”National-Ism är en sjukdom !” Med andra ord så nedtecknade Einstein helt enkelt bara en bråkdel av allt det han visste som ett litet Intelligent lyckligt jollrande barn i vaggan – och som hans vuxenvärld ej fullt ut hade lyckats med att få honom att intellektuellt glömma.


En person som har tänkt lite längre/vidare än dom flesta – om det här med PyramidMaktHavarStyrd intellektualIsm – finns här och här.


Tänkvärt

Många många humana MedMänniskor, i wår ebarmeligt barbariska historia, har försökt påtala detta för mänskligheten – såväl som många många i dags dato gör det också – men vem faen lyssnar på dom med öron som hör ❓ Wår MaktPyramidMaktElits * HarmagedonScenario har ju dominerat som mänskligheten som MainStream sedan ca 6 000 år tillbaka – och gör så ej minst i dags dato. En av dom många många ”döda” – som sedan ca 30 år tillbaka försökt komma till tals med mänskligheten – är Ambres (klicka där på “Extraklipp: Ambres om tillståndet på planeten”). En annan är Jesus * osv osv.


NÄR kommer mänskligheten on mass att inse – att all mänsklighetens samlade intellektuella kunskap om allt – som i o f s kan vara intressanta pyttedetalj-kunskaper – bara är en försumbar ”droppe” av en oändlig ocean av sann Kunskap – och istället inriktar oss emot att intellektuellt igen komma ihåg det Wi alla Visste när Wi föddes som barn och mer därtill = HelHeten

Idag, i morgon, om hundra år… – eller först om flera tusen år ifrån nu


2008-04-23 kommenterade Josef det följande här : ”Hmmm… Måhända nu läge för att påtala att “Alla Krig Är Slut ❗ ” = alla mental * * såväl som fysisk Krig. I detta kanske åt hållet “förvirrande” tanketillståndet så kommer lösningarna på hur det skall realiseras helt automatiskt, troligast… Det var i ett sådant “förvirrat” tanketillstånd som t ex Einstein * * * * kom på Relativitetsteorin * mm.


Många med honom av wåra “stora” män – och kvinnor med för den delen – har upplevt exakt detsamma – och sen som Archimedes * * utropat: “Ahhh – Jag kom på det ❗ ” = det var ingenting som vederbörande intellektuellt tankeLogiskt tänkte fram. Så tipset om hur att “Alla Krig Är Slut ❗ ” – skall fixas rent praktiskt blir: “Ge faen i att tänk ut hur det skall gå till ❗ ” Lycka till ❗ Ha det… 🙂 /önskar folkfreds-vännen Josef under björken” – slut citat.


Vad Josef menar med det här är att det kort och gott är Omöjligt att dominerat intellektuellt komma på någon enda hållbar lösning för någonting, tyvärr tyvärr… 😥

Varför

Tja… – skitenkelt som Alltid ifall det är Förnuftigt – eller är åt hållet Intelligent. Intelligent Kunskap = sann Kunskap är ingenting som Wi intellektuellt kan tänka fram – utan det är något som Wi helt enkelt ”drabbas av” – ifall Wi är tillräckligt lite intellektuellt upptagna ❗


Tyvärr så är ju åt hållet ALLA nu LevAnde * * humana MedMänniskors fantastiska biologiska ElektroMagnetiska och ElektroKemiska hjärnDatorRäkneMaskiner programmerade för att det är ”Brist-på-Allt” – och därför Måste Wi slåss för att få själva av det Wi behöver för ett gott LevAnde Liv i kött, tyvärr tyvärr… 😥


Detsamma som att Hjärnornas Krig även Måste vara fysiska på ett eller annat sätt. Dock – hela Universums (video 64 min) SkapelsePrincip är ju ”ÖverFlöd av Allt”* . Så det vansinnigt stupida idiotiska * * förhållningssättet “Det är Brist på Allt”- scenariot – som i sig ovillkorligen leder till förhållningssättet såväl som beteendet “Att Äta eller Ätas” = Öga för Öga och Tand för Tand = mer och mer av våldsspiral kan Wi ju förpassa till soptippen när helst Wi så önskar, faktiskt… 💡


Kommer Wi enskilt och/eller kollektivt att VÄLJA att göra = realisera detta Idag, i morgon, om hundra år… – eller först efter det att flera tusen år ytterligare har förslösats ❓ALLA har Wi RÄTT att tillåta oss själva och andra att få må BÄTTRE och BÄTTRE (även ekonomiskt och politiskt ?) = leva vällustigareeller

DAGS FÖR EN FRISKARE FRAMTID = WI TAR VARALIVET I KÖTT ?

Annonser

32 Responses to FRIHET = ALLA KRIG SLUT ÄR – ELLER ?

 1. weneedtoknow skriver:

  Hej Josef,

  Jag önskar också att alla krig är slut!

  Istället lever vi under en ”krigsförande” pseudodemokratisk-regering.

  De regeringsansvariga på Rosenbad, bör ta sig ett rosenbad, därför det stinker kriminallitet och korruption därifrån.

  Många intressanta topics på din webbis! Tack för Ditt fina arbete!

  Mvh :)))

 2. Josef Boberg skriver:

  GooodKvällst WeNeedToKnow,

  Taaack för Din supergoa backfeed ! Rosenbadet kommer, kanske… I vart fall förr eller senare, troligast…

  Ha det… 🙂 /önskar folkFREDS/FRIDS-vännen Josef

 3. fairymary skriver:

  Det var länge sen jag läste ditt mantra: Alla krig är slut.

  Vi får hjälpas åt att påminna varandra nu när det pågår upprustning även i vårt eget lilla hörn av världen

  Varma hälsningar

 4. fairymary skriver:

  Hej igen Josef!

  Kort efter att jag skrev denna påminnelse till dig (eller till mig själv) tittade jag in på DN:s hemsida och hörde Barack Obamas nyårstal till det iranska folket.

  Gott Nytt År till oss alla!

 5. Josef Boberg skriver:

  Hmmm… – Fairy Mary – apropå Barack Obama

  Finns det ett uns av sanning i detta – så finns det ju mycket goda anledningar till att lära sig utantill – och som ett rinnande vatten:


  Intelligent Wi kommer att drömma i natt
  Intelligenta drömmar som Wi aldrig någonsin drömt förut
  Wi drömmer om att det Är Fred och Frid på Jorden
  Därför att ALLAS Tanke-intellektuella och Fysiska Krig SLUT ÄR ❗
  / hälsar Josef 8)

 6. Helena Palena skriver:

  Fridens liljor !


  [ Jo… – HelEna – enär nu ALLA KRIG ÄR SLUT ❗ – så är det ju bara att Lyckliga NJUTA av Frid och Fred.

  Men visst är det ovant – men Wi vänjer oss nog – hoppas Josef B. 😉 🙄 ]

 7. Josef Boberg skriver:

  Uppdaterad den 1februari 2013

  Alla har Wi RÄTT att BÄTTRE (även ekonomiskt och politiskt ?) = leva vällustigare ❗ – eller


  VETINGENKUNSKAP OM KÄRLEK


  OM DE URSPRUNGLIGT GIVNA BUDORDSLÖFTENA HÄR.

  OM – EGO THE FALSE CENTER – HÄR.


  Det följande är interaktiva dialoger = kommunikation – om den s k kärleken – i kommentarsfältet HÄR – mellan mig och Bitte Assarmo från 9/2-11.


  Bittes kommentar var

  …Visst är det beklämmande att en organisation som RFSU får statens hjälp att banalisera något så fantastiskt som sex och kärlek !


  Min kommentar till det blev

  – Som strax 70 år bl a sexLivsErfaren – så har jag själv kommit på – att det kan vara så att RFSU ej har så åt hållet grundläggande fel för sig. Om det håller jag på och skriver om HÄR.


  Bittes kommentar till det blev

  – Jag tror inte heller de har helt fel för sig, men jag tycker de förenklar saker och ting in absurdum.


  Min kommentar till det blev

  – Jo… – Bitte – så kan det ju vara. Dock… – alla är ju ”barn i början” – så det rättas nog till över lite tid sett, förhoppningsvis… 💡

  Det är ju, sedan åt hållet ca 6000 år tillbaka, ett tämligen ”infekterat” ämne – så det är ju ej så lätt att SKAPA ett fritt nytänkande – som jag ser det.


  Bittes kommentar till det blev

  – Sant. Men de försökte för 30 år sen och, som man säger over there, they failed miserably. Vad som oroar mig är att många krafter inom RFSU vill tillbaka till det flummiga 70-talet, som inte gjorde en enda människa glad.

  Jag tror personligen på en nyanserad sexualundervisning, och framför allt tror jag att det är fel att ge en organisation som RFSU monopol på kunnandet och vetandet när till och med deras egna talesmän erkänner att det faktiskt inte finns mycket till forskning som styrker att en alltigenom tillåtande sexualsyn är bättre än en mer nyanserad.

  Dessutom finns det heller ingen empirisk forskning som styrker vissa filosofers teser om att sexualitet är en banalitet som kan frikopplas från själen och hjärtat, vilket gör den här ensidiga undervisningen än mer osund.


  Min kommentar till det blev

  – Jo… – Bitte – men vem kan begära att det skulle gå att ”radera” bort ca 6 000 års prägling av mänskligheten – på bara några tiotals år. Själv kan jag tänka mig att det kan ta tiotals generationer.


  Bittes kommentar till det blev

  – Själv hoppas jag att kopplingen mellan sex och kärlek aldrig raderas bort. Och att vissa tabun får fortleva i tusentals år 🙂 Men så ser jag heller inte kopplingen mellan sex och kärlek som ett hinder utan som en möjlighet, och är rätt övertygad om att sex utan kärlek i grunden är skadlig för människan på flera sätt, även om det kan ta generationer innan det blir uppenbart.


  Min kommentar till det blev

  – ”Själv hoppas jag att kopplingen mellan sex och kärlek aldrig raderas bort.”

  Jo… – Bitte – det håller jag med Dig om – ifall Du med kärlek menar FRIHET.

  Så själv hoppas jag innerligt på – att kopplingen mellan det traditionella kärleksbegreppet och sex kan raderas bort ”över en natt”.

  I o f s så kan jag ha åt hållet fel i detta – men det tror jag ej alls själv på.


  Bittes kommentar till det blev

  – Det är nog sällan vi tror att vi själva kan ha fel 🙂


  Min kommentar till det blev

  Jo… – Bitte – om det är jag enig med Dig om. Men jag undvek medvetet att skriva som det är: ”I o f s så kan jag ha fel i detta – men det ”vet” jag att jag ej har” – därför att ett sådant uttryckssätt kan ”ställa till det”.

  Så nu har jag testat ifall det funkar med Dig.

  Vad är det då för skillnad på att tro och att ”veta”

  Tror gör wåra mer eller mindre körda = felprogrammerade egon på det Wi läser i böcker, läser i tidningar, hör på radion och ser på TV, läser i PyramidMaktHavarnas bibelböcker, ”trattas” i av lärarna i alla former av skolor osv osv.

  ”Att veta” gör Wi när Wi själva har gjort/upplevt någonting – och efter en tid får perspektiv på det, så att Wi kan sätta in det i ett sammanhang – utifrån helt andra av wåra egna gjorda/upplevda erfarenheter. Det kallar jag för ”äkta/sann kunskap”.

  Dock… – den behöver ju därför ej alls vara ”äkta/sann kunskap” för någon enda annan – men den är likväl ”äkta/sann kunskap” för den som har den – och ingen enda annan kan ta den ifrån vederbörande.

  Men ifall vederbörande får nya perspektiv på sin ”äkta/sanna kunskap” – så förändras den tidigare ”äkta/sanna kunskapen” till en modifierad eller helt annarlunda sådan. Inget konstigt alls egentligen – och det kallas ju för ”livets egen skola”.

  Tyvärr tillerkänner samhället inget större värde i sådan ”äkta/sann kunskap” – utan det Wi har lärt oss att tro på i skolor osv – och som Wi kan bekräfta med ett intyg/betyg – värderas MYCKET högre.

  Jag har under mitt strax 70-årade liv i kött – ännu aldrig mött någon som ”hängt upp” sitt eget liv, eller sina medmänniskors liv, på ”äkta/sann kunskap”. Det kan ju då bero på att jag själv ej gjort det heller.

  När jag gifte mig 1965 så inbillade mig mitt ego – att det var för att jag hade drabbats av kärlek – och det var i o f s sant = jag hade drabbats av det min omvärld hade talat om för mig var kärlek = det här.

  I den illusionen levde jag i 30 år – innan jag fick för mig att ta mig ur den delen av livets skola.

  Sen letade jag efter ”riktig kärlek” under ca 3 år – men fann ingen. I det läget så gav jag helt enkelt upp. Då inträffade det, tämligen omgående, att jag ”drabbades” av ett möte som pågår fortfarande.

  Vad som förenade oss då – och som fortfarande håller ihop oss sådär – var att Wi båda då var lika luttrade – avseende relationer man kvinna (avseende wåra egna tidigare framförallt – men även det Wi upplevde och upplever i wåra närmare bekantskapskretsar) – och det är ju ingen dålig grund att stå på.

  Så det här med ”riktig kärlek” finns den – så länge som Wi själva ej är till 100 % ”kära i oss själva” ❓ Får Wi lära oss av föräldrar och andra vuxna som barn – att det är det viktigaste = det mest elementära av allt ❓

  Hur faen skall Wi kunna ge något till någon enda annan – så länge som Wi mer eller mindre själva helt saknar det ? Eller rättare sagt intellektuellt inbillar oss att det ej finns.

  Jag har ingen bra förklaring på vad parkärlek är – för det har jag aldrig själv upplevt. Men det är också en egolögn – för jag har säkert mött ”riktig kärlek” mååånga gånger under mitt strax 70-årade liv.

  Men jag har aldrig kunnat vare sig se eller tillåta mig att uppleva den – därför att jag hade då ingen som helst kontakt med den ”riktig kärleken” till mig själv. Den programmeras ju bort hos som princip alla barn, av vuxenvärlden, redan i blöjåldern – eller i vart fall senast i trotsåldern.

  ”Riktig kärlek” kan vara som vinden. Ingen kan bestämma över vinden. Den blåser ibland med stormstyrka, ibland som en svag bris – och allt däremellan. Ibland kan Wi tro att vinden ej finns – för det är ”helt stilla”. Men det är en falsk ego-illusion – för det finns ALLTID en viss rörelse i luften – utomhus i vart fall.

  Vinden drabbar alla och envar – och kontinuerligt

  Wi kan partiellt ”skydda” oss ifrån vinden – genom att gå in i wåra fyrkantsmoduler = hus – men Wi kan ALDRIG ta bort vinden som sådan allmänt sett – eller ens helt och hållet ifrån wåra egna personliga liv i kött. Ej ens ifall Wi bosätter oss i ett bergrum – som Wi aldrig lämnar. För någon gång har Wi tagit oss dit – och någon gång skall Wi därifrån.

  Wåra mer eller mindre felprogrammerade egon, inbillar oss, att ”riktig kärlek” ENBART är förbehållet vissa speciellt utvalda av wåra medmänniskor.

  Vad är det för skillnad på vinden och ”riktig kärlek” ❓ – ifall Wi slutar upp med att tro på det wåra mer eller mindre felprogrammerade egon inbillar oss.

  Ta god tid på Dig – att ge någon form av Ditt personliga = unika svar på det.


  Bittes kommentar till det blev

  – Jag håller helt med dig om att kärlek kan vara något svårdefinierbart. Och visst kan kärlek vara som vinden också, rörlig och alltid närvarande även när vi inte riktigt känner något annat än en bris. Men jag funderar lite på om meningen är att alltid vända om med vinden – eller om vi också ibland ska stå fast även när det blåser. Det finns många hedonistiska tänkare som menar att sex är ett basalt behov, ungefär som hunger och törst.

  Ur ett strikt däggdjursperspektiv har de rätt. Men som människor lever vi på alla sätt ett annat liv än djuren, eftersom vår hjärna och vår intelligens ser annorlunda ut och ger oss andra val. Vi antas göra upp planer för framtiden. Ge våra barn en trygg uppväxt. Våra gamla en trygg ålderdom. Vi antas, kort sagt, fjärma oss från djurens leverne genom att utnyttja vår intelligens och tankeförmåga i en riktning som ger oss möjligheter att skapa ett liv där inte bara de basala behoven styr utan även de andliga och de känslomässiga behoven tar plats.

  Därför, menar jag, bör vi även i sexualiteten leva som människor. Vi måste inte kasta oss över första chokladbit vi ser – inte heller måste vi slänga oss i famnen på första bästa tänkbara sexualpartner. Men jag anser att RFSU:s sexualsyn uppmuntrar till ett leverne utan känslor och utan andlighet – utan det tänkande som annars kännetecknar människan. Genom sin lobbyverksamhet har man fått svenska folket att skämmas för att de inte lever som ohämmade sexuella varelser. Jag tror dock att människan i hög grad är en andlig varelse som behöver ett större djup än så.

  Jag tackar dig för en givande diskussion och hoppas få se dig i andra inläggstrådar. Trevlig helg!


  Min kommentar till det blev

  ”Därför, menar jag, bör vi även i sexualiteten leva som människor. Vi måste inte kasta oss över första chokladbit vi ser – inte heller måste vi slänga oss i famnen på första bästa tänkbara sexualpartner.”

  Jo – Bitte – om det är jag enig med Dig om. Men att göra som Wi har lärt oss ifrån barnsben = att förneka att kärleken (vinden) ständigt och jämt ”drabbar” oss – det är ju en helt annan sak.

  Djur är ju mycket Intelligentare än så – därför att dom ”vet” detta – och djurhonorna inviterar ju för den sakens skull ej vem som helst till samlag – eller ens annan fysisk ”knådning” heller.

  Skillnaden mellan Intelligenta djur och människan – är ju att djur har inget intellekt (tvådelad = splittrad hjärnbark) som dom kan resonera i med sig själva eller andra – utan djur ÄR helt enkelt Intelligenta utan att själva veta om det.

  ALLA människor har en medfödd oförstörbar potential – för att leva i kött som MateriaSkapelsens (video 64 min) Krona – TACK vare wårt tudelade intellekt. Det har försett oss ALLA – med den i hela Skapelsen helt unika förmågan – att kunna uppleva och förstå skillnaden mellan den allomfattande kärleken (vinden) = Skapelsens inbyggda SuperIntelligens (video ca 64 min) i ALL materia – och wåra egna personliga mer eller mindre ”körda” ego-intellekt.

  Wåra personliga ego-intellekt är ju i grund och botten ingenting annat – än det andra har inbillat oss att tro på (tro = att ej alls själv veta utifrån egna gjorda/upplevda erfarenheter).

  Så det kräver, som jag ser det, att Wi som enskilda personer, slutar upp med att åt hållet enbart TRO på det som andra har proppat i oss sedan barnsben – och istället börjar FÖRLITA oss på wåra egna gjorda/upplevda erfarenheter = ”äkta/sann kunskap”.

  När kommer det, enskilt och kollektivt, att ske månntro ❓

  Tack själv för Din öppenhet i wåra interaktiva dialoger = kommunikation – och ha en fin helg Du också.


  Bittes kommentar till det blev

  – Det är just det jag gör – förlitar mig på mina egna erfarenheter. Det är högst sällan jag tror på något som jag själv inte har erfarit 🙂


  Min kommentar till det blev

  – Du är att gratulera, verkligen… 💡 🙄


  Bittes kommentar till det blev

  – Eller hur 🙂


  Min kommentar till det blev

  Japp… 😉
  slut citat härifrån.


  Mitt personliga konsesus av detta ÄR – att sanning kan ALDRIG vara statisk = kan ALDRIG vara dogmig = kan ALDRIG vara ENFALDIG – det är omöjligt.

  I o f s så kan jag ha fel i det – men det ”vet” jag att jag ej har. 8) I vart fall ej så länge som jag ej alls är ”trollbunden” av rädsla (video ca 8 min).


  URKUNDSFÖRFALSKNING
  ”En ny munk kom till huvudklostret och förvånades över att munkarna satt och kopierade kopior av de Heliga skrifterna. Han påpekade för abboten att detta kunde vara vanskligt, eftersom viktig kunskap kunde gå förlorad om någon munk skrev av fel.
  – OK, sade abboten, jag ska kontrollera urkunderna.
  Och så gick han ner i källarvalven, där de Heliga skrifterna i original förvarades. När han inte kom upp igen gick munken ner för att se vad som hade hänt. Han fann abboten bankandes sitt huvud mot stenväggen.
  – Vad har hänt ❓ Vad är det ❓ – frågade munken abboten.
  Abboten bankade åter sitt huvud i väggen och stönade:
  – Det står ”celebrate” och ej alls ”celibate” ! ! !”
  – slut citat härifrån.  Alla har Wi RÄTT att BÄTTRE
  (även ekonomiskt och politiskt ?) = leva vällustigare ❗ – eller

 8. Josef Boberg skriver:

  For translation of this to English – ”click” here.

  Om innehållet i bloggen i detta register.


  Livet i kött är som en öppen bokmen mååånga ”läser” bara EN sida – om bl a hur det ÄR och hur det kan bli avseende ”Det Gäller Livet”.

  Ifall Du tar till Dig något av innehållet i denna kommentar med länkningar så kan det vara bra – och ifall Du ej alls tar till Dig så är det lika bra – vad mig anbelangar. Ditt liv är Ditt liv – och det har jag INGEN rätt att ”lägga mig i”. / Josef Boberg


  DEL ETT – OM ALLAS MEDFÖDDA RÄTT TILL SIN PERSONLIGA = INDIVIDUELLA INTEGRITET – OCH UNDER HELA LIVET SOM VARELSER I KÖTT (DEL TVÅ HÄR OCH DEL TRE HÄR)

  Om att – ”FRIHET = ALLA KRIG SLUT ÄR !”här.


  ”Något samtal till överförmyndaren, men där är pappan och jag överens om att barnen inte ska få fri tillgång till sitt kapital vid 18 år.”


  Bästa Lena
  – det är ju själve faen att föräldrar ALDRIG kan lära sig att ge faen i att ”leka” förmyndare för sina barn (= integrigritetskränkande). Jag har bekanta som har barn som är både 50, 60 år och uppåt 70 år LivsErfarna – och som, när föräldrarna ej har haft tillfälle att storebrorsmässigt lägga sig i deras liv – har klarat sig alldeles ypperligt på egen hand.

  Ifall nu barnen som Du har fött – ej lider av någon redan diagnosticerad demens– eller Alzheimers sjukdom, eller annat åt samma håll – så är jag in i märgen övertygad om – att det är åt helvete fel av Dig och pappan – att begränsa barnens tillgång till sitt arv vid lagstadgad myndig ålder.


  Varför


  Mina föräldrar avled båda när jag var ca 15 år ung 1955. När jag då skulle ha moped – så fick jag gå till förmyndaren (det var en brorson till min pappa. Pappa John var född 1875 och mamma Kristina 1905) – och det gick ju för sig i o f s – efter lite tjat med förmyndaren.

  När jag var 18 år ung – så ville jag gå på folkhögskola – och behövde då pengar av arvet till årsavgiften mm. Det gick ej alls för sig – i meningen att jag då tyckte att det var för jävligt – att jag skulle behöva BE en annan person om att få tillgång till mitt eget arv – för en så självklar sak (= integrigritetskränkande).


  I o f s så var det inga större problem med att få förmyndaren att släppa av mitt eget arv till detta. Men grejen var att jag då kände mig orättmätigt styrd av en annan person. Jag kände mig redan då mindervärdig – på samma sätt som jag tror att på tok för många människor, allmänt sett, gör i det idag i den ”svenska modellen” av storebrorssamhälle (= kontinuerligt integrigritetskränkande).

  Efter den gjorda erfarenheten – så BAD jag aldrig därefter förmyndaren om ytterligare pengar av mitt arv. Tre år senare var jag myndig – och därmed kunde förmyndaren ej längre toppstyra mig avseende mitt eget arv (det var då om ca 25 000 kr 1962) – och inget annat heller för den delen.


  Varför vill Du lägga Dig i barnens liv när dom är myndiga (= integrigritetskränkande) – när Du då, eventuellt sedan mer än 10 år tillbaka, har ”kilat” vidare ❓

  Jag vet ej alls – men jag ju kan spekulera i att Du måhända vill att dom ej skall glömma Dig, kanske… Är det så ❓ – och i så fall skulle jag i Ditt ställe ge blanka faen i det.


  Det är ju ej alls säkert – att någon av deras sanna LivsTrådar innehåller – att dom överhuvudtaget skall komma ihåg Dig i någon omfattning, efter Din hädanfärd – antingen den sker inom några månader eller tiotals år ifrån nu. I vart fall ej för arvets skull – är jag rätt säker på.

  Så jävla dum kan ingens medfödda sanna LivsTråd vara – är jag också rätt säker på. Falska egon kan ju tänka så – men det är ju en helt annan sak.


  Apropå – ”…barnen inte skafri tillgång till sitt kapital vid 18 år” – så inbillade jag mig att Du hade kommit lite vidar än så – sett utifrån wåra tidigare interaktiva dialoger = kommunikationer – som jag har sammanställt en del av här och här.

  Men nu är det ju som det är med det – och Du skall VETA att jag äger ingen som helst RÄTT – att ens försöka få Dig att göra något annat än det Du själv VILL göra. Det skulle ju i sig vara GRAVT integrigritetskränkande. Men det hindrar ju i sig mig ej alls ifrån – att ha mina personliga förhållningssätt till det Du gör – eller ej alls gör, som Du måhända borde göra, kanske…


  Den allra största kärleksgåvan av alla – Wi kan ge till wåra medmänniskor, som jag ser det – antingen det är wåra egna barn, andra nära anhöriga, andra bekanta eller obekanta – ÄR att tillåta dom att ”ta sitt eget liv i kött av daga”. Och alldeles oavsett ifall det är med s k olycksfall, sjukdom, ålderdom eller vad som av annat som ursäkt.

  Så för min del är det helt OK att Du slutar med att andas – även om jag i o f s tycker att det är ett jävla slöseri med ”gott kött”.

  Ha det… / hälsar Josef
  Tel.nr 0430 – 215 66


  Lenas svar blev

  Josef,
  Går in sällan på internet numera. Nu läste jag dina synpunkter, och du har rätt i det du säger. Men det vore synd om de satte sprätt på den lilla ekonomiska trygghet jag kan ge. Men det överlåter jag till pappan. Överförmyndaren i Eskilstuna kommun är den som förvaltar pengarna. Ingen utvald förmyndare som du kanske hade när du var pojk. Att vara 18 år och 25 år är skillnad. Men mina än så förståndiga barn fortsätter väl vara så. Även vid 15.


  Mitt svar blev

  Goa Lena,

  För första gången i mitt strax 70-årade liv i kött – så har jag ”valt att få” åkomman kärlkramp. Mer om det i sak här – och i kommentarerna om syra-bas-balansens och andningens betydelse för en god hälsa här (kolla slutet av kommentarsidan 6 och början av 7).


  Dom flesta, som drar på sig kärlkramp, slutar ju med att andas med den åkomman som ursäkt = det blir hjärtinfarkt av det så småningom. Min första tankeblixt som kom upp – när jag själv blev medveten, om att jag hade tydliga symptom på kärlkramp, blev: ”Va skönt att nu kunna skönja en slutpunkt för mitt jävligt fyrkantiga liv i kött – i ett åt hållet helt hopplöst ”fyrkantigt” samhälle !”


  Min lite långsammare tankeblixt blev: Nja… – faen också – nu när jag ”vet” så mycket om hur detta fyrkantiga samhälle ej alls fungerar – för oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna – och att det är fullt ut möjligt att ”över en natt”, bokstavligt talat – förändra till något mera åt hållet ”runt” – så vill jag ju testa lite mera ifall den personliga vetskapen håller. I allra första hand för min egen skull – men även sekundärt för andras skull, naturligtvis…

  Nu är det ju ej alls så att mitt innevarande personliga fyrkantiga liv i kött – primärt beror av samhällets fyrkantighet – även om det har smittat mig i o f s. Utan det beror ju till allt överskuggande del av att jag, i på tok för hög grad, hittills har förlitat mig på mitt eget sedan barnsben felprogrammerade ego. Men det är jag nog ej särskilt ensam om, tror jag… 💡


  Hur som med det – så kommer det nog att dröja innan jag går till en normalkostätande läkare för att få en diagnos. Han/hon kan ju ändå ej göra något åt saken – annat än förskriva medicinen nitroglycerin i en eller annan form. Varför jag vill undvika att konsultera en normalkostätande läkare – finns det mera i sak om här.

  Nitroglycerin är även ett svagt gift (se även äktenskap), men kan i låga doser (och utblandat till c:a 1%) vara till god hjälp vid vissa typer av akuta hjärtbesvär genom ämnets kärlvidgande egenskaper. I Sverige maknadsförs bl.a. medicinen Nitromex – som ger biberkningarna: ”En del personer som använder medicinen kan till exempel få huvudvärk, yrsel, illamående, sänkt blodtryck, hjärtklappning eller ansiktsrodnad, särskilt efter de första doserna. Biverkningarna hänger samman med att läkemedlet vidgar blodkärlen. Oftast försvinner biverkningarna efter någon veckas regelbunden användning.”


  Sammantaget så låter det ju inget vidare – i mina öron i vart fall. Tills vidare – så kommer jag därför att hänge mig åt – att det pågår en läkningsprocess i min kropp – p g a att jag började med LCHF-kostinriktning för ca ett år sedan. Inget konstigt alls att det skulle kunna vara så – därför att under ca 69 år så har jag ju vräkt i mig tonvis med normalkost-blodkärls-förfettande = åderförkalkande kolhydrater, sockerbemängda godisprodukter osv osv. Så snarare är det väl ett sant mirakel – att min kropp ej har reagerat med kärlkramp på det för mååånga år sedan.

  Det finns en uppenbar risk med att gå till en läkare och få en diagnos. Mamma Kristina gjorde det 1954 – och fick då diagnosen cancer (som då kallades för kräfta) – med vidhängande läkarprognos – att hon kunde överleva kräftan allt ifrån några månader till rätt många år. Utfallet blev att grävde ned henne efter någon månad. Bror Ingmar gjorde detsamma i början av 1980-talet – och fick samma prognos av läkaren. Utfallet av det blev att grävde ned honom efter ca två månader. Så här skulle jag kunna fortsätta någon A4-sida med flera exempel – men det skall jag ej göra.


  Det sägs att – när en läkare ger en patient en sådan här överlevnadsprognos – så händer det att i patientens hjärna, som ju PRIMÄRT styr om kroppen skall vara sjuk si eller så – så blir det en med datortomografi synlig energiblockering = som i sig genererar en ny sjukdomshärd i kroppen. Det styrks i sig av en alldeles färsk händelse – i en nära väns helt nyligen diagnosticerade malignt melanom.

  Initalt – för bara några få månder sedan – så hade han en eller annan knuta av sådant på magen. Det ömmade en del – och det gjorde att han sökte läkare för det. Dom opererade bort dessa små knutor – och tog då prov på vad det var för slags knutor. Proven visade då att det var den farliga sorten av malignt melanom. Läkaren talade om det – och sade att det ser ”illa ut”. På frågan hur illa – svarade läkaren: ”Det är svårt att säga – men några månader upp till 10 år skulle jag tro att Du kan överleva med Din elakartade malignt melanom.”


  En vecka senare fanns det en mycket besvärande malignt melanom i nacken på min vän + att han nu är HELT inställd på att inom relativt kort tid för gott sluta med att andas. Hans sambo har av det skälet per omgående minskat sin arbetstid ifrån heltid till halvtid. Jag skulle kunna skriva ned minst ett tiotal liknande exempel på detta – som jag, under mitt strax 70-årade liv i kött – på nära håll själv har sett – men det skall jag ej göra.

  Vad jag med detta vill säga är – att det är högst tveksamt = direkt olämpligt – ifall en läkare överhuvudtaget någon enda gång skall ge någon enda patient någon som helst vink om – hur länge vederbörande kan överleva med sin sjukdom. Detta därför att sådana besked förvärrar, utan undantag, den sjukes förmåga att bota sig själv + att sådana besked ej alls så sällan mer eller mindre per omgående ÄR orsak till helt NYA sjukdomshärdar av samma sjukdom – eller helt andra sjukdomar.


  Ifall jag ej har fått något helt om baktassen – så ingår kunskapen i alla läkarutbildningar – om att kroppen förnyar sig själv helt och hållet, ca vart sjunde år. I o f s så kan ju en eller annan av läkarna ha missat just den lektionen. Tänderna tar lite längre tid, blodet är helt förnyat = ersatt efter 3-4 månder, huden ersätt kontinuerligt varje ögonblick osv. En vuxen människokropp består av ca 13 miljarder kroppsceller – som interagerar = kommunicerar med varandra i en perfektion – som Wi intellketuellt överhuvudtaget ej kan fatta vidden av eller Intelligensen uti. Det är kort och gott omöjligt.

  Därtill kommer ca 100 miljarder hjärnceller – som ju i o f s kan krångla till kroppens medfödda superintelligens – ifall egot enväldigt är ”herre på täppan”. Därtill kan ju varje enskild kroppscell ses som en blåkopia av hela Universum (video ca 64 min).


  Som lök på den laxen bör ju då också föras – att det pyttelilla som den s k vetenskapen vet om det HELA – är att kvantfysiken numera har klarlagt – att det Wi fysiskt kan registrera på mikronivå – med wåra sinnen via wåra tekniska apparater – ENBART är mindre än en tiotusendel (>1/1000-del) av det HELA – i volym sett.

  Så hur i helvete någon enda läkare – någonstans i hela världen – med gott samvete – kan ge någon enda annan en överlevnadsdom si eller så – baserat på sin nästan helt försumbara kunskap – om vad en människropp i gund och botten ÄR, vilken kapacitet den i grund och botten har för att bota vilken sjukdom som osv osv – det fattar överhuvudtaget jag ej alls. Men i o f s så är jag ju medlem i TrögFattarFöreningen (video ca 4 min) – och det kan ju förklara den saken.


  Ifall jag vore läkare skulle jag BERGIS välja att säga som det ÄR till patientarna – antingen dom vore ”dödsjuka” eller ej. T ex en med blodcancer – skulle jag då informera om det, naturligtvis… – men i samma andetag säga någonting i stil med: ”Bäste patient – nu har jag konstaterat att Du har ett bekymmer som kallas för blodcancer. Men hur utfallet i Ditt fall blir av det – det har jag ingen som helst aning om. Men vet i vart fall att det finns ej en enda droppe av Ditt blod – som är äldre än fyra månader. Så när nu Din fantastiska fysiska kropp framöver producerar nya blodkroppar – så kan de ju lika gärna bli friskare och friskare blodkroppar – som sjukare och sjukare. Så låt oss nu satsa på att det blir fler och fler av de friskare och friskare blodkropparna. Då kan ju det hela sluta med att Du därefter har friskare blod – än Du hade innan Du fick den här blodcancern.”

  Utopiskt att det skulle kunna bli så ❓ NEJ – säger jag – och med eftertryck – för sådant har hänt mååånga gånger – men det ges ingen publicitet, tyvärr tyvärr… 😥


  Mamma Kristinas bror Bror (han var faktiskt namnad som Bror), fick när han var ca 75 år LivsErfaren, diagnosen blodcancer. Efter diverse åtgärder på sjukhuset – så skickades han hem med en burk cellgifter (= cytostatika, cellgifter, är läkemedelsbehandling mot cancer som ospecifikt slår mot alla celler i kroppen…” = detsamma som strålbehandlingar gör !) – som han skulle knapra i sig. Som tur var för honom – så mådde hans mage så illa av pillrena – att han sa till sin nära och kära ungefär så här:

  ”Skall det vara så här jävla plågsamt att få leva några månader ytterligare – så vill jag ej ha det livet. Så jag har spolat ned cellgifterna i toaletten. Nu skall jag sälja bilen (hans fru hade inget körkort) – och sen får ”döden” komma när den vill – men med lite rimligare nivå av smärta och andra fysiska besvär.”


  Men han blev ”besviken” – för redan efter några veckor så kände han sig nästan frisk igen. Efter ytterligare en tid så köpte han en ny bil – och morbror Bror levde i högönsklig välmåga i ytterligare ca 5-6 år. Hans tidigare blodcancer var ej alls det som ändade hans liv – utan hustrun slutade med att andas först. Saknaden av henne (efter ca 60 år i samma sovrum) gjorde att han tappade livslusten – och därför också slutade med att andas en kort tid därefter.

  Tror Du Bror´s tillfrisknanden ifrån en läkardiagnos – om sin nära förestående hädanfärd – blev någon rubrik i någon tidning ? Rätt gissat – ingen enda tidning ens lokalt – brydde sig om att skriva om den här ”solskenshistorien”. Jag hoppas nu på att Du fattar – varför ALLA tror”lögnen” att cancer är en särskilt smärtsam som svår = ofta dödlig sjukdom.


  Hur faen skall Wi någonsin kunna komma ur den villfarelsen – ifall det massmedialt ALDRIG skrivs om något annat – än fall som bekräftar läkarnas ”dödsdiagnoser”. Ordets makt är förkrossande, tyvärr tyvärr… – men kan just därför vändas till det rakt motsatta också.

  Så den dagen som det händer – att massmedia skriver mera om sådana som kommit ur läkarnas ”dödsdiagnoser” – och mindre om sådana som ej lyckats med det – då dröjer det nog ej särskilt länge – innan cancer betraktas som åt hållet vilken vanlig förkylning som helst – avseende smärta och andra obehagligheter, dödlighet osv.


  Smärta i sig som företeelse är ju ett intressant fenomen – i perspektivet sett att det är wåra superIntelligenta kroppars varningslampa. Eller rättare sagt – ifall Wi vågar lägga wårt tankefokus där det gör ont = vågar låta det onda göra ännu mera mycket ondare – så inträffar det fantastiska – att smärtan efter vanligen ganska kort tid ebbar ut. Att det funkar har jag flera gånger testat på huvudvärk, tandvärk mm.

  För ca 10 år sedan så testade jag det på mig själv i lite större skala. Jag hade då opererat höger hands lillfinger för Dupuytrens kontraktur. Snittet gick ifrån strax bortom lillfingrets yttersta led – till lika långt in i handleden som lillfingret är långt – och lades i sick-sack hela vägen.


  Ca 10 år tidigare så hade jag gjort en första operation av samma lillfinger/handflata. Men den operationen misslyckades helt – i meningen att bara något år efter operationen – så var lillfingret än mera krokigt in mot handflatan – än vad det var före operationen. Men jävligt ont hade jag då – och fick käka stark värkmedicin för att klara det – ca en vecka eller mer efter operationen.

  Den här gången så hade jag satt mig i backen på – att jag skulle klara mig utan värkmedicin – trots att operationen den här gången var betydligt mera omfattande än den första gången. Vid läggdags så hade operationsbedövningen börjat att släppa – och värken eskalerade. Efter ca två timmar – så sa sambon till mig att jag skulle gå upp och ta värktabletter – för jag rullade runt i min säng och ojade mig – så att hon ej kunde somna.


  NEJ – sa jag – jag skall testa en eller annan timme ytterligare. Ca två timmar blev det – och sen släppte värken – och jag somnade som ett nyammat spädbarn. Det fantastiska i detta blev – att jag sen aldrig hade någon särskilt besvärande värk i handen under läkningstiden.

  Att det tog så lång tid som ca fyra timmar – att få ”fantomsmärtan” att ebba ut – är jag rätt säker hängde samman med – att jag vid en tiden var lite obenägen att intellektuellt acceptera att ””det outhärdliga onda” – skulle kunna göra än mera ont.


  Men faktum är ju att ingen enda har dött av smärta – för Wi svimmar ju av långt därföre. Dom som torteras till döds får ju ingen smärtlindring – såvitt jag vet. Dom dör ju ALDRIG heller av smärtan som sådan – utan av att deras kroppar fysiskt sargas så att basala funktioner upphör att fungera.

  smärta som sådan – är nog den bästa läkekonsten av alla – ifall Wi ger faen i att döva den med värktabletter – och istället bejakar den = tillåter den att bli än värre – för då fokuserar Wi maximalt med LÄKNINGSENERGI till smärtområdet – som jag ser det utifrån gjord erfarenhet med bl a mitt lillfinger. Den operationen blev så lyckad – att fingret nu är minst lika rakt – som det var INNAN jag fick sjukdomen i början av 1980-talet.


  Är det någon mer än jag – som ser skillnaden i den första helt misslyckade operationen – och den sista till 100 % lyckade ❓ Kirurgerna ifråga var duktiga i båda fallen, verkligen… Men faen vet om ej den första var den duktigaste – enär ärrbildningen då blev något mindre synlig.


  Apropå min nu pågående ”läkningsprocess” (tro det den som vill) av mina kärlkrampsymptom (tack vare LCHF-kostinriktning sedan ca ett år tillbaka ?) – så är min strategi att använda just smärtan – som den, den superIntelligenta kroppens, perfekta vägvisare den är – för att ge energi till (= tankemässigt tillåta smärtan fullt ut i alla lägen) att kroppen själv står för att lösa upp effekten av – att jag under ca 69 år vräkt i mig, bokstavligt talat, tonvis med normalkost-blodkärls-förfettande = åderförkalkande kolhydrater, sockerbemängda godisprodukter osv osv.

  Ifall det funkar så är det ju bra – och framförallt både billigt och bekvämt.


  Ifall det ej funkar ❓

  Tja… – då blir det måhända bli det gamla vanliga dödsköret med nitroglycerin osv, kanske…


  Nitroglycerin är även ett svagt gift (se även äktenskap), men kan i låga doser (och utblandat till c:a 1%) vara till god hjälp vid vissa typer av akuta hjärtbesvär genom ämnets kärlvidgande egenskaper. I Sverige maknadsförs bl.a. medicinen Nitromex – som ger biverkningarna: ”En del personer som använder medicinen kan till exempel få huvudvärk, yrsel, illamående, sänkt blodtryck, hjärtklappning eller ansiktsrodnad, särskilt efter de första doserna. Biverkningarna hänger samman med att läkemedlet vidgar blodkärlen. Oftast försvinner biverkningarna efter någon veckas regelbunden användning.”


  Som akut tilltag att peta i sig sådant kan ju i o f s vara helt OK – men att mera regelmässigt hålla på med sådant – Nja…

  Men det beslutet är jag lite ifrån än så länge. Så den dagen den sorgen eller glädjen – vad vet jag. 🙄


  Så – Lena – nu är ju Du och jag en hel del och ”leker på samma planhalva” – i meningen att det ALLA pratar vitt och brett om = den personliga integriteten = mänskliga fri- och rättigheter – VET både Du och jag att någon av oss ALDRIG har haft – och att det för dagen ej finns möjlighet att uppnå det heller (vilket i o f s är den största egolögnen av alla !). Finns det överhuvudtaget något sådant i någon enda stat, kollektivt sett, någonstans i hela världen i dags dato

  Enär nu både Du och jag har valt att ta till oss ”dödliga” sjukdomar – som ursäkt för att ta oss ur den här ”urtråkiga jämmerdalen” – så kan det ju förstås som att Wi båda har svarat NEJ på det. För att nu göra den resan lite mera åt hållet ”kuligare” – så vad säger Du om att Du och jag har en liten intern tävling om – vem av oss som lyckas med att ta sig härifrån först ❓
  – slut citat härifrån.


  OM SMÄRTA OCH ÅNGEST

  ”#337 Josef Boberg – Jag ber om ursäkt för att ha introducerat negativa tankar hos dig – genom att förtydliga att livet löper från ungdom i riktning mot stigande ålder – och att kärlkrampsfrekvensen stiger i samma riktning.

  Borde kanske ha påpekat att det gäller för populationen, på individnivå finns naturligtvis avvikelser.”


  Tack ❗ – #342 Erik Edlund
  – för att Du vidimierar det.

  Det bästa sättet att få outhärdligt ont, som jag ser det – är att vara rädd (video ca 8 min) för smärtan som sådan. Det bästa sättet att få en mainstreamad utveckling av kärlkramp – är att vara rädd för sin egen ångest – antingen för smärtan som sådan – eller för att kroppen skall bli en inkomstkälla för Fonus.

  Det bästa sättet, som jag ser det – för att undvika det – är att TILLÅTA all rädsla och all ångest att finnas med + att i förväg TILLÅTA såväl rädslan som ångesten att bli ”outhärdligt” mycket värre.

  Lätt sagt – och då och då ”ballar jag ur”. Men vaddå… – alla är ju barn i början. Jag försöker om och om igen (video ca 3 min) – så det ordnar sig förr eller senare, mest troligt… 💡 – slut citat härifrån.


  Ninnans svar blev

  Först kommer kärlkrampen, sedan rädslan och smärtan.
  Både smärta och rädsla är varningssignaler i kroppen.
  Tycker man det är heroiskt att vara i det tillståndet, ska man naturligtvis förbli i det.
  Vill man leka med döden ska man absolut inte ta en dusch nitroglycerin.
  Vill man prova hur lite luft man behöver, ska man ha kärlkramp, det är svårt att andas då.


  Mitt svar blev

  Jo… – #350 Ninnan – det är ju ett sätt att se det på = det sedvanliga sättet.

  ”Först kommer kärlkrampen, sedan rädslan och smärtan.” – är ju också ”rätt” – ifall Wi vänder på ordningen och tillför ångesten. SÅR = Smärta, Ångest och Rädsla. T ex en mindre yttre sårskada på huden – fixar Wi ju till 99 % genom att sätta på ett plåster – för att stilla blodflödet med. Därmed stillar Wi Smärtan – och Ångesten får aldrig greppet om oss – och därmed ej heller Rädslan (video ca 8 min).

  Såren kan ju vara utvändigt fysiska – såväl som fysiska och osynliga utifrån. Men det mest vanligt förekommande är att såren är mentala = någon eller några har skadat wår medfödda rätt till personlig integritet hela livet – som varelser i kött. Ångesten är ju i grund och botten, som princip, INGENTING annat än självanklagelser i en ”aldrig sinande ström” – som wåra sedan barnsben av vuxenvärlden ”förtrollade” egon har tagit till sig med ”hull och hår”, tyvärr tyvärr… 😥


  Måhända är det någon mer än jag – som har egna upplevelser av, när Wi klantar till det på ett eller annat sätt – att Wi då per ego-automatik helt osökt tänker/säger någonting åt hållet: Hur faen kunde jag vara så jävla dum ?”. Det är ju i sig direkt ångest-genererande – och därmed per automatik perfekt ”växtmylla” för att odla rädslan för att göra om samma misstag – en eller flera gånger ytterligare. Tankelogiskt inget konstigt alls egentligen – men likväl åt hållet hart när ”omöjligt” för ett vanligt ego att ”köpa”.

  Det gäller ju som princip för dom flesta – och vad skall det vara bra för ❓


  Tja… – vem vet – men som princip använder ju alla storebrödrar och storasystrar i samhället det här utstuderat listiga knepet – för att få oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna – att känna oss mindervärdig = dom trampar på wår medfödda rätt till personlig integritet. Detta därför, att med det som vapen, skitenkelt kunna manipulera sina undersåtar med.

  Det har ju fungerat åt hållet ”perfekt” i nu flera tusen år – och då ej minst i dags dato. Ifall Du ej köper den barn-tankelogiken – så fråga i så fall påven i Rom om det.


  ”Både smärta och rädsla är varningssignaler i kroppen.
  Tycker man det är heroiskt att vara i det tillståndet, ska man naturligtvis förbli i det.”

  Nja… – Ninnan – smärta ser jag numera som ett åt hållet ”perfekt” läkningsmedel. Heroiska tycker jag dom är – som köper alla direktiv om att det bara finns EN lösning av kärlkramps-bekymret. Den formen av heroism är så att säga ej alls ”min grej”.

  Sedan jag började ”tugga” om det i kommentarsfältet här den 23/2-11 – så har det blivit så – att min då, en handfull gånger, besvärande momentana ”tryt av ork” ej finns kvar längre i någon nämnvärd omfattning. Ett måhända gott tecken på – att det finns alternativa sätt att komma till rätta med bekymret kärlkramp med, kanske… 💡


  Så jag bugar och tackar för Era kommentarer ❗ – som gett mig anledningar till = ursäkter för att komma till tals med min egen personliga ångest för utfallet. Jag uttrycker mig medvetet med en viss ”arrogans” (i meningen anspråksfullhet och självtillräcklighet). Detta därför att jag ”vet” – att just den sorten av ”arrogans” – kan vara åt hållet det bästa sättet, för mig personligen, att ”få håll på” min personliga Smärta, Ångest och Rädsla = mina mentala SÅR.

  Men i o f s – osvuret är ju alltid bäst. Det förhållningssättet är ju i sig detsamma som att ge mitt ”körda” personliga ego lite livsnäring. Det vore ju synd om det helt skulle försvinna.

  Vem/vad skulle jag i så fall fortsatt kunna leka liv och död med ❓
  slut citat härifrån.

 9. Josef Boberg skriver:

  For translation of this to English – ”click” here.


  DEL TVÅ – PS till detta. Ifall Du ej kommer därifrån – så läs då de korta sex sista styckena ovan detta – så kommer Du direkt in i handlingen, troligast…


  Att såväl mindre som större fysiska SÅR = Smärta, Ångest och Rädsla (video ca 8 min) – inser nog dom flesta utan några större protester. Därför skyddar Wi ju oss ifrån sådant – genom att ha beröringsskydd på roterande verktyg, skyddande fodral för knivar, sprutspetsar osv, säkerhetsanordning av typ krockkuddar och bälten i wåra bilar osv osv.

  Till det kommer också määängder av förbudsskyltar – för att undvika personskador såväl som annat. Den sortens skyltar – såväl som skyltningen allmänt sett i Sverige – tror jag på goda grunder är den mest omfattande i hela världen.


  Huruvida det beror på att svenskarna är världens dummaste folk på att tänka självständigt = fritt – eller om det beror på att wåra mer eller mindre ”folkkära” PyramidMaktHavare är bäst i världen på att värna om att Wi av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna – ej skall skadas fysiskt – det föredrar jag att ej ha någon mening om.

  Ibland blir detta överflöd av skyltar åt hållet roande också. T ex skyltningen: ”Förbjudet att beträda gräsmattan !” Klipper dom alltid en sådan gräsmatta med en helt självgående gräsklippare – och rensar dom dess rabatter med hjälp av en helikopter ❓


  Sen kan ju en vanlig bondgrabb som jag är (eller i vart fall var för ca 60 år sedan) – med sitt ursprung i Smålands både steninga och åt hållet karga mylla – fundera över vad gräsmattor skall vara bra för – ifall det är förbjudet för människor att vistas på dem ?

  Har Du någon gång reflekterat över att t ex en vanlig 50-skylt integritetskränker så att det ”står härliga till”. Oftast helt omedvetet – och det är den ALLRA värsta formen av integritetskränkningar. Detta därför att det går rakt in i och sargar ”själen” – för att det finns inga brandväggar i wåra hjärnDatorer för sådant, tyvärr tyvärr… 😥


  Varje röd-gul-svart hastighetsskylt säger ju per automatik – till var och en som ser den: ”Du är så jävla dum i huvet – så Du fattar ju ej alls själv, hur man kör bil efter kriterierna – hur Du som bilförare är i vigör, hur bilens skick är, hur väglaget är, hur trafikmiljön i övrigt är osv. Därför talar jag nu om för Dig att här får Du bara köra 50, 70, 90 osv km/tim. Och faen tar Dig (= polisen) om Du kör fortare än så. Dock… – ifall Du ej alls är vid god vigör som bilförare osv – för att trafiksäkert kunna köra den förordade hastigheten – så får Du ändå köra så fort som det är skyltat.”

  Lösningen på den här formen av ”ständigt och jämt”-pågående integritetskränkningar – borde ju kunna bli att ersätta ALLA sådana TVINGANDE röd-gul-svarta skyltar, efter ALLA wåra vägar, med blåvita rekommendations-skyltningar istället. Inget konstigt alls egentligen.


  Apropå ”felriktad” omsorg om människor – så skrev Nikola Tesla (video ca 10 min ) i juni år 1900: För varje person som dör av effekterna av stimulantia – så dör minst tusen av följderna av att dricka orent vatten.” – slut citat från en bra bit ned i texten här.


  Formulerat utifrån vad Wi idag rätt säkert VET – så skulle det ju kunna fyllas på med: ” + tusen p g a normalkosten, + tusen p g a svält och undernäring, + rätt många p g a den numera allerstädes närvarande IT-smogen mm.” Hur många – som p g a integritetskränkningar avlider – eller i vart fall upphör med att fungera som ”normala” humana MedMänniskor – vet jag ej något om. Men jag har ingen svårighet med att fantisera om – att det skulle kunna vara åt hållet flera än alla de andra tillsammans.


  Det är ju så – att när någon eller något (t ex staten) ”trampar” på ALLAS medfödda rätt till personlig = individuell integritet – så blir det mentala SÅR = Smärta, Ångest och Rädsla (video ca 8 min). I o f s så finns det en förbudsskylt mot det – i form av folkrätt och de s k mänskliga rättigheterna. Men det är ju som princip enbart ”tomma ord på papper”. Såvitt mig känt så finns det ingen enda nation i världen – som lever upp till någonting av detta. Kan Du föra upp till bevis något annat – så är jag den förste att applådera det i så fall.

  Mot integritetskränkningar finns det inga förbud egentligen. Det är väldigt trist – därför att det är väldigt lite lätt att själv skydda sig emot sådant. Det finns så att säga inga ”brandväggar” emot sådant i oss själva (ego-mässigt sett) – utan det går rakt in i och sargar ”själen”.


  Mitt knep för att komma runt detta – när jag blir medveten om något ”personligt påhopp” av mig – är att tyst eller offentligt dra det uråldriga tänke– och talesättet: ”Det Wi säger om någon eller några andra – det säger Wi ju mer eller mindre ALLTID om oss själva också – och ej alls så sällan minst lika mycket !” Med det som ”vapen” så har jag nu överlevt i bloggvärlden i mer än fyra år.

  Så långt är ju allt gott och väl. Men det värsta är ju det som Wi ej ser = ej kan upptäcka – och som helt ofiltrerat därför går rakt in i och sargar ”själen” + det som finns i luften som ej heller syns – men som påverkar wår fria tankelogiska förmåga = psyke mer än dom flesta ens kan ana.


  Så vad ställer t ex den idag allerstädes närvarande – och kontinuerligt förhöjda nivån – av IT-smogen till med egentligen ❓

  Att IT-smogen = tanke– och hälsobelastande åkommor – kan uppfattas som åt hållet styrkt bl a här, här, här, här, här och här – och så här djävligt (video ca 1 min) har ca 1500 MedMänniskor det (+ ca 250 000 som har det lite mindre besvärligt) i Sverige i dags dato , tyvärr tyvärr… 😥 Jag har i vart fall ingen svårighet med – att föreställa mig att ALLA dessa känner sig GRAVT integritetskränkta av etablissemanget.


  Lik förbannat så påstår en handfull av storebröder inom EU-eländet att IT-smogen är harmlös för folkhälsan. En förgrundsgestalt i den ”ligan” är Anders Ahlbom. Ifall Du blir ”tagen” = stressad av det ovan- och nedanstående om IT-smog – så kan Du t ex skicka email till professor Anders Ahlbom ( anders.ahlbom@ki.se ) Karolinska Institutet – och fråga honom om det Du oroar Dig över.

  Förhoppningsvis kan han ge Dig bra och lugnande svar på Dina frågor. Detta därför att Anders Ahlbom är en av dom ledande personerna i Sverige – på att marknadsföra att IT-smogen är åt hållet harmlös för allabarn och tonåringar inkluderade.

  Han bygger sina antaganden, i allt väsentligt, på den av IT-industrin ”beställda och ekonomiskt sponsrade forskningen” – som skall föra i bevis att IT-smogen är harmlös för folkhälsan.


  SSM är ej mycket att ”hänga i julgranen heller – därför att dom säger: ”Många oroar sig idag för hur elektromagnetisk strålning från mobiltelefoner, mobilmaster och trådlösa nätverk påverkar vår hälsa. Men Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM´s) vetenskapliga råd slår nu i sin årliga rapport fast att det saknas bevis för att strålningen skulle vara farlig för hälsan.

  Men efter 10 år är situationen en annan och därför uppmanar SSM samtidigt till att “för säkerhets skull” hålla mobilen på avstånd och att använda handsfree. “Det är framför allt viktigt för barn och ungdomar. För de kommer ju att använda mobiltelefon under mycket längre tid än vad dagens vuxna gör”, säger Lars Mjönes, utredare vid SSM. Studier på djur har antytt att mikrovågor skulle kunna förstärka utvecklingen av tumörer som redan finns där av andra orsaker. Men rådet anser cyniskt att det krävs mer forskning för att säkert kunna konstatera ett samband.” – slut citat härifrån.


  Hur i helvete kan den strålskyddsansvariga myndighetens talespersoner vara så jävla ”korkade” – att dom offentligt uttalar sig så – därför att det handlar ju om att dagens barn och tonåringar kommer att använda elektromagnetiskt strålande mobiler i åt hållet 70-90 år ❗

  Är dagens 8-10-åringar skadefria efter 10 år – hur är det i så fall efter ytterligare 10 år ? Det borde ju vara den mest relevanta utgångspunkten – för att ta ställning till att göra något åt saken för en strålskyddsmyndighet – eller ❓


  Ifall det här eländet med IT-smog = EMF får pågå som det är PLANERAT nu – så riskerar ett eller två av mina fem barnbarn under åtta år – att vid en ungdom av 20-30 år ha diagnosticerbar demens och/eller Alzheimers sjukdom – ifall dom ej därföre har avlidit av någon form av huvudproblem som t ex cancer.

  Jag hoppas att detta är fel – men faen vet – och jag tycker det är så in i helvete jävla onödigt. Detta därför att det är ju ”lätt som en plätt”, bokstavligt talat – att ”över en natt” fixa till det tekniskt så – att inga mobiler kan användas att prata i direkt an örat. Detta genom att VARJE ny mobil är konstruerad så – att den helt enkelt ej alls funkar – ifall en trådbunden hörsnäcka ej är ansluten till den.


  Med den banalt barnlikt skitenkla åtgärden (som kostar så nära noll kronor som det går att räkna) – kommer hjärnskadorna att minska dramatiskt, relativt nu, bokstavligt talat.

  Wåra biologiska ElektroMagnetiska och ElektroKemiska hjärnDatorer är den mest fantastiska skapelse som Wi känner till i hela Universum (video 64 min) – och wår hjärnor är, hör och häpna, bl a ElektroMagnetisk till sin funktion.


  Men hjärnDatorns elektromagnetism är att betrakta som en lågspänd svagström – ifall Wi säger att mobilen är som högspänd starkström. Ifall Du någon gång har testat med att köra in vanlig 240-voltström i en svagströmsapparat – så vet Du att det bara osar till – och så är den apparatens saga all.

  Därtill – och måhända det viktigaste av allt. Hjärnans elektromagnetism frekvens-pulserar hela tiden – precis som hela Universums gör det. Mobilernas ligger hela tiden på exakt samma frekvens – och skär därmed, bokstavligt talat, sönder delar av hjärnDatorns frekvens-pulserande elektromagnetism = hjärnan kan ej fungera normalt.


  Vuxna har ett mer förkalkat = hårdare kranium – och det skärmar därmed av mobilernas elektromagnetiska statiska strålning lite bättre – än vad det gör för barn och tonåringar. Dom har ju betydande mera ”mjuka skallar”.

  Någon har sagt att det här med mobilerna direkt an örat – är det värsta fullskaleexperimentet någonsin i människans hela historia – avseende hur mycket Wi tål av hälsoförstörande elektromagnetisk strålning. Faen vet om det ej är så – och Wi som fortfar att andas om 10-15 år får se.


  Ifall scenariet att 20-30 % av dagens barn och tonåringar – om 10-15 år kommer att ha diagnosticerbar demens och/eller Alzheimers sjukdom – ifall dom ej därföre har avlidit av någon form av huvudproblem som t ex cancer – så innebär det att det då behövs någon form av mer eller mindre sluten anstaltsvård för ca 25 000 nytillkomna IT-smog-havererade 20-30-åringar varje år !!! Efter ytterligare 20 år så finns det då ca 500 000 sådana.

  Medveten om detta scenarie – så gäller det ju NU att ”simma riktigt lugnt” (kolla där i kommentarsfältet) – för annars kommer det per automatik, som ”ett brev på posten”, det sedvanliga ego-köret integritetsSÅR = Smärta, Ångest och Rädsla (video ca 8 min) = Wi förslösar all wår egen energi på det – till ingen nytta för någon enda.


  Vad kan Wi NU göra istället

  Tja… – det kan ju vara lite individuellt – men själv gör jag så att jag så ofta som tillfälle bjuds – ”tuggar” med vänner och bekanta (+ på nätet i tidningars, bloggars osv kommentarsfält) om det här med det BASALT viktiga i att använda hörsnäcka i synnerhet – och om IT-smogens hälsobelastande verkningar i allmänhet. Ifall dom därefter direkt gör något själva åt det eller ej – det bryr jag mig ej alls om – därför att jag VET att: ”Ifall Wi ids spotta på en ”torr sten” tillräckligt länge – så blir den blöt till slut !”


  Än så länge så föds ALLA barn som hart när superIntelligenta – för deras intellekt är tomma = dom har överhuvudtaget inget bekymmer med integrigritetskränkningar = dom har inget felprogrammerat ego som överhuvudtaget kan ”fånga upp” allt världens eländes eländen = dom ser på världen som dom har fötts in i med ett småleende. Detta därför att dom ”vet” var dom kommer ifrån – och dom ”vet” att dom är odödliga eviga varelser (till mer än 99,99 % i volym sett – enligt kvantfysiken). Men när barnen kommer upp i trotsåldern – så har vuxenvärlden lyckats med att ”klistra” på dom ett mer eller mindre ”kört” ego.


  Därför gör dom då som princip alla vuxna gör = dom försöker skydda sin personliga pseudo-integritet = egot – genom att ”sätta sig på tvären”. Som princip så förlorar alla ”trotsåringar” den kampen – för vuxenvärldens övermakt i antal och styrka är ju förkrossande, bokstavligt talat. Det innebär i sig att barnen redan i trotsåldern tappar den levande kontakten med sin medfödda ”superIntelligens” – som varelser födda i kött. Tragiskt på ett sätt – kan det synas som – men det är det ej alls egentligen.

  Den superIntelligenta (video 64 min) ”vitsen” med detta – är ju, som jag ser det, att Wi som vuxna skall bli urless på den åt hållet helt ”körda vuxenvärlden” – och därmed per automatik längta efter – att till ”det körda” – tillföra det som Wi var som nyfödda = tankemässigt och logiskt medvetna om – att Wi alla i grund och botten är såväl superIntelligenta som eviga varelser – och även fast Wi för tillfället uttrycker oss i en fysisk kropp av kött. Inget konstigt alls egentligen.


  Längtan som sådan drabbas ju dom flesta av oss av – medvetet såväl som ej minst omedvetet – i perioder till och ifrån under wåra liv i kött. Men få har ju haft förmågan historiskt sett – och än färre har förmågan i dags dato – att genomskåda sin personliga = sin egen falska ego-värld – och därmed per automatik än mindre den kollektiva, naturligtvis. Dock… – det finns sådana i dags dato som har lyckats – och en av dom mer omskrivna är Anastasia i Sibirien.

  Förklaringen till att det blev just så i hennes fall – kan nog sökas i att hon som föräldra”befriat” relativt litet barn – fick sin egen vilja igenom = hon tilläts av sina närmaste släktingar att ”mol alena” få växa upp i naturen – med enbart sig själv, djuren och NaturRen som sina närmaste och bästa vänner.


  Ifall Wi skall tro på vad som finns skrivet om henne i bokserien ”The Ringing Cedars” – så blev resultatet av det sådant – att det ”slår ut” all tänkbar universitetsutbildning (hon har aldrig satt sin fot innanför dörren på en vanlig skola – och än mindre ett vanligt universitet) + att hon idag fysiskt ser ut så, vid ca 45 års ”ungdom” – att hon skulle ”slå ut” vilken som av ”brudarna” som deltar i en Miss World-tävling. Detta trots att hon har fött ett barn för ca 15 år sedan.

  Ifall det här är fullt ut sant eller ej – spelar ju mindre roll, som jag ser det. För hur som med det – så finns det mycket i de här böckerna – som rätt entydigt pekar emot att människans förmåga att leva annorlunda = som materiaSkapelsens (video ca 64 min) Krona – relativt att leva som ett mer eller mindre ”kört” ego – förefaller ju att kunna samexistera – tack och löv.

  Varför ”triggar” ej ett vanligt samhälle åt hållet samma sak ❓


  Tja… – vem vet – men personligen är jag rätt säker på att det hänger samman med – att Wi, bokstavligt talat, kontinuerligt ”duschas” med halvsanningar och rena lögner – via framförallt PyramidMaktHavarnas och deras medlöpares massmedia. Ett gott exempel på hur det är med den saken – sett ur ett globalt och nationellt folkhälsoperspektiv – finns på den här videon (ca 2,5 min) med Hans Rosling.

  Den för i ovedersägliga bevis hur felvinklad informationen om svininfluensan (video ca 55 min) och därmed per automatik vidhängande massvaccineringar (video ca 2 min) var. Närmare ren lögn än så – går väl knappt att komma, som jag ser det.


  Apropå det – så slängde jag ut TV´n, stängde av radion och avbröt alla mina då många tidningsprenumerationer år 1995. Det har jag aldrig ångrat – men gissa om jag då hade ”lögnabstinens” – det första året i vart fall. Sedan ca 5 år tillbaka så är jag nätmedborgare = jag väljer ENVÄLDIGT vad jag själv vill ta till mig och kolla lite närmare på.


  Det är ju en himmelsvid skillnad på det, bokstavligt talat – visavi att genom TV, radio och papperstidningar mm – PASSIVT bli ”duschad” med andras ”sanningar” (i bästa fallet) eller åt hållet rena lögner. Måhända en av flera förklaringar till – att jag upplever att jag klarar helt enkelt ej längre av – att i något läge oreserverat ”applådera” det mainstreamade. Friskt eller sjukt – men så är det.

  Men å andra sidan – så har jag inget större bekymmer med att med mina fysiska sinnen (video ca 10 min) uppleva hur det är i samhället Sverige – eller ens i världen i stort dags dato. Jag blir vare sig särskilt upprörd eller ledsen – utan konstaterar coolt att det är som det är. Dom som håller i styrstången i Sverige – gör ju bara så gott dom kan och förstår – ingenting annat. Varför skulle det vara annorlunda någon enda annan stans i världen ❓


  Men visst ibland ”ballar” jag ur – för Wi är ju alla barn i början. Men då erfar jag DIREKT hur det ”suger” åt hållet livet = energi ur mig. Mitt knep för att komma ur den min personliga åt hållet helt körda ego-fällan – har blivit att ge villkorsfri amnesti åt allt historiskt – avseende såväl mina egna personliga historiska misstag – såväl som världens.

  Det är i o f s ingen större konst – för barntankelogiskt sett – så kan det historiska i efterhand ALDRIG göras ogjort. ”Spilld mjölk förblir spilld mjölk i evighet – amen.” Mitt personliga bekymmer finns i att i förväg villkorsfritt ge amnesti åt ALLT som kommer att hända – som bär åt fel håll – som jag ser det. Mina egna personliga kommande misstag – är ju då det allt överskuggande VIKTIGASTE att ge mig själv, på förhand, villkorsfri amnesti för.


  En av mina större inspirationskällor till att ge villkorsfri amnesti är Andreas Eenfeldt. Han har ju ifrån ingenstans = som en publikt okänd person – lyckats med att slå Carl Bildt ”på fingrarna” ordentligt – avseende daglig besöksfrekvens på sin blogg (ca 15 000 besök per dag strax efter nyår i år) – och på mycket kortare tid = sedan december 2007 = ca tre år. Just nu står det 6 865 390 besök på Kostdoktorns blogg – och ”bara” 7 677 136 på Carl Bildt´s blogg.

  Betänk då att Carl Bildt har varit, sedan i vart fall minst 30 år tillbaka – och framförallt ÄR en mycket välkänd politiker i dags dato, nationellt såväl som internationellt + att han var en av dom första som började använda nätet. Jag vet ej hur besöksstatistiken exakt på året är grundad på hans blogg. Men som f d kommentator på bloggen (UD storebrorscensurarade bort mig 12/9-08 som kommentator – och så är det fortfarande) – så vet jag att bloggen i vart fall har varit i drift i minst 5-6 år.


  Så utan att ha varit allmänt känd – så ”poppar” Andreas Eenfeldt (video ca 3 min) upp som ”gubben ur lådan” – och ”slår” Carl Bildt på fingrarna – avseende mest besökta bloggaren i Sverige – och så att det ”står härliga till”.

  Varför ❓

  Tja… – om det kan det nog finnas lika många meningar om – som det finns medborgare i Sverige. Men min magkänsla för vad som har gjort Kostdoktorns blogg så mirakulöst välbesökt på så kort tid – är att han har en osedvanligt utpräglad förmåga = naturbegåvning – för att i framförallt TV-intervjuer, debatter osv – som en klart ”glittrande” tråd, ge åt hållet helt blanka faen i att nagla syndabockar = utkräva någon form av hämnd på någon enda av normal-kostrådgivarna. Vare sig historiskt sett – eller dom som fortfarande med stor iver fortsatt ägnar sig åt det.


  För det andra – och mest avgörande av allt, som jag ser det – så pratar Andreas Eenfeldt FRAMFÖRALLT utfrån helt egna gjorda erfarenheter = han VET vad han pratar om. Han äter själv LCHF-kostinriktat (jag har i vart fall svårt för att tro något annat – utfrån hur vital han ser ut på videos. Det finns en videolista med honom här) – och har som vanlig yrkesaktiv läkare fått MASSOR, bokstavligt talat – med erfarenheter om hur normalkostätande patienter – med olika ohälso-konsekvenser av det – har blivit åt hållet påtagligt friskare – enbart genom att lägga om sina kostvanor till ett mera åt hållet LCHF-kostinriktat.


  Frågan kommer ju då helt osökt – ifall politiker generellt sett – i ett sådant gjorda-egna-erfarenheters-perspektiv sett – överhuvudtaget VET vad dom pratar om egentligen ❓

  Tja… – vem vet – men jag vill nog gärna tro att dom gör det dom gör så gott dom kan – utifrån sina personliga egosinneshorisonter (video ca 10 min). Det kan väl av en och en annan, då och då, måhända upplevas som åt hållet ej så imponerande, kanske… Men vaddå… – det är ju som det är med det.


  Fortsättning följer här.

 10. Josef Boberg skriver:


  DEL ETT – OM DET ”TVEEGGADE SVÄRDET” – LÄKARES STÄLLDA SJUKDOMS– OCH ÖVERLEVNADS-DIAGNOSER/DÖDS”DOMAR”


  ”Diagnos är färskvara. Diagnosen säger ingenting om orsakerna till störningen utan den beskriver ett beteendemönster. En diagnos man sätter är giltig endast vid den tidpunkt man sätter den. Risken är annars stor att diagnosen blir en självuppfyllande profetia. Detta är särskilt viktigt när det gäller barn och ungdomar.”
  – slut citat härifrån.

  Det gäller såväl psykiska såväl som ej minst fysiska läkardiagnoser. Den följande lååånga texten styrker starkt ett sådant förhållningssätt – som jag ser det. Om hur det ej alls så sällan blir – med resultatet av skolmedicinens läkares ställda diagnoser – finns det ett av på tok för mååånga konkreta exempel på – avseende fantastiska Lena Alun här, tyvärr tyvärr… 😥 😥 😥


  Det finns skäl för att anta att hennes dödande cancer orsakades av det livsfarliga normalkostsockret = Sugar: The Bitter Truth med Robert H. Lustig, MD, UCSF Professor of Pediatrics in the Division of Endocrinology, explores the damage caused by sugary foods.

  Jag tror att de beroendeframkallande giftiga kolhydraterna (inkluderar även kolhydraterna i grönsaker, all slags socker såväl som ej minst druvsocker i frukt osv) ÄR den allt överskuggande största ”boven” i dramat sämre och sämre folkhälsa.


  Så det gäller ju att äta så mycket som möjligt av ortomolekylär föda = artegen föda = riktig mat med ”rätt” mängd (det är individuellt) animaliskt fett mm, samt skippa sockret och GMOföda – för att bl a undvika att drabbas av cancer, åldersdiabetes (diabetes typ 2), övervikt mm mm – och ej minst för att må bättre och bättre allmänt sett


  Lund skriver mars 7, 2011 klockan 5:09: ”Josef, det låter inte som om du har kärlkramp ändå. Om inte bugg framkallar något obehag, så tycker jag att du kan avvakta med läkarbesöken. Men det är aldrig fel att få taget ett EKG, som du kan ha som ditt referens-EKG. Ifall du nån gång i framtiden får nåt obehag i bröstet, tar dig till sjukvården och ja, då har du ett jämförelsematerial.

  Du kan väl fixa ett sånt referens-EKG ? då blir jag jätteglad 🙂 ”


  Taaack ❗ – Lund
  – för Din friskrivning av mig ifrån kärlkrampen. Men själv har jag än så länge mina tvivel om den saken – enär pappa John hade kärlkramp de sista fem åren av sitt liv. Mina före detta akuta symptom – stämmer rätt väl överens med hur hans var under ca fem år.

  Men han fick ju diagnosen av en läkare – och kunde nog ej frigöra sig ifrån den ”stämpeln” – och så gick det som det skall gå till slut = hjärtat tröttnar. Men i o f s så var det inget dramatiskt alls för hans del. Han satt i gungstolen och läste den av de religiösa påhittade bibelboken = han hade urbota tråkigt – och så ramlade den boken ur hans hand för gott. Det var 1956 och han hade då uppnått den aktningsvärda livserfarenhets-åldern av 80 år (= född år 1875).


  Jag lade pö om pö om mitt kosthåll till LCHFkostinriktat (jag är ej dogmatisk utan ”syndar” då och då en del) alldeles i början av 2010. Därföre hade jag, under hart när 69 år – proppat i mig tonvis, bokstavligt talat, med normalkostblodåderförfettandeblodåderförkalkande och allmänt sett gravt hälsobelastande föda.

  Det vor ju FULLSTÄNDIGT onormalt – om det ej skulle medföra processer av läkning i kroppen av att gå över till LCHF-kost – förnuftsmässigt och tankelogiskt sett.


  Min läkningsprocess började med att jag fick tre månadslånga förkylningar under 2010. Jag har inget minne av att jag därföre på åratal hade mer någon sällsynt förkylning – som gick över på sisådär tre dagar. Därefter fick jag, i mitten av december 2010, en njurinflammation – som pågick till ca mitten av januari 2011. Sen kom det här med entydiga och akuta kärlkrampsymptom i mitten av februari.

  Självklart har jag ej sökt läkare för någon av de här läknings-åkommorna. Ifall Du ids ögna igenom allt det följande – så inser Du nog varför, tror jag… 💡


  Tre gånger, under mitt strax 70-årade liv i kött – så har jag gått till läkare för att få hjälp. Den första gången (1968) ställdes i o f s rätt diagnos = Spontan Pneumothorax. Men deras utgångspunkter för att komma tillrätta med det bekymret – var minst sagt ovetenskapliga.

  Ifall Wi fixerar t ex en arm i ett bandage – så går det ej särskilt många veckor innan den armen blir obrukbar (det kan i ovedersägliga bevis föras) = den förtvinar. Efter ytterligare några veckor så börjar det att bli cirkulationsproblem – och det kan mycket väl vidareutvecklas till t ex kallbrand, cancer mm.


  1968 hade jag jobbat några år på en klorfabrik. Det luktade minst sagt ”pekka” på den tiden i sådana fabrikslokaler – såväl som i kontrollrum, kontorsdel osv. Detta kände läkaren MYCKET väl till – men kunde ändå ej dra slutsatsen av det – att jag p g a den illaluktande, och allerstädes närvarande, fabriksodören – hade lagt mig till med ovanan att ej andas normalt. Därav blev ju lungspetsarna mer eller mindre förtvinade – p g a att jag då ej andades fullt ut på ett normalt sätt.

  Troligast blev detta en vana under arbetstid – som sen följde med mig även under fritiden. Mina Spontana Pneumothorax-bekymmer lokaliserades till nedersta loben av vänster lunga. Ett tämligen logiskt resultat av ett flerårigt ”icke normalt andande” – som jag ser det.


  Det mest självklara hade ju då varit att ordinera en andningsterapeut. Men istället så ordinerades att operera bort ca 50 % av vänster lungas nedersta lob. Det gjordes på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. Jag protesterade ej emot det. Detta därför att vid den tiden så hade jag oreserverad tillit till och förtroende för – att läkaren som skrev remissen – såväl som dom som ansvarade för operationen som sådan – VISSTE vad dom höll på med.

  Nu ser jag ju rätt tydligt att det var en missuppfattning ifrån min sida. Den styrks i sig av att jag före operationen ej heller fick kontakt med någon andningsterapeut – som tränade mig för att, trots smärtan efter operationen, andas ”normalt” efter operationen. Gissa om det gör ont i en lunga – som har blivit föremål för stympning – när man skall andas med den efter det att narkosen har släppt.


  EFTER operationen så kommer andningsterapeuten (jag höll då bokstavligt talat på att dö av brist på syresättning). Vederbörande tyckte det var på gränsen till åtalbart tjänstefel av läkarna – att jag ej blivit ordinerad andningsterapi FÖRE operationen. Men redan efter den första övningen – så blev det lite lättare för mig att få luft. Men min smärta var då så ”fantomig” (SÅR = Smärta, Ångest och Rädsla) – att det blev likväl ingen riktig reda med min andning.

  Dom hade då försökt med alla möjliga sorter av smärtlindring – såväl i sprutans form som piller. Men ingenting funkade. Efter ett par dygn så kommer en äldre sjuksköterska in – och hon ser hur jävligt eländigt jag har det med smärtan. Hon frågar mig då ifall någon har försökt med vanlig Albyl och/eller Magnecyl mot mina ”fantomsmärtor”. Nej – svarar jag. Jaha… – säger hon – men då testar Wi med det – och ser vad som händer.


  Så blev det – och hör och häpna – mina ”fantomsmärtor” tonade tämligen omgående ut till milda smärtor – som nästan ej alls störde min andning.

  Varför

  Tja… – det finns det nog många förklaringar till – men min är som följer. När jag var ca 10 år ung – så var det en militär övning i den trakten jag då bodde = Knäred. Efter att den var över så hittade jag en mintändare (men det visste jag ju då ej att det var). I dess ena ände fanns en saxsprint – som jag behövde. Så jag tog mintändaren i min vänstra hand – och drog ur saxprinten med en tång. Paaang… – sa det – och det fanns ett stooort djupt brännsår i min vänstra handflata.


  Det blev en snabbfärd till Halmstad lasarett – där dom höll på rätt länge med att skära bort det brända – och sen sy ihop det hela. Ärret – som fortfarande är synligt i min vänstar handflata – är ca 3 cm långt. När bedövningen sen släppte – så fick jag ”fantomsmärtor” [SÅR = Smärta, Ångest och Rädsla ) i handen – givetvis. Brännskador gör ju i sig alltid särskilt ont – och skär man sedan i det – så blir det nog ej mindre ont av det skälet.

  Det smärtstillande medel, som fanns vid den tiden i varje hushåll, var just Albyl och/eller Magnecyl. Det använde jag då, naturligtvis… – för att få ned smärtan i handen till en uthärdlig nivå. Jag var nog ej alls så smärttålig då – som jag är numera, tror jag… I övrigt så kan jag ej minnas att jag har varit någon stor konsument av Albyl och/eller Magnecyl som medel mot smärta före lungoperationen. Men visst hände det att jag någon enstaka gång därföre – petade i mig någon tablett av Albyl och/eller Magnecyl för t ex huvud- eller tandvärk mm.


  Så min personliga ego-programmering var ju att Albyl och/eller Magnecyl funkar som smärtlindring. Då gör det så – alldeles oavsett vad läkare kan ha för uppfattning om att annat skulle kunna vara bättre. Inget konstigt alls egentligen.

  Vid den här tiden så var det som vanligast så – att efter sådan här stora operativa ingrepp – så fick man ligga kvar på sjukhuset 10-14 dagar. När läkarna gick rond på fredagen (jag opererades på måndagen samma vecka) – så sa jag till dom att jag skulle åka hem. Glöm det – sa dom – Du får räkna med att ligga kvar här åt hållet en vecka till. NEJ – sa jag – jag skall åka hem IDAG. Jaha… – sa dom – Wi kan ju ej med våld hålla Dig kvar här – men vet då att Du åker hem på egen risk. Jo… – sa jag – men den risken tar jag.


  Jag åkte hem med mina Albyl/Magnecyl – och allt gick vägen. När jag sen kom tillbaka till Sahlgrenska – på efterkontroll och för att ta styngnen – så blev det ytterligare lite avigt – bokstavligt talat. Operationsläkaren klippte av trådarna – och drog sen knuten in i styngngången och ut på andra sidan = blodet sprutade. Inte alla styngnen så avigt – för det var ju rätt många (operationsärret är ca 3 dm långt) – men i alla fall på tok för många.

  Min dåvarande hustru var med på den ”föreställningen”. Hon var då själv yrkesaktiv sjuksköterska – som själv plockade stygn på patienter rätt ofta. Efteråt sa hon till mig – att hon aldrig sett någon läkare plocka bort stygn så jävla klantigt. Nu kan jag ju undra över om läkaren var ”sur” på mig – för att jag på tvärs med givna direktiv – åkte hem för tidigt – och överlevde det. Men så jävla illa kan det väl ändå ej ha varit ❓


  Ett annat minne, av den här sorglustiga operationshitorien, är att jag dog under operationen – men att dom pumpade liv i mig igen. Huruvida det var så eller ej – har jag aldrig kollat i journalerna. Apropå detta – så bodde jag granne i mitten av 1970-talet – med en som hade en elektrikerfirma. Han var som jag ca 35 år då. Han fick en vanlig blindtarmsinflammation = ingen sprucken blindtarm eller så. Han lades in för operation – men dog på operationsbordet. Honom fick dom ej liv i igen – av någon obegriplig anledning. Så därvidlag så hade ju jag mera tur 1968, faktiskt… 💡

  Vid den här tiden bodde jag med familjen i ett äldre hus i Laholm – som jag på fritiden höll på att snygga till invändigt – i form av att måla, tapetsera, slipa och lacka golv, byta en del av elsystemet osv. Efterhand som arbetet med detta, under flera år, fortskred – så blev jag mer och mer kass fysiskt för att kunna hålla på med det. Det yttrade sig som allmän orkeslöshet, svaghet i benen, kramp i fötter och vader under nattens sömn mm.


  Sen blev jag mer och mer av ”tröttare” när jag vaknade om morgnarna – än jag var när jag gick till sängs på kvällen. Innan jag då sökte läkare – så var jag så trött – att när jag hade ätit frukost – så var jag så orkeskass – att jag fick gå och lägga mig på rygg på sovrumsgolvet – med fötterna uppe på sängen – en kvart eller så – för att överhuvudtaget orka släpa mig till jobbet. Jag lades då in för en undersökning på Halmstads sjukhus under några dagar. Faen vet hur mycket prover och tester jag genomgick – men mååånga var det.

  Resultatet av det blev att min undersökande läkare förklarade mig fullt frisk fysiskt = jag fick en remiss för mig och hustrun till psyk (= maximalt integrigritetskränkande som jag upplevde det då – och fortfarande ser det). Han tyckte nog att hon behövde gå dit också – för hon trodde ju på det hon hade sett under flera år = att min fysiska prestationsförmåga var ”risig” – minst sagt.


  På psyk hade dom rustat sig väl – i meningen att när Wi kom dit för wårt fösta samtal – så var det TVÅ kvalificerade ”hjärnskrynklare” som ”förhörde” oss. Efter ca en timme – så sa dom att det fick vara bra för den gången – och att dom skulle skicka en ny tid till oss. Den tiden kom aldrig – och så är det fortfarande drygt 30 år senare. Vilket spektakel…

  Apropå den inrättningen – så i början av 1980-talet så fick bror Ingemar akuta besvär med odefinierade magsmärtor. Under ca ett år var han för det, i flera omgångar, kund på samma sjukhus. Men dom hittade inget fysiskt fel på honom. Så dom gjorde lika dant i slutändan av det fallet = han fick en remiss till psyk (= integrigritetskränkande kan jag tänka mig).


  Väl där som inlagd patient – så tog dom då helt bort den värkmedicin han hade gått på, sedan några månader tillbaka – och ersatte det med psykofarmaka. Jag och min dåvarande fru var där och hälsade på honom – bara någon dag efter det att han hade placerats där. Han sa då att han höll på att bli ”galen” av smärtan i magen – och att han vare sig kunde äta eller sova med någon reda. Jag hade ingen svårighet med att se att han ej fejkade – för han ögon var som ”eldkulor” p g a smärtan han hade magområdet.

  Ca två dygn senare fick dom i all hast köra honom till akuten – därför att hans mage hade blivit som en ”ballong”. När dom kirurgiskt öppnade honom – så visade det sig att det mesta i hans magområde var angripet av cancer – och att magsäcken hade spruckit. Ca två månader senare var det dags att gräva ned honom – ca 43 år ung.


  På sin dödsbädd så ingick han GifterMål med sin sambo sedan några år tillbaka. Hon var då ”världens” friskaste person – och var också ettpar år yngre än bror Ingemar. Hon hade, med en tidigare man, tre pojkar då ca 10, 11 och 12 år unga – som ingick i boet. Ca 6 månader – efter gravsättningen av bror Ingemar – så fick hon diagnosen magcancer på samma sjukhus. Ca fyra månader senare så blev det gravsättning av henne också.

  Så det får ju uppfattas som, att just dessa två fall, som om diagnosen som sådan – ifall den ställdes eller ej – gav exakt samma resultat = en Grav i Terra.


  Solkenssidan av det här myntet blev – att en vänninna till mamman till pojkarna, som då bodde i Canada tillsammans med sin man, bröt upp därifrån – och flyttade till Laholm och ”tog hand om” pojkarna. Men pojkarna höll ihop sinsemellan – och relationen med ”fosterföräldrarna” blev nog aldrig sådan att dom ”tog över” sina riktiga föräldrars roll i deras liv, tror jag…

  Hur som med det – så har det gått väldigt bra för pojkarna – för dom driver sedan ca 10 år tillbaka en av de större företagsgrupperna i Laholm. Dom startade detta företagaräventyr med ”två tomma händer” – bokstavligt talat. Dom har också fått utmärkelser som årets företagare i kommunen mm. Så som alltid – ”Alla mynt har två sidor !”


  När jag hade fått min ”psykfallsdiagnos” av min undersökande läkare – och psyk gav faen i att göra något vidare med den saken (jag proppsade ej heller på att dom skulle det – genom att hänga på telefonen och BE om en ny tid) – så insåg jag att det här med att själv renovera huset som fritidssyssla var helt ”kört”. Enär jag var förklarad som helt frisk fysiskt – men lik förbannat kände mig än mera som ”ett utskitet äpplemos”. Då kom jag på att istället för det skulle jag bygga ett helt nytt lösvirkeshus.

  Därför satte jag igång med att själv rita grunderna för hur det skulle se ut. I konstruktionen som sådan – hade jag också lagt in ett helt egenkonstruerat luftburet värmesystem. Huset byggdes av en liten lokal byggfirma med tre anställda. Jag gjorde som princip ingenting själv fysiskt – mer än att jag varje dag under byggtiden (det tog ca 11 månader) var där och städade undan lite. Huset var inflyttningsklart strax före julen 1980.


  Huset var stooort = 170 m2 bostadsyta, 100 m2 källare och ett 60 m2 stort skyddsrumsgarage. Allt var ju direktverkande el-uppvärmt – fast garaget bara till ca 10 plusgrader om vintern. Värmesystemet visade sig fungera över min förväntan – därför att den totala elförbrukningen blev ca 15 000 kWh/år + ca 5 m3 ved till en braskamin Hugo. Wi var fyra personer i hushållet – så det var ju en tämligen låg elförbrukning.


  Det här med huset gav mig lite livsglädje under ett par år. Efter det så fick jag en ny funktion som säljare på företaget – som jag löneslaveri-arbetade på sedan mitten av 1970-talet. Det tyckte jag också var intressant. På det sättet så blev min usla fysiska ork lite mindre usel. Efter det så blev det så att jag initierade, var vd för och liten delägare i utvecklingsföretaget A-SANDWICH under ca 6 år. Företagets verksamhetsplats var Söråker utanför Sundsvall (mera om det ifall Du söker på namnet A-SANDWICH här) – så jag flygveckopendlade dit.

  Det jobbet är nog i grund och botten det enda av de flera jag har haft – som har gett mig någonting utöver lönen. Jag vet ej hur många det är – som har ställts inför en uppgift – att lösa ett vedertaget ”1800-talsmässigt” tillverkningsförfarande (sandwichelement tillverkades då med hink och spade – och det gäller som princip fortfarande – även om man motoriserat hinkarna och spadarna) – utan att ha en susning om hur det skulle gå till – vare sig ekonomiskt eller tekniskt.


  Så var det i vart fall för mig – och faen vad livslust det blev av det ”omöjliga arbetet. Min morgontrötthet var ej borta under de här åren – men det var förhållandevis lite besvärande. Jag började, bokstavligt talat, med ”två tomma händer. Efter dessa ca 6 år så var A-SANDWICH finansierat med totalt ca 33 miljoner, det fanns ett starkt patent beviljat i en handfull länder och ansökningar inlämnade för ytterligare ett 30-tal länder.

  Det fanns 1990 en väl fungerande processanläggning i halvskala – som var redo för att producera sandwichelement kommersiellt. Avdelningen för att marknadsföra och sälja produkterna fanns på plats osv osv – och av projektets totala finansiering återstod då mer än 11 mkr oförbrukade.


  Just i det idealläget – så trycker någon någonstans på ”knappen”: ”Se till så att A-SANDWICH försvinner ifrån jordens yta !” Våren 1990 trycktes det på den ”knappen” – och strax före jul samma år fick jag ”nöjet” att ansöka om bolagets inställning av betalningarna. I januari 1991 fick jag ”nöjet” att lämna in bolagets konkursansökan. Det kändes konstigt minst sagt – för i det läget så återstod ca 10 mkr av A-SANDWICH totala finansiering om ca 33 mkr.

  Men som alltid – alla mynt har två sidor. Hade ej denna HELT onödiga konkurs kommit 1991 – så hade jag troligast arbetat ”ihjäl mig” (jag var i selen som vanligast 7 dagar i veckan – och hade då under 6 år vid enbart två tillfällen haft veckolånga semesteravbrott). Även om bolaget som sådant då hade fått en god kommersiell framtid – så va faen hade jag haft för glädje av det ? ”Vad hjälper det att Wi vinner hela världen – men på den kuppen förlorar oss själva ?” Så nu i efterhand så kan jag ju ej annat än buga och bocka – och med det tacka ”knapptryckaren” ifråga för att det blev som det blev.


  Historiskt sett – så har banbrytande basindustriella industriprojket tagit mer än 30 år på sig – att bli någon ”reda” med tekniskt produktionsmässigt och marknadsmässigt. Valsverk för plåt är ett gott exempel på det – och A-SANDWICH är ett sådant ”valsverks”-projekt – för kontinuerlig processproduktion av konstruktionselement i sandwich i storformat. Så jag ”simmar lugnt” – för min projektidé föddes ju för bara ca 26 år sedan = 1984.

  Nikola Tesla VISSTE i juni år 1900 – hur mänskligheten skulle kunna få tillgång på hur mycket energi som helst – och utan att den skulle kosta konsumenterna ett enda öre per kWh. Men hans tids PyramidMaktHavare såg till så att han dog ensam, utfattig och övergiven på ett hotellrum i New Yourk 1943. Mer om det i sak här. Vilka dessa PyramidMaktHavare var – finns det en förteckning över här.


  Ifall Du ej kände till det – så är det fortfarande dessa 13 familjer som i allt väsentligt fortfarande i dags dato styr världen ekonomiskt = politiskt = socialt osv. Detsamma som att dom vanstyr världen folkrättsligt sett. Varför dom beter sig så ännavänt som dom gör – kan Wi ju nu undra över. Jag har inget bra svar på det – men jag kan ju spekulera i att ”hela den bunten” helt enkelt är drabbade av obotligt storhetsvansinne – och att det ovillkorligt överförs ifrån generation till generation.

  Detta utifrån perspektivet sett – att dom har överhuvudtaget INGET behov för att tjäna mera pengar än dom redan har. Dom har redan så mycket av den varan – att dom ej själva kan räkna dem – även om dom ägnade all sin tid, under hela sina innevarande liv i kött, åt enbart den sysslan.

  Så utfrån ”diagnosen” ohjälpligt storhetsvansinne – så uppstår ju då frågan hur länge som Wi av vanligt folk = humana MedMänniskor = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens alla länder – fortsatt kommer att tillåta dessa GalenPannor (folkrättsligt sett) att vanstyra världen ❓


  Men nu är det ju så att människor som har helt nydanande idéer – dom kan ju i o f s ”avrättas” på ett eller annat sätt. Men idéerna som sådan dör ju ej för den sakens skull – för de har ”evigt liv”. Det kan ses som styrkt av t ex videon Claims to have found a heretofore unknown universe of electrical activity… med professor Björn Nordenström, Nikola Tesla med flera. Så även i det perspektivet sett – så ”simmarjag lugnt”.

  Ifall Du som nu läser detta – vill förse Dig med lite mera ”kött på benen” – om vad A-SANDWICH 1990 ”stod upp för” framtidsmässigt produktionstekniskt, kommersiellt, miljömässigt osv – så sök då på namnet A-SANDWICH här och HÄR.


  Det ”lustiga” i sammanhanget var – att huvudägaren i A-SANDWICH från 1989 var ett av Skandinaviens större industriföretag (som då hade en omsättning på ca 60 miljarder kr med god lönsamhet, och som idag ligger i 100-miljardklassen med än bättre lönsamhet) – i ett konsortialavtal mellan aktieägarna – ovillkorligt hade förbundit sig att tillföra A-SANDWICH 2,5 miljoner kr i ytterligare eget kapital – INNAN någon ansökan om inställelse av bolagets betalning överhuvudtaget skulle få lov att ske.

  Dock… – på styrelsemötet som beslutade om betalningsinställelsen – så sade detta industriföretags ledamot i A-SANDWICH styrelse (han var tillika styrelsens ordförande) ungefär så här: ”Företaget jag företräder – meddelar härmed att Wi känner oss överhuvudtaget ej alls bundna av wår givna ovillkorliga garanti i konsortialavtalet !”


  Gissa om det var någon mer än jag i den styrelsen som blev chockade (= integrigritetskränkta) – bokstavligt talat. Styrelsen bestod av bolagets sju aktieägare (varav tre också var anställda i bolaget), två digniteter på att driva utvecklingsverksamhet och en personalrepresentant (förutom de tre aktieägarna – så fanns det då 12 andra anställda i A-SANDWICH).

  Nåväl – tänkte jag då – det här avtalet är så ”idiotsäkert” skrivet till A-SANDWICH förmån i den uppkomna situationen – så det löser sig på ett eller annat sätt. Men det visade sig senare vara en felaktig utgångspunkt.


  Revisorn, konkursförvaltaren, Tingsrätten, kronofogden osv – nickade alla bifallande till att den ovillkorliga garantin om 2,5 miljoner de facto förelåg – men INGEN såg någon möjlighet för att TVINGA företaget till att utbetala pengarna till A-SANDWICH. Märkligt, verkligen… – men så var det – och därför blev den i grunden helt onödiga konkursen en tvingande nödvändighet.

  Kan det vara så att företag över en viss storlek – äger en oskriven rätt att skriva sina helt egna lagar – och alldeles oavsett hur på tvärs de är med ett lands rättsstiftande lagar ❓


  Hur som med det så testade jag det här konsortialavtalets giltighet – i en skiljedomsprocess under åren 1998 – 2004. Företaget hävdade då att avtalet överhuvudtaget ej var giltigt – trots att avtalet ej hade sagts upp av någondera av avtalsparterna. Det var ju rätt listigt – skulle det visa sig – för det innebar att skiljedomsprocessen ENBART tvingades in i frågan om avtalets giltighet förelåg eller ej.

  Jag vann den här skiljedomsprocessen i sak till 100% – men förlorade ändå till hart när 100%. Detta då i meningen att avtalet i den avkunnade skiljedomen sägs vara i alla sina delar fullt ut fortfarande giltigt (och ÄR så tills det sägs upp av någon av avtalsparterna. Det har ännu ej skett).


  Det finns en kristallklar formulering i avtalet – rörande fördelningen av skiljedomskostnaderna. Men skiljemännen ”luddade” till just den saken så – att det i den avkunnde skiljedomen blev så att var part fick stå för sina egna kostnader. Detta då istället för, som brukligt ALLTID är, att den förlorande parten får stå för båda parternas skiljedomskostnader.

  Den vantolkningen av avtalet kostade mig mer än 150 000 kr (som jag finansierade med att under flera år jobba ”vid sidan av systemet” ca 2 000 timmar – med manschettarbete, naturligtvis…) + att jag hade lagt ned mer än 3 000 timmar, på att driva ärendet under de här åren, till ingen nytta. Domen ödelade också möjligheten för mig att driva rättsprocessen vidare i en andra skiljedom, om företagets kriminella beteende – rörande att företaget, före inställelsen av betalningarna i A-SANDWICH, gav blanka faen i att uppfylla sin ovillkorliga garanti om att tillföra 2,5 mkr.


  Men som alltid – ”alla mynt har två sidor”. Hade utfallet avtalskorrekt blivit till min förmån – så hade jag nog ”varit igång med att jobba ihjäl mig” igen. Det hade ju ej varit någon höjdare precis – i mitt nuvarande perspektiv sett.

  Jag hade kostnadsfri support under skiljedoms-processen – ifrån en av de två mycket erfarna advokater – som var med och utformade avtalet 1987-88. När han hade läst igenom skiljedomen av år 2004 (han var då ca 35 år yrkeserfaren som advokat – och anlitades frekvent för bl a att skriva avtal för företag) – så sa han ungefär så här: ”Jag har läst en hel del aviga skiljedomar under mitt liv – men den här tar med hästlängder priset som den allra värsta !”


  Huruvida skiljemännen var så jävla dumma i huvet – som skiljedomen pekar på – eller om dom hade ”beordrats” till att vara det – det tål ju att fundera över. Skiljedomar kan normalt ej överklagas – men jag gjorde det i alla fall. Men såväl Hovrätten som Högsta domstolen visade sig vara lika dumma i huvet, självmant eller ”beordrat”, som skiljemännen – så det var ogjort arbete.

  Förutom detta – så har jag varit försvarets vittne i ett av samhällets startat civilrättsligt mål mot en bekant + att jag själv fungerade som ”försvarsadvokat” i ett annat mål i Hovrätten och Högsta domstolen. I det senare fallet så hade vederbörande en ”trött” äldre advokat – utsedd av Tingsrätten – i den rättsfasen. Den advokaten agerade i Tingsrätten – som om att det var helt meningslöst att ”sätta sig upp emot” det som åklagaren hade bestämt var ”rätt”.


  Han hade ju tidigare en ”drös” av sådana gjorda egna erfarenheter – så det var väl i o f sig ej så konstigt. Men jag såg det ju då ej alls så (jag inbillade mig då fortfarande att Wi hade ett rättssystem i Sverige värt namnet). Så jag gav mig på att i Hovrätten försvara min bekant (som ej var solvent nog – för att kunna betala en annan försvarsadvokat) – trots att jag hade noll av sådana tidigare erfarenheter.

  Men utfallet i Hovrätten blev exakt det – som den ”trötte” advokaten på förhand visste att det skulle bli. Därtill blev det så i Hovrätten – att rättens ordförande var direkt oförskämd emot mig som försvarare (vid ett tillfälle så flagrant – ett en av de övriga ledamöterna bad honom höja nivån på förhandlingen) + att vederbörande kontinuerligt försökte ”dribbla bort” mitt försvar av den åtalade.

  Gissa om jag, som helt oerfaren försvarare, kände mig gravt integrigritetskränkt = stressad av rättens ordförande ❓


  Och ej nog med det – utan sen när jag begärde att få kopior på bandinspelningarna av rättegången – som bevismaterial till Högsta domstolen – så visade det sig att inspelningarna som princip genomgående var helt och hållet ohörbara. Det fanns så mycket skrap och oväsen på banden – att det gick ej alls att urskilja vad som sades.

  Sådant händer hart när aldrig – enligt uppgift ifrån kanslisten som jag fick banden av – men i just detta fallet hände det. Uppseendeväckande konstig… – men måhända å andra sidan ej alls konstigt, kanske… 💡 Min efterföljande begäran om prövningstillstånd i Högsta domstolen avslogs utan motivering – trots att lagen TVINGANDE föreskriver det.


  Bandinspelningen i Hovrätten var viktig till Högsta domstolen – därför att åklagarens huvudvittne var tämligen OK i Tingsrätten – men svängde 180 grader i Hovrätten – i meningen till nackdel för den åtalade. Men det gick ju aldrig att verifiera med bandinspelningar, tyvärr tyvärr… 😥

  Att vittnet svängde så – kan nog kopplas till att vederbörande tilläts i Hovrätten att vittna på distans – via direktkopplade ljud och bilder ifrån en ort ca 60 mil ifrån rättegångslokalen. När jag fick frågan före rättegången om det var OK för min del som försvarare – att det skulle gå till så – så sa jag dumt nog ja till det – utifrån att det ju var ett såväl smidigare som betydande billigare sätt att lösa det på.


  Men nu vet jag bättre – för det är mycket mycket lättare för ett vittne att ”fara med falskt vittnesbörd” via en TV-skärm – visavi att befinna sig i samma lokal som den man ”ljuger” om – som tillika är en rättegångssal med domare osv. Betänk då att vittnet ifråga och min klient – av vittnet gjordes till att bli livstids ovänner på ”brottsplatsen”. Det förhållandet kvarstår oförändrat fortfarande – ifrån vittnets sida i vart fall – såvitt jag känner till den saken.

  Mera ingående om det i sak HÄR.


  Texten i Högsta domstolens avslag om prövningstillstånd lyder: ”Högsta domstolen finner ej skäl för att meddela prövningstillstånd. Hovrättens beslut står därmed fast.” Det är ju ungefär som att säga ”goda yxskaft”. Hade dom i vart fall skrivit något som t ex: ”Högsta domstolen har ingående tagit del av Hovrättens motiv för sin dom – och Era motiv för att få prövningstillstånd – men Wi kan ej finna att det föreligger skäl för en omprövning av Hovrättens dom. Hovrättens beslut står därmed fast.” – så hade det ju i vart fall varit lite mera mänskligt.


  Utöver detta har jag själv drivit ett arbetsskadefall för egen del + hjälpt en bekant med ett. I mitt eget fall var bevisningen ej solklar (det var i o f s ett solklart fall av AF-depression. Mer om det längre ned i texten) – och det blev avslag på Försäkringskassan, Länsrätten och Kammarrätten. Min idé med att driva det ärendet – var att uppmärksamm tjänstefolket på Af, Fk osv – om att dom höll på att avliva sina kunder, bokstavligt talat.

  Det var ju ej så många 2006 – men numera är det ju rätt vanligt med rubriker som t ex ”Det är bråttom – allt fler människor tar sitt liv i desperation” – Dalarnas Tidning 17/3-11. Sanningen om sjukförsäkringen är ju i dags dato ej så kul precis, tyvärr tyvärr… 😥


  I min bekants fall var och ÄR det ett kristallklart fall av arbetsskadeolycksfall – som gav vederbörande en sjukskrivning vid 42 års ungdom (= ett arbetsskadeolycksfall – som gav en odekteterad spricka i båtbenet = lunatum vid läkarbesöket olycksdagen. Vederbörande hade att utföra ett böjvridande handledsbelastat arbete ca 5 000 ggr per dag – och det föranledde sen irreversibel lunatum malaci). Den gjordes senare om av Försäkringskassan till en sjukpension – som gäller till folkpensioneringen vid 65 år.

  I det fallet har klassningen som arbetsskada eller ej – stooor betydelse för hur stor folkpensionen blir. Därför lade jag ned all tänkbar möda – för att i sak bevisa det självklara i att arbetsskade-olycksfallet (mycket väl belagt med läkarjournaler direkt efter olyckan, senare av behandlande läkare osv + ett fotomontage i efterhand på olycksplatsen – om hur olyckan skedde osv) var orsaken till sjukpensioneringen. Det blev nej hos Försäkringskassan och Länsrätten – men Nja i Kammarrätten. Detta i meningen att det blev 2-3 till nackdel för godkännande av arbetsskadan.


  Wi begärde därefter prövningstillstånd i Regeringsrätten. Det var då ytterligare styrkt med nya läkarintyg, journalutdrag osv. Vad tror Du Regeringsrättens svar på det blev ❓ Rätt gissat: ”Regeringsrätten meddelar ej prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därmed fast.”

  Vad är det för jävla storebrorsstat Sverige har blivit ❓ Skall det vara så här i en s k öppen demokrati ❓ Utan att darra på stämman – så kallar jag numera det svenska rättsväsendet för det svenska orättsväsendet. Rätta mig gärna på den punkten – ifall jag har fel.


  På min 50-årsdag i april 1991 var konkursen i A-SANDWICH ett realiserat ovedersägligt faktum – såväl som att jag då var helt arbetsbefriad = jag påbörjade då min ”anställning” som arbetssökande på Arbetsförmedlingen i Laholm. Arbetslösheten var då åt hållet dubbelt så stor som dagens – och det gjorde ju ej att +50-kategorin var särskilt attraktiva.

  Efter att ha sökt några hundra jobb under några år – utan att få något utfall av det – så inriktade jag mig då på att istället på bästa sätt försöka överleva på A-kassenivån. Det gick rätt bra så länge som jag var sambo med min dåvarande fru. Men på wår 30-årade bröllopsdag 1995 – så var Wi överens om att ge varandra tillbaka den frihet – som Wi hade före wårt GifterMåls ingående 1965 = Wi skilde oss.


  I Sverige är det så – att personer som satsar på att ”starta eget” – statistiskt sett misslyckas med det i uppåt 90 % av fallen. Den ”svenska modellen” är därtill konstruerad så – att dom som misslyckas också skall få ”lida pin” för det privatekonomiskt – och så att det känns ordentligt (ett synnerligen effektivt sätt för att stoppa dom kreativa att försöka en gång till). Många drar därför på sig livsvarigt obetalbara skulder p g a detta. Jag var inget undantag.

  Efter att efter bästa förmåga ha försökt uppfylla myndigheternas krav på återbetalning av en del av de beviljade projektmedlen till A-SANDWICH (mer om det ifall Du söker på namnet A-SANDWICH HÄR och HÄR.) – så var nu 1995 min före konkursen MYCKET goda privatekonomiska situation – den att det fanns ett minus om ca 300 000 kr i obalanserade obetalbara skulder i min ”förmögenhets”-portfölj. Detta efter det att huset, som jag byggde 1989, hade sålts.


  Att i det läget, som självboende, överleva på en knaper A-kassa gick ju ej alls, naturligtvis. Men med lite knep och knåp, vid sidan av det systemet, så löste det sig också. Apropå det här med att realisera nya idéer i samhället – så var arbetslösheten 1992 ”katastrofal” i landet som helhet sett (p g a av bl a Carl Bildt´s då ca 5-årade ”eviga tuggande” om att det ej fanns pengar i Sverige – så att det räckte åt alla ?) – och så även i Laholms kommun. I det läget så kom företeelsen Idécentrum till i Laholms kommun.

  Kommunen och Arbetsförmedlingen tyckte att jag skulle passa perfekt som ledare för den verksamheten – och det biföll jag med acklamation. Det blev ett ALU-arbete, om inledningsvis 6 månader, som Af sponsrade genom att jag fick A-kassenivån som ersättning för det kneget. Efter ca 5 månader så var ca 30 st arbetssökande personer (också avlönade av Af som s k ALU-are) igång med att på heltid förbereda sina starta-eget-idéer + att det fanns ca 100 st lovvärda idéer i övrigt att ”ta tag i” + att kommunen höll på med att inreda en större lokal för att driva verksamheten uti.


  I det läget så tydliggjorde jag för kommunen – att min roll som Idécentrums ledare – måste konsolideras med en anställning eller någon annan form av längre projektanställning – än 6 månaders ALU-projekt per gång. Detta av det enkla skälet – att en hel del av dessa 30 personer som ”var igång” på heltid – skulle kunna känna att det fanns en person som dom kunde ”bollplanka” med – som visste vad det handlade om. Kommunen såväl som Af ”köpte” ej min idé om det – utan erbjöd mig istället en förlängning av mitt uppdrag med ytterligare 6 månader.

  Jag antog ej det förslaget – utan sa att till dom ”vaska fram” en efterträdare till mig – men att jag var kvar tills vederbörande hade tillträtt. Så blev det – och vederbörande efterträdde mig när jag varit på Idécentrum i 7 månader. I det läget så fanns det ca 40 st ALU-are – som på heltid ägnade sig åt sina egna starta-eget-idéer.


  Min efterträdare fick, efter några månader, flytta Idécentrum-verksamheten ifrån ett litet kyffigt kontor i kommunhuset – till den stora nyrenoverade lokalen. Den innehöll flera kontor, sammanträdesutrymme, toalett och duschutrymme, köksdel osv. Lokalen innefattade även en verkstadsdel om ca 200 m2. När min efterträdare varit ledare för Idécentrum under några få månader – så döptes verksamheten om av lokalpressen till ”ide-Centrum”.

  När han slutade sitt uppdrag efter 12 månader – så blev det ingen fortsättning av det inledningsvis så lovande Idécentrum-projektet. Detta av det enkla skälet att det fanns då inga personer kvar som jobbade med sina egna starta-eget-idéer. Var projektlistan – med de ca 100 ”goda idéerna” som fanns på den när jag slutade – blev av – det har jag ingen aning om.

  Dock… – dyningarna efter mina 7 månader på Idécentrum blev en nystartad restaurant, en dito blomsteraffär, en dito godisbutik plus lite annat ”smått och gott”. Godisbutiken lades ned efter ca 10 år – men det övriga finns fortfarande kvar.

 11. Josef Boberg skriver:

  Nu åter till avsaknaden av en relevant läkardiagnos 1979 – avseende mina då flerårade besvär med kronisk brist av fysisk ork, kronisk morgontrötthet osv. 1996 fick jag ett projektarbete av Af under ca 10 månader – hos företaget som då importerade den naturligt mineralrika och essentiella drycken Donat Mg. Min huvuduppgift där var att skriva om en 12-sidig informationsbroschyr om vattnets förträfflighet – som naturligt botemedel för en mängd olika besvär. Det kneget påbörjades med en 10-dagars vistelse på hälsoorten Rogaska Slatina.

  Då började jag med att dagligen dricka ca 3 dl Donat Mg. Efter att under ca 6 månader ha gjort så – så upptäckte jag att mina då ca 30-årade besvär med brist av fysisk ork, kronisk morgontrötthet osv – tonade ut. Efter ca ett år så fanns det inget påfallande av sådant kvar. Efter ytterligare ca 10 år – genom att experimentara med att dricka mindre än så – mer än så – och allt däremellan – så kom jag fram till att min personliga idealdos var 6-8 dl Donat Mg per dygn.


  Gissa om detta kändes som BINGO för mig ❓ – efter att därföre ha ”släpat mig fram” under mer än 25 år, bokstavligt talat – så fort jag skulle ta mig för med något fysiskt arbete.

  En annan bonuseffekt av detta blev – att jag därföre hade lidit av akut soleksem sedan 1963. Det yttrade sig så att jag redan efter ca 15 minuter i solen (video ca 1 min) – fick vattenblåsor på hudytan – och då framförallt i ansiktet och på näsan, på bröstbringan samt händernas ovansidor. Blåsorna sprack ju efter ett tag – och sen blev det ju sår av det som skulle läka. Inget roligt alls, faktiskt… Sedan nu mer än 10 år tillbaka så har jag ej ”sett röken” av en enda ”solblåsa”. Gissa om det känns befriande också ❓


  En bieffekt av det blev ju rimligen också – att jag under alla dessa år med soleksem hade stor brist av D-vitamin – enär jag konsekvent fick passa mig för att vara i solen med bar hud mer än ca 10 minuter. På den tiden visste jag ej alls heller – att det är klokt att peta i sig 1-2 D-pearls per dag – och under i vart fall 8-10 månader av årets tolv. Numera vet jag bättre och gör så.

  Tänk ifall den undersökande läkaren 1979 hade sagt till mig: ”Jaha… – Din ”brist-på ork” och morgontrötthet hänger allra troligast samman med – att Du har en akut brist av biologiskt = essentiellt mangnesium i Din kropp – samt även brist av D-vitamin – p g a Ditt soleksem sedan 1963. Men det skall Wi nu rätta till genom att Wi tillför sådant som tillskott i Din kost.”


  Detta då som alternativ till att säga som han gjorde = ”Du är fullt frisk !” = maximalt integrigritetskränkande som jag upplevde det 1979 – utifrån hur min kropp då fungerade. Kroppen kan som sådan överhuvudataget ej alls ljuga – det är omöjligt ❗ Har Wi t ex ont i magen – så har Wi det – och alldeles oavsett hur många läkare som diagnosticerar att Wi ej har det.

  Ifall min diagnos och behandling hade blivit rätt 1979 – hur tror Du då att de efterföljande åren hade blivit för mig ❓

  Men ingen skugga vilar över den läkaren, ifrån min sida i vart fall – som ej ställde rätt diagnos 1979 – utan istället klassade mig som ett psykfall. Han visste nog åt hållet INGENTING – om biologiskt = essentiellt mangnesiums FUNDAMENTALA betydelse – som ”spårvagn” för skit ut ur kroppscellerna och nyttigheter in i dem. Faen vet om det ej är så att den bristen i läkarnas utbildningar kvarstår fortfarande ❓


  Men i o f s så är det ju ej alls konstigt – därför att i huvudsak är det ju läkemedelsföretagen – som står för vad som skall ingå i läkarnas utbildning. De rekommenderar ju då företrädesvis ej alls sådant – som ELIMINERAR behovet för deras mer eller mindre hälsoskadliga mediciner. Så jävla dumma är dom ju ej – BEVISLIGEN. Den så kallade fria forskningen är ju på utdöende, ifall Wi skall tro på Kaliber 14 maj 2006: ”Reportaget belönat med en Guldspade 2006 ! – Beställningsjobb och köpt tystnad – är den fria forskningen hotad ?” – och det gör jag. Så faen vet vart skolmedicinen är på väg – men Wi som fortfar att andas får se.


  Apropå biologiskt = essentiellt mangnesium – sett för vad det ÄR = wåra i grunden SuperIntelligenta (video 64 min) fysiska kroppars ”Mg-spårvagnar” – för skit ut ur cellerna och nyttigheter in i dem. Vilken normal människa som – som har kvar någon form av FRI tankelogisk förmåga – kan ju räkna ut med ”röven” – att ifall ”Mg-spårvagnar” saknas – så blir de nyttigheter vi stoppar i oss bara skit i toalettstolen. ”Skithögarna” i varje cell kan ju ej heller komma därifrån. Hur i helvete skulle det kunna bli på något annat sätt ❓

  Ifall Du har något hållbart att komma med – som i sak motbevisar detta – så kontakta mig i så fall per telefon 0430-215 66, via email josef@boberg.nl – eller skriv en kommentar om det på min blogg.


  Jag är född till den här materiella fysiska världen i Hälleberga socken i Småland våren 1941 – i ett lantbrukarhem. Det är nog ingen tillfällighet att jag fick problem med akut brist av biologiskt = essentiellt mangnesium i mitten av 1970-talet – är jag rätt säker på.

  För egen del kom jag själv på hur jag skulle rätta till det bekymret 1996. Det skedde med hjälp av den naturligt mineralrika och essentiella drycken Donat Mg. Lite sent påkommet i o f s – för då hade jag ju levt med ”helvetet” brist på biologiskt = essentiellt mangnesium i ca 20 år. Men vaddå… – bättre sent än aldrig. 8)


  I mitten av 1950-talet påbörjades en mer eller mindre ”tvångsmässig” förflyttning av landsbygdsbefolkningen till större samhällen och städer – för att löneslava i urtrista fabriksmiljöer och bo i ”statarlängor” staplade på höjden.

  På ca 10 år genomfördes, med den ”svenska modellen” som en MYCKET väl kamouflerad (för oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna) täckmantel, en befolkningsomflyttning [det var under Tage Erlanderepoken (video ca 2 min)] som saknar motstycke i hela Sveriges historia – och måhända i världen i stort också – vid den tidpunkten i vart fall.


  Detta innebar också per automatik att maten då började produceras = omvandlas i fabriker som vilken ”pryl” som helst. Därmed så infördes ju också stendöda, bokstavligt talat, kemikalietillsatser (som därtill i ej alls så få fall ÄR uppenbart direkt giftiga för kroppen också) – för att få maten att hålla längre, få ”rätt” färg på den osv osv. Därtill kom ju också förpackningar som ”smittade” maten – genom att dom ALLTID mer eller mindre ”läcker” av sitt innehåll av kemikalier till maten.

  Det är de facto så – att ALLA näringsämnena, mineralerna osv i matråvarorna – är MYCKET känsliga för såväl transporter som ej minst maskinell bearbetning = dessa ifrån början essentiella beståndsdelar omvandlas per automatik till ”döda” = icke essentiella – vid en för ”tuff” maskinell bearbetning, för ”tuff” transporthantering osv.


  Ifall Du ej köper det resonemanget – så pröva då själv med att tappa en pelargonia i golvet – eller någon annan av de ”grönsaker” Du har stående i Ditt fönster. Det skulle förvåna mig MYCKET – ifall Du då ej efter några dagar kan se på blomman – att dess växtlust påtagligt har falnat.

  Matråvaror reagerar på exakt samma sätt. I mitten av 1970-talet – så hade jag då p g a detta bl a fått typiska symptom på brist av biologiskt = essentiellt mangnesium. Detta därför att, det magnesium som då fanns i kosten var flera ggr mindre i mängd, och var därtill i hög grad troligast icke essentiellt = min kropp kunde ej tillgodogöra sig tillräckligt med ”Mg-spårvagnar” för att köra ut skit ifrån cellerna och nyttigheter in i dem = inget konstigt alls förnuftsmässigt och tankelogiskt sett.


  Att sen detta skall vara så jävla svårt, för t ex läkare och forskare m fl, att själva inse detta självklara – det är ju en helt annan sak – och ej minst djupt tragiskt för folkhälsans förbättring, tyvärr tyvärr… 😥

  För ca 100 år sedan – fick Wi via normalkosten i oss betydande mera än 1 000 mg biologiskt = essentiellt mangnesium per dag. När jag föddes 1941 så var det säkert tämligen likartat – för då bodde den större delen av befolkningen fortfarande kvar på landsbygden = dom fick sin mat direkt ifrån åkrarna – alternativt via en butik – som i sin tur fick maten direkt ifrån bönderna.


  Idag får Wi via normalkosten = den industriellt producerade maten i oss i allra bästa fallet ca 200 mg magnesium – och faen vet hur mycket av den pyttelilla mängden som är biologiskt = essentiell = upptagningsbar av kroppen. När sen kosten därutöver har blivit bemängd med stendöda kemikalier och ej alls så lite av rent giftiga kosttillsatser (som t ex aspartam) – så ÖKAR ju kroppens behov av ”Mg-spårvagnen” essentiellt magnesium – för att få ut den skiten ur kroppen. Den idag allerstädes närvarande IT-smogen gör ju ej saken bättre heller.

  I just det läget så tillför Wi kroppen uppenbart betydande mindre än 1/5-del av biologiskt = essentiellt mangnesium – relativt det Wi fick i oss via den MYCKET ”snällare” = betydande mindre kemikaliebemängda och giftiga normalkosten för 70-100 år sedan. Sen har wåra s k ”aukoriteter” på kost, hälsa, moderna sjukdomar av typ cancer, ”gå in i väggen”, hjärt– och kärlsjukdomar osv osv – mage och säga att lösningen på detta är att vaccinera mera och äta mer och mer av mediciner = skapa än mera av behov för ”Mg-spårvagnar” för att få ut den skiten ur kroppen.


  Hade dom i samma andetag sagt att intaget av biologiskt = essentiellt mangnesium måste ökas MÅNGFALT – så hade det ju funnits någon form av förnuftsmässigt synbar tankelogik i det dom säger – men det har jag ännu ej hört ett ord om.

  Vilket småskolebarn som, kan ju räkna ut, att ifall Wi betydande ÖKAR behovet för ”Mg-spårvagnar” – och samtidigt MINSKAR intaget med mer än fem (5) ggr – så blir det en AKUT brist av biologiskt = essentiellt mangnesium i kroppen. Men för högskole- och universitets-utbildnings-”förtrollade” egon förefaller det ju hart när omöjligt att höja sig till en sådan barnsligt enkel och SuperIntelligent matematisk kunskapsnivå.


  Albert Einstein lär på sin tid ha sagt: ”Det enda som stör mitt lärande är min utbildning !” Han sa också att utbildning: ”Är det som återstår – efter det att man har GLÖMT allt man har lärt sig i skolan !”

  Därtill så sade han på fullt allvar att: ”Den kapitalistiska ekonomins samhälleliga kaos är enligt min uppfattning det verkliga upphovet till den ondska vi ser omkring oss idag.” – vilket ju i sig styrks av bl a den ”svenska modellen” – såväl som ej minst av den globala räntebluffen, tyvärr tyvärr… 😥


  Om dumhet lär han ha sagt: ”Bara två saker är oändliga, universum och den mänskliga dumheten. Men när det gäller Universum (video ca 64 min) är jag ännu inte absolut säker”.

  Hade och har Albert Einstein rätt eller fel för sig

  Detta då framförallt sett som gällande för framförallt wåra mer eller mindre folkära nationella och globala PyramidMaktHavare (= Storebrorssamhället) och deras medlöpare – och väldigt lite i perspektivet oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens alla länder.


  Nu åter till den ”fantastiska” Arbetsförmedlingen. Min ”anställning” som arbetssökande på Af rullade på. Jag fixade pö om pö till det så – att det A-kassan ej täckte av mina livsuppehållande utgifter för kost, bostad, kläder osv – löstes på annat sätt. Mina stämpelperioder förlängdes per automatik hela tiden – genom att jag gick några AMS-utbildningar, hade några starta-eget-periodeer, projektarbeten osv.

  Men hösten 2003 (drygt 2,5 år före min förestående folkpensionering) flög själve faen i Af. Dom anställde då en ny handläggerska – boende i en helt annan kommun än Laholm = hon kände ej sina kunder som personer eller MedMänniskor. Hon hade ju ingen som helst social koppling till Laholm.


  Under hennes ”vingar” föll en hel del av oss hopplöst överåriga arbetssökande – och jag var en av dom. Nu skulle det sökas jobb så att det ”stod härliga till”, letas praktikplatser av dom arbetssökande själva osv osv. Därtill skulle allt Wi gjorde nogsamt dag för dag bokföras på särskilt utformade blanketter – som sen vid varje besök hos handläggerskan skulle visas upp och ”försvaras”.

  Det fanns mycket mera av sådant här åt hållet mer eller mindre direkt integrigritetskränkande order ifrån henne. Men skulle jag redovisa allt – så skulle bara det bli några A4-sidor – så det skall jag ej göra.


  I januari år 2004 så fick jag en kallelse till ett möte med Skogsvårdsstyrelsen på Af. Väl där så blev jag varse – att det handlade om att vid nästan 63 års ålder – så hade min nya handläggerska NU kommit på att jag skulle omskolas till skogshuggare med röjsåg och motorsåg.

  Jag omskolade mig till manschettarbete vid 25 års ungdom (sjöingenjör) – p g a att jag ej fixade att arbeta fysiskt 40-45 timmar per vecka – p g a en mycket allvarlig ryggskada i mina tidiga tonår. Det framgick TYDLIGT av min dossier på Af i Laholm. Så jag uppfattade inledningsvis det här mötet på Af – med Skogsvårdsstyrelsen – som ett ”mycket mycket dåligt skämt”.


  Men ack vad jag bedrog mig. Min nya handläggerska menade ALLVAR ❗ Det tog mig lite tid att fatta det (video ca 4 min) – men när jag väl gjorde det – så agerade jag – genom att boka en tid hos en läkare. Vederbörande skrev ett kristallklart läkarintyg om det klart olämpliga i, allmänt sett, att omskola 63-åringar till skogshuggare med röj- och motorsågar. Avsende mig – så skrev han att fysiskt arbete 8 timmar per dag 5 dagar i veckan – i mitt fall var olämpligt och skogsarbete i synnerhet.

  Detta lade jag på min handläggerskas bord – och förväntade mig då att hon direkt skulle inse – hur absurd skogshuggaridén var. Icke sa Nicke – utan då hittade hon på att kalla in två Af-experter ifrån Skåne – som skulle ”döda” läkarens intyg. Dessa kunde ej heller läsa innantill i läkarintyget – eller ta något intryck av mina sakskäl för att hävda att skogsarbete var synnerligen olämpligt.


  Så dom tyckte också att det var helt OK med skogsarbete för mig på ålderns höst. Men efter lite ytterligare trasslande med handläggerskan på Af – så gav hon i alla fall med sig – i så motto att hon släppte den urbota vansinniga skogshuggaridén till slut. Tror Du att hon då bad mig om ursäkt för att ha drivit den vansinniga idén ❓

  Rätt gissat – den ursäkten saknar jag fortfarande. Dock… – utan att det på något enda sätt stör mig själv numera. Men frågan blir ju om ej min f d handläggerska på Af – skulle må väldigt mycket bättre själv – ifall hon någon gång fick för sig att framföra sitt beklagande till mig – över sitt sanslöst obetänksamma beteende vintern och våren 2004 ❓


  Men efter detta ”erkännande” av att hon gjort ett fatalt misstag – blev hon istället rabiat – med att jag till varje pris skulle in på något annat vanligt fysiskt kroppsarbete 40 timmar per vecka – under resten av min tid till min ordinarie folkpensioneringen om ca två år. Sett i perspektivet att jag ALDRIG hade haft någon form av kroppsarbete – under någon del av min yrkesverksamma tid efter 20 års ungdom – så var det ju lika ”korkat” som skogsarbetet – minst sagt. Men det fattade ju ej hon då, tyvärr tyvärr… 😥

  I juni 2004 hade jag själv ordnat en praktikplats – som i vart fall bestod av ca hälften kontorsjobb och hälften fysiskt fabriksarbete. Men det visade sig ej alls lämpligt det heller – därför att min kropp protesterade på olika sätt, med bl a värk, emot att jag på ålderns höst skulle börja med att arbeta fysiskt. Men det vara ej alls det som knäckte mig – så att jag i juni 2004 ”sprang in i väggen”, bokstavligt talat.


  Ca två månader därföre så kom order om att jag – som en hora utan krav på ersättning – skulle ringa runt till företag, i Laholm med omnejd, och erbjuda mina tjänster GRATIS. Jag provade en gång med att ringa till en säljar-kompis – på företaget där jag själv var säljare i början av 1980-talet.

  Han hade nu avancerat till chef för den enheten – som omsatte ca 150 mkr. Det jobbet var nog lite över hans förmåga – för han hade just återvänt till arbetet på halvtid – efter att ha genomgått sin första hjärtinfarkt. Jag kände lite på honom – avseende att få vara där och som en byhora och utföra gratis ”samlag”.


  Min känsla för hur han responderade på det – var att han ej alls kunde tänka sig – att jag på ålderns höst skulle behöva utsätta mig för ett sådant gravt integrigritetskränkande arbete. I vart fall så var det otänkbart för honom att bidra till det – genom att skapa en sådan möjlighet för mig på det företaget.

  Taaack så väldigt mycket ❗ – för det budskapet – vill jag nu gärna tillföra den händelsen.


  Jag ringde därefter aldrig mera till något ytterligare företag och erbjöd mig att utföra ”gratis samlag” – trots att budskapet ifrån min handläggerska på Af var kristallklart om att jag skulle göra det. Jag var i det läget så mentalt sargad (= gravt integrigritetskränkt) – så jag hade ej några förutsättningar för att säga till henne som det var. Istället så hittade jag på alla möjliga lögner – för att tillgodose hennes behov för – att jag fortsatt ägnade mig åt att förnedra mig.

  Betänk att jag bott i Laholm sedan 1975 – och personligen känner en hel del av företagarna i Laholms kommun – genom att jag själv har varit företagare, varit anställd osv i Laholm + att jag i övrigt haft mitt sociala liv här i så många år. Gissa hur det känns att då komma till sådana personligt bekanta – och erbjuda sig att ”gratis byhora” ❓


  Jag skulle kunna skriva några A4-sidor ytterligare – om liknande gravt integrigritetskränkande krav ifrån min handläggerska på Af – som då hade pågått sedan januari 2004 = ca 5 månader – men det skall jag ej göra. I juni söker jag läkare – därför att jag umgicks då med orealiserade självmordsidéer. Jag växlar ej särskilt många ord med honom – innan han insåg att jag hade ”sprungit in i väggen” – p g a kontinuerligt GRAVT integrigritetskränkande beteende mot mig på Af sedan januari.

  Dock… – för att utesluta att det skulle kunna vara något fysiskt – som drivit mig till att känna mig som ”ett utsketet äpplemos” sedan januari 2004 (jag hade magrat ca 3 kg = det syntes påtagligt – enär jag mäter 1,8 m över marken jag står på och har normalvikten ca 70 kg) – så undersöker han mig mycket noggrant och tog en mängd prover. Resultatet av den undersökningen blev – att jag fysiskt i grund och botten var ”frisk som en nötkärna” – men mentalt helt havererad av Af. Därför sjukskrev han mig per omgående för en typisk Arbetsförmedlings-depression – som namnades som reaktiv depression i läkarintyget.


  Att läkaren så snabbt uppfattade min situation helt rätt – kan nog hänföras till att han själv då under flera år hade utsatts för integrigritetskränkande beslut av Försäkringskassans s k förtroendeläkare.

  Dom hade ju då, sedan en hel del år tillbaka, haft ”pippi” på att annulera behandlande läkares sjukskrivningar – såväl som ej minst ”nollat” solklara fall av arbetsskador. Läkaren ifråga var då ca 60 år LivsErfaren = han hade knegat som aktiv läkare i ca 35 år. När han blev 63 år – så tog han själv ”sin Mats” ur den gravt förnedrande = integritets-kränkande situationen – genom att gå i förtida pension.


  Min behandlande läkares (såväl som min behandlade kurators) budskap till mig var, med mina egna ord uttryckt, ungefär så här: ”Så jävla dumma kan dom ej vara på Af – att dom ej fattar det fullständigt absurda i, att omskola en 63-åring, till ett extremt fysiskt krävande arbete som skogshuggare – det är hart när omöjligt. Utan det dom har utsatt Dig för – handlar ju i grund och botten om att dom vill psyka (= integrigritetskränka) Dig – så att Du tar ut förtida pension vid 63 år. Det kan ju uppfattas som att dom kör det ”racet” – oavsett ifall det medför att ”kunden” tar sitt eget liv av daga. Resultatet i båda fallen blir ju att den arbetssökande försvinner ur arbetslöshets-statistiken.

  Detta låter för jävligt grymt – men finns det någon enda annan förklaring till sådant här ❓ Jag tycker ej att Du skall gå på den niten – enär Du har lagstadgad rätt till att kvarstå som arbetssökande tills Du fyller 65 år. Jag skall göra allt jag kan för att Du skall fixa det. Detta därför att jag får numera i allt för hög grad – ägna min knappa läkartid till att agera som ”försvarsadvokat” – för patienter som har råkat ut för den här sortens psykningar – av såväl Af som ej minst av Försäkringskassan.”


  När jag under senhösten 2003 drabbades av min nya handläggerska på Af = en mängd konstiga åtgärder – relativt det som förevarit tidigare under ca 12 år – så kom så småningom just den tanken upp hos mig själv – att Af nu höll på med avancerad psykning = integrigritetskränkning av mig – för att jag skulle välja att ta ut förtida pension vid 63 år. Så gissa om det kändes befriande skööönt – att såväl min behandlande läkare som kurator var inne på ”samma spår”.


  Hade jag varit tjänsteman på Af – så är jag rätt säker på – att jag istället för att göra som min handläggerska gjorde med mig – så hade jag sagt ungefär så här till Af-kunderna som var + 62 år:

  ”Tja Du… – nu får Du ju snart möjligheten att välja att ta ut förtida pension. Det finns ett oskrivet direktiv från AMS om – att sådana Af-kunder skall Wi på Af psyka (= integrigritetskränka) – så att dom väljer att ta ut förtida pension – istället för att nyttja sin lagliga rätt att kvarstå som arbetssökande tills dom fyllt 65.

  Men jag vill ej göra det med Dig – så därför säger jag som det är till Dig. Ifall jag vore i Dina kläder – så skulle jag nog välja det förtida pensionsuttaget. Men det beslutet som sådant – är det ju upp till Dig att enväldigt bestämma över.”


  Hade jag fått den informationen hösten 2003 – så hade jag valt psykningarna. Detta därför att två års tidigare pensionsuttag innebär minus 12 % av pensionsnivån – och livsvarigt. Enär jag ej haft annat än A-kassa som inkomst under ca 14 år av min yrkesverksamma tid – så är min pension redan LÅG p g a det = minus 12 % av det gör att pensionen minus skatt hamnar under existensminimum. I o f s så skulle det i viss mån kunnat kompenseras med socialbidrag eller annat – men det känns ju ej särskilt attraktivt att dö som socialbidrags-mottagare.

  Så jag är näst intill helt säker på – att jag med sådan information hade valt de aviserade psykningarna = integrigritetskränkningarna. Väl medveten om det – så hade jag då ej heller haft några som helst problem med att hantera den situationen. Det är ju en himmelsvid skillnad på att kamouflerat = fördolt bli utsatt för sådant (Wi kan då ej alls skydda oss för det = det går rakt in i ”själen”) – än när det sker så att mottagaren vet om det.


  Därtill är jag tämligen säker på – att ifall min handläggerska på Af hade sagt till mig som det var = hon var ”tvungen” att psyka mig – så hade bara det tagit ”udden” ur det hon höll på med = hon hade ju då ej för öppen ridå kunnat göra som hon gjorde med mig ”under täcket”.

  Människan är en sorglustig varelse – avseende att kunna göra det PyramidMaktHavare säger åt dom att göra. Studier av vad som hände under andra världskriget i Tyskland – pekar på att dom som under sin arbetstid eldade upp judar – var på sin fritid var helt normala ”medelsvenssons”. Dom hade familj och barn som dom värnade om och älskade – precis som vilken industriarbetare som.


  Så i det perspektivet sett – så vilar det numera ej alls någon skugga över min forna handläggerska på Af i Laholm – ifrån min sida. Hon gjorde ju bara vad hon hade betalt för att göra.

  Men likväl kan jag ju ändå tycka – att någon gång skall väl samhällen kunna komma dit hän utvecklingsmässigt – att varje enskild medborgare har så mycket av egen FRI = självständig förnuftsbaserad tankemässig logisk förmåga + civilkurage – att dom vägrar att nedlåta sig = besudla sig själva till – att som viljelösa slavar ”elda upp” sina MedMänniskor fysiskt eller mentalt – på direkta eller indirekta order ifrån PyramidMaktHavare och deras medlöpare – och alldeles oavsett ifall dom som skall elimineras har ”fel” hudfärg, ”fel” religion, ”fel” politisk tillhörighet, är överåriga arbetssökande osv.


  Min behandlande läkare skrev recept på antidepressiv medicin för mig – men den hämtade jag aldrig ut. Jag läste biverkningslistannätet först – och kom då på att sådan psykofarmaka ej alls är att rekommendera till + 60-årade. Istället så ökade jag intaget av den naturligt mineralrika och essentiella drycken Donat Mg – ifrån ca 6 dl per dygn till ca 9 dl + att jag vinnlade mig om att vara utomhus så mycket som möjligt. Det fungerade bra – i meningen att min reaktiva AF-depression lugnade ned sig påtagligt.

  (Ifall Wi känner oss ”lite nere” så går det i regel över på mindre än 30 minuter – ifall Wi ids testa att sätta oss på en stol utanför husknuten eller på en altan – utifrån mina egna gjorda erfarenheter under mååånga år.)

  Jag informerande min behandlande läkare om att jag använde Donat Mg som alternativ till hans förskrivna psykofarmaka. Han sade då att han i o f s ej alls trodde på Donat Mg som antidepressiv (= stressreducerande) medicinering – men att han fullt ut accepterade mitt beslut. Det var i o f s inget konstigt med det – för han VISSTE ju då åt hållet noll om biologiskt = essentiellt mangnesiums hälsobefrämjande – i meningen stressreducerande – påverkan av en människokropp. Det hade ju ej alls ingått i hans läkarutbildning – kan jag tänka mig.


  Så långt var allting gott och väl. Dock… – ca ett år före min folkpensionering (våren 2005) – så annulerade Försäkringskassans s k förtroendeläkare min behandlande läkares sjukskrivning. Men det kände jag då ej till – tack och lov ! Men det lyckosamma, för min del, i det – var att i samma veva så slutade min handläggerska på Fk sin anställning. Det innebar att Försäkringskassans s k förtroendeläkares annulering av min sjukskrivning blev liggande i hennes ärendehög.

  Hennes efterträderska började sin anställning hösten 2005 – och jobbade bara deltid. När mitt ärende kom upp på hennes bord i december 2005 – så träffades Wi. Spontant tyckte hon då att det var att ”spilla krut” på ingenting – att då gå på den s k förtroendeläkarens annulering av min sjukskrivning – enär det då bara var drygt tre månader kvar till min folkpensionering i april 2006.


  Hon meddelade mig i januari 2006 – att hon med risk för att få en skarp personlig reprimand på Fk för det – själv hade tagit beslutet att låta min behandlande läkares sjukskrivning gälla – tills min folkpensionering trädde i kraft. Gissa om det då kändes som BINGO för mig ❓

  Nu först kunde jag fullt ut ägna mig åt att komma igenom min reaktiva Af-depression – enär alla HOT om att min basförsörjning skulle fråntas mig – ej alls förelåg längre. Ca 6 månader senare var min reaktiva Af-depression som ”bortblåst”.

  Så slutet gott och allting gott ❗ 🙄 Men varför i helvete skall det vara så jävla svårt för tjänstemännen och tjänstekvinnorna på Af och Fk – att själva inse hur dom AKTIV i konkreta handlingar kan bidra till att det blir så ❓

  Fortsättning följer HÄR.

 12. Josef Boberg skriver:

  Kopia på email av den 16 mars 2011


  OM RÄTSSMEDICINALVERKETS SAKKUNNIGUTLÅTANDEN AV ÅR 2003


  GodDag Johan Ahlner och Wayne Jones
  ,

  RMW´s sakunnigutlåtanden (K2002 och ej minst K02-990473), rörande AL, får uppfattas som partsinlagor till nackdel för den åtalade. Detta därför att dessa utlåtanden ger inget utrymme för en domstol – att på andra grunder fria den åtalade. Wayne Jones muntliga vittnesmål i Tingsrätten och Hovrätten hade samma karaktär.

  Av det skälet så hade försvaret, på egen bekostnad, skaffat fram ett sakkunnigutlåtande ifrån Folkhelseinstituttet i Oslo (SU04-10841 av Jørg Mørland) – före rättegången i Hovrätten. Det grundas på exakt samma mätvärdesförutsättningar som RMV´s – men ger domstolen rätt att helt fria den åtalade – enär FHI´s slutsats är, utifrån angivna mätvärden osv, att det ej finns NÅGOT som utesluter att den åtalades uppgifter kan vara helt korrekta.


  Med andra ord är RMW´s och FHI´s sakkunnigutlåtanden direkt motstridiga. Så var också Wayne Jones och Jørg Mørlands muntliga vittnesmål i Hovrätten. Den efterföljande brevkorrespondensen mellan Johan Ahlner och Jørg Mørland – styrker starkt att det var och är FHI som, på vedertagna vetenskapliga grunder, har rätt – och att RMV i detta fall har begått ett olyckligt misstag.

  AL blev dömd i allt väsentligt grundat på RMW´s utlåtanden och Wayne Jones muntliga vittnesmål – i såväl Tingsrätten som Hovrätten. Hon har avtjänat sitt straff – och genomlidigt körkortsmyndighetens krav på flera efter varandra avkrävda läkarintyg mm – för att få sitt körkort tillbaka.


  Rättsprocesserna, inklusive körkortsärendet, pågick från augusti 2002 till februari 2008 = ca 5,5 år av tämligen gravt integrigritetskränkande av henne ifrån samhällets sida. AL hade vare sig före rättegången eller någon gång därefter – varit förmål för någon åtgärd ifrån samhället, sjukvården eller annat, p g a personliga bekymmer med alkohol.

  Processen föranleddes av att AL i augusti 2002 – på en asfalterad, smal, torr, krokig och backig 70-väg (som i just den delen mer var lämpad för på sin höjd 50-fart) mötte en personbil, som körde mera på vänster än höger sida, och i minst 70-fart. Vederbörande kunde ej åtgärda den situationen – på annat sätt än att det hade blivit en vurpa i diket. Detta därför att vederbörandes fart var för hög för det.


  AL hade just kommit ut på den här vägen ifrån sitt boställe – och körde på sin höjd 40-50 km/tim. Hon hade varit taxichaufför därföre under rätt många år – och reagerade reflexmässigt med att lösa den uppkomna livsfarliga situationen, för såväl henne som den mötande bilisten, med att lätta på gasen, bromsa och styra bilen av vägen, till ca hälften av bilens bredd, ned i dikesrenen. Tiden hon hade på sig att göra allt detta, utfrån vad avståndet mellan bilarna, när situationen förelåg, och bilarnas sammanlagda hastighet – var ca 1 sekund (= tiden det tar att säga etthundraett).

  P g a detta iskallt sansade trafikbeteende – kunde den mötande bilisten fortsätta sin ”rally-resa” – utan att frontalkrocka med AL. När sen AL skulle ta bilen ”ur diket” – så blev rattrörelsen för kraftig – så att bilens riktning blev diket på andra sidan av vägen.


  I det läget var säkerligen AL tämligen stressad. Det orsakade ytterligare en för tvär vridning av ratten – så att bilen på den torra asfalten välte och blev liggande på taket på asfalten.

  Gissa om AL då var i upplösningstillstånd = chockad ? Dock… – ej fysiskt eller mentalt värre däran – än att hon då lossade säkerhetsbältet och kröp ut genom den krossade sidorutan. Väl ute, bl a sargad av den sönerslagna rutan, så stack hon in handen och stängde av motorn – som då fortfarande var igång. Sen tog hon sig på darriga ben, minst sagt, några meter därifrån och satt sig på vägrenen.


  (Anm. Den mötande ”rally-bilisten” hade nog fullt sjå med att hålla ögonen på vägen i färdriktningen – och såg förmodligen ej hur det gick med AL´s dikesbesök i backspegeln. Ifall vederbörande ändå gjorde det – så valde den personen att smita.

  Den fria sikten i ”rally-bilisten” färdriktning, ifrån olycksplatsen sett, var ca 75 meter. Med hastigheten 70 km/h – så var ”rally-bilisten” ur det synfältet på ca 4 sekunder. Det kan ju vara svårt att hinna med att kolla i backspegeln – och samtidigt i rallyfart köra framåt på en smal, backig och krokig väg.)


  Efter några minuter kommer det en bil med en kvinna och en man uti. Dom stannar – när dom får syn den upp och nedvända bilen – och AL sittande på vägrenen en bit därifrån. Kvinnan, som var sjuksköterska, går fram till AL – och inledningsvis kramar, tröstar och ser till att stilla blodflödet. Dock… – efter några minuter så frågar hon AL ifall hon hade druckit – för hon uppfattade då att AL doftade vin eller öl (enligt hennes vittnesmål i Tingsrätten). Javisst… – sa AL – jag drack delar av en öl innan jag körde.

  I det läget blir kvinnan rabiat, bokstavligt talat, och börjar med att anklaga AL – i termer av ”Då får Du skylla Dig själv för det här !” osv osv. AL blir då ohanterligt stressad = ”går momentant in i väggen”, bokstavligt talat.


  AL reser sig då upp och tar sig halvspringande, på darriga ben, till sin bostad en knapp km därifrån. Väl hemma så kan hon knappt få in nyckeln i låset – för att öppna dörren – därför att hela hennes kropp skakar som ”ett asplöv”. Hon spiller därför vatten i kaffebryggaren – och häller i en god slurk vodka i det nykokta kaffet i en stor tekopp – INNAN hon skulle ge sig på att ringa polis, bärgare osv.

  Den första kaffegöken lugnade ned henne påtagligt – och hon tyckte då att hon ”förtjänade” ytterligare en lugnande dos av det – varför hon hällde upp en till. Men innan den var helt urdrucken – så anlände polis och ambulans till hennes bostad. Så hon behövde ju ej då bry sig om att själv ringa polisen osv.


  Till den saken hör – att innan AL lämnade olycksplatsen – så sa hon, i så lugn tonart som möjligt, i den då så för henne gravt integrigritetskränkande = stressade situationen, till den rabiata sjuksköterskan – att hon skulle gå hem och ringa polisen och bärgare.

  Nu blev ju ej så – utan istället blev det blodprovstagning, polisförhör, två fysiska rättegångar, straffpåföljd, indragning av körkortet osv osv. Gissa om AL, under de efterföljande ca 5,5-årade ärende-irrfärderna, mååånga gånger kände sig gravt integrigritetskränkt ? Tror Du att hon gör så fortfarande – när hon osökt blir påmind om det här ?


  Hur som med det – så är jag strax 70 år livserfaren = statistiskt sett så har jag, inom överskådlig tid, att se fram emot att bli en inkomstkälla för Fonus. För ca fem år sedan blev jag nätmedborgare på som princip heltid. Detta föranlett av min nyfikenhet på – om fler än jag upplever världen som förryckt – i smått såväl som globalt stort.

  Efter ca ett år på nätet – så stod det kristallkart uppenbarat för mig – att: ”Det är ej alls jag som är tokigt förryckt – utan det är världen !” – eller rättare sagt – världens PyramidMaktHavare och deras medlöpare.


  Den personliga insikten gjorde att jag tyckte det fanns skäl för mig att blogga om den ”förryckta världen”. Som far till två barn (tror jag på goda grunder) och farfar och morfar till fem barnbarn yngre än åtta år – så ser jag att mitt strå till stacken ”Sanningen skola göra Eder fria !” – måhända kan bidra till att sprida ”sanningar” om den ”förryckta världen” genom mitt bloggande, kanske… 💡

  ”Många små bäckar blir till slut stor å !”

  Nyligen har jag gjort färdig en del – som jag kallar: ”OM DET ”TVEEGGADE SVÄRDET” – LÄKARES STÄLLDA SJUKDOMS- OCH ÖVERLEVNADS-DIAGNOSER-DÖDS”DOMAR”. Det finns HÄR – och en bra bit ned i den texten – så har jag också omnämnt detta rättsfall. Just i den delen av skrivandet på min blogg – finns en stark koppling till det ovanstående, som jag ser det – i meningen hur Wi av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens alla länder – väldigt väldigt lätt blir åt hållet mer eller mindre totalt förblindade – av den s k elitens mer eller mindre personliga tyckanden si eller så.


  Uppenbarligen är det så – att i fallet med RMW´s utlåtanden i just detta rättsfall – så är det antingen RMV eller FHI som i alltför hög grad har ägnat sig åt personligt tyckande. I annat fall så är det ju OMÖJLIGT att få till två helt motstridiga utlåtanden. Enär jag är nära bekant med AL sedan ca 13 år tillbaka – så tror jag mera på henne och FHI – än vad jag tror RMV.

  Dock… – alla som gör något gör ju misstag till och ifrån. Det är ju inget konstigt alls med det. Men ifall jag vore anställd på RMW – och på ett eller annat sätt hade varit med ”OK-ejat” just det här RMV-misstaget – så skulle jag nog ”lagt på ett kol” för att rätta till det. Det är ju ”lätt som en plätt”, bokstavligt talat – för RMV att nu i efterhand göra den alkoholberäkning – som ALDRIG gjordes innan RMV´s två tidigare utlåtanden skrevs. I vart fall så är alkoholberäkningen – ifall den nu ändå har gjorts – som sådan ej alls redovisad i utlåtandena.


  Sen är det ju bara för RMW att skriva ett kort beklagade brev till åklagaren i målet, Tingsrätten och måhända AL också – och i det brevet bilägga det tillrättaläggande utlåtandet. Inget konstigt alls egentligen. Sen är det ju helt upp till åklagaren och Tingsrätten att vidtaga åtgärder – eller ge blanka faen i att vidtaga åtgärder.

  Jag har inga överdrivna förväntningar på att RMW skall ta mitt tips till ”hjärtat” och göra något i sak. Dock… – jag är rätt säker på – att ifall RMV skulle göra det – så skulle det sannolikast starkt STÄRKA RMV´s förtroende som instans för sakkunnigutlåtanden – och ej alls tvärtom, som jag ser det.


  Med detta har jag sagt vad jag ville uttrycka. Än så länge är det i vart fall fortfarande tillåtet – även i den ”svenska modellen” – att något sånär på förhand o-censurerat (= min egen förhandsgranskning för att slippa råka ut för ”repressalier”) uttrycka sitt eget väl grundade förhållningssätt – till t ex en sån här för AL så livskvalitets-viktig sak.

  Med vänlig hälsning
  Josef Boberg

  Skottorp JohnsFarm
  312 96 Laholm

  Tel. & faxnr 0430 – 215 66


  Ifall Du nu vill börja om Ifrån början – så finns den HÄR.

 13. Josef Boberg skriver:

  For translation of this to English – ”click” here.

  Om innehållet i bloggen i detta register.


  Livet i kött är som en öppen bokmen mååånga ”läser” bara EN sida – om bl a hur det ÄR och hur det kan bli avseende ”Det Gäller Livet”.

  Ifall Du tar till Dig något av innehållet i denna kommentar med länkningar så kan det vara bra – och ifall Du ej alls tar till Dig så är det lika bra – vad mig anbelangar. Ditt liv är Ditt liv – och det har jag INGEN rätt att ”lägga mig i”. / Josef Boberg


  DEL TRE – OM ALLAS MEDFÖDDA RÄTT TILL SIN PERSONLIGA = INDIVIDUELLA INTEGRITET – OCH UNDER HELA LIVET SOM VARELSER I KÖTT (DEL ETT HÄR OCH DEL TVÅ HÄR)

  Om hur Wi redan som små barn – med vuxenspråket som förvillarverktyg – förlorar wår medfödda integritet HÄR.


  ”Nog har du rätt att barnen är kloka när de föds och att vi (samhället) med de vuxnas regler förstör mycket för barnen. Deras naturliga förtjusning i sin kropp och i att vara nära andra människor börjar förtryckas så snart de börjar lämna bäbis och småbarnsåren. Precis som deras medfödda förmåga att tänka fritt, vara nyfikna och kärleksfulla. … Därför tror jag att din syn på hur vi mår bättre och därigenom blir lyckligare och kärleksfullare människor är i huvudsak alldeles ”huvudet på spiken”…” – slut citat härifrån.


  Child life after death research Desteni
  (video ca 8 min).


  ”Det är något grundläggande fel med en kultur – där brutala mord, misshandel och tortyr betraktas som legitim underhållning – medan litteratur, konst och film – som visar människor som njuter av sex med varandra – anses fult eller omoraliskt.”
  – slut citat härifrån. Citatet som sådant finns även, perfekt passligt, inlagt i texten här.


  Tja… – är det så konstigt egentligen – att det facto är så jävla bakvänt


  Är det INGEN mer än jag – som själv kan se att barnen ifrån spädbarnstiden, av oss s k vuxna, fostras till = ”förtrollas” till – att istället för att ta emot livet i kött som det är = hänförda njuuuta av det – av som princip ALLA vuxna missleds till att i all oändlighet KÄMPA = KRIGA för att få ut något av det ! ! !


  Vad är det wåra barn i dagis först av allt programmeras med ❓
  Det gäller att KÄMPA = KRIGA [= rädsla för ALLT (video ca 8 min)] för att i vart fall bli bättre på det ena eller det andra än en eller annan är ! ! !

  Vad är det wåra barn först av allt programmeras med – när dom börjar med att kolla på barnprogrammen på TV ❓
  Det gäller att KÄMPA = KRIGA [= rädsla för ALLT (video ca 8 min)] för att i vart fall bli bättre på det ena eller det andra än en eller annan är ! ! !

  Vad är det wåra barn först av allt programmeras med – när dom börjar i den vanliga skolan – och alla andra skolor därefter – och ifall dom är intresserade av idrott ❓
  Det gäller att KÄMPA = KRIGA [= rädsla för ALLT (video ca 8 min)] för att i vart fall bli bättre på det ena eller det andra än en eller annan är ! ! !

  Vad är det tonåringarna först av allt programmeras med – när dom missleds av vuxna om hur att bete sig i kärleksrelationer
  Det gäller att KÄMPA = KRIGA [= rädsla för ALLT (video ca 8 min)] för att kunna vinna det positionskämpandet ! ! !

  Vad är det ungdomarna först av allt programmeras med – när dom börjar sitt första löneslaveriarbete
  Det gäller att KÄMPA = KRIGA [= rädsla för ALLT (video ca 8 min)] för att kunna göra karriär = få lite mera betalt än en eller annan har ! ! !


  Så här skulle jag kunna hålla på en hel tjock bok med sidor – men det skall jag ej göra (lite om morgondagens föräldrars ”fostran” av sina barn, dagis- och skolutbildningar osv – på videon Changing Education Paradigms (ca 12min) med Sir Ken Robinson).

  Hur i helvete kan någon enda människa – med någotsånär FRI egen tankemässig logisk förmåga i behåll – ens i sin vildaste fantasi inbilla sig själv, eller någon enda annan – att ett samhälle som i grunden fostrar sina barn till åt hållet 100 % KÄMPA = KRIGA [= rädsla för ALLT (video ca 8 min)], bokstavligt talat – någonsin skall kunna bli en fridfull fredens plats ❓ (T ex målningen Grindslanten klargör ju kristallklart effekterna av vuxnas felfostran av barnen.)

  Så jävla ”körd” – finns det väl ingen enda av oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i något enda land i världen – som ÄR – eller ❓


  OBS ❗
  Om hur att råda bot på detta – med vuxnas oftast helt omedvetna felfostran av barn och tonåringar – har Kay Pollak synnerligen lättfattligt beskrivit i boken ”att välja Glädje”.


  Det finns inget effektivare sätt att förslava sina humana MedMänniskor med – än att kontinuerligt trampa på deras medfödda rätt till personlig integritet. Det knäcker förr eller senare dom allra starkaste – ifall dom ej har förmågan att genomskåda det genialt snilliga ego-tricket.

  Wåra PyramidMaktHavares och deras medlöpares förbudsstiftande lag- och regelverk är verktyget för det. Som princip BLIR varje sådant förbud ett mer eller mindre GRAVT integritetsSÅR = Smärta, Ångest och Rädsla (video ca 8 min) hos ALLA som drabbas av sådant. Jag skulle kunna skriva rätt många tjocka böcker om kristallklart verkliga exempel på det – men det skall jag ej göra.


  När jag för ca fem år sedan blev nätMedBorgare – så blev jag ”tagen på sängen” av att det fanns så mycket hat och mentalt = intellektuellt våld på nätet. Exempel på hur det yttrar sig;

  ”Osaklighet och hat dominerar kommentarsforumen” – 20/7-10 Sourze

  ”Kränkningar och personangrepp stänger kändisbloggar” – Expressen 23/1-11

  ”Näthatet störst bland unga” – DN 23/1-11

  ”Många kompisar har mobbats via internet” – Expressen 23/1-11

  ”Iskalla kommentarer…” – Anna Wester 11/1-2009 osv.


  Vad beror det på ❓

  Tja… – faen vet – men när jag var tonåring för ca 55 år sedan – så fanns ju då ej alls sådant i den omfattning som bevisligen finns idag. Då fanns ju ”bara” religionerna som integritetskränkte oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av MedBorgarna. Wi som var tonåringar då – avhöll oss mest ifrån att utsätta oss för det = dom flesta av oss undvek sorgfälligt att gå i PyramidMaktHavarnas kyrkor – utom när det fanns ”tvingande” skäl för det – av typ bröllop, begravningar osv.


  Men med TV så flyttade ju ”hela världen” in i wåra vardagsrum, bokstavligt talat. Baksidan av det ”myntet” är ju bl a att t ex religionerna ”kommer åt oss” varje dag året runt – med sina integritetskränkande budskap + att PartiKratiStaten som sådan också gör det.

  Så de Integritetskränkande budskapens omfattning – var ”en piss i Mississippi” när jag var tonåring – relativt hur de är i dags dato – som jag ser det. Så dagens tonåringar är helt enkelt ”sprängfyllda” med hat (som framförallt en följd av de mååånga Integritetskränkande budskapen dom får via TV). Men dagens tonåringar vet ej vare sig var det kommer sig av – eller vad dom skall göra för att bli av med det.


  Så – är det någon mer än jag som förvånas över – att hatet (som en följd av massmedias hjärnFörsmutsning) och fysiska och mentala = intellektuella våldsyttringar ej är myyycket värre än vad det är i dags dato ❓


  Dock…- om att Wi alla är s k Buddhaupplysta minst två gånger per dygn här.

  Nu undra jag bara hur länge till – som Wi av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens alla länder – fortsatt skall gå på de här genialt listiga PyramidMaktHavarNITARNA


  För att nu ”knyta ihop den här säcken” – så har det historiskt sett ALDRIG tagits några banbrytande initiativ ifrån PyramidTopparna – som har lett till annat än mer och mer av vanstyre av nationer – såvitt mig känt. Bl a Egypten och Libyen är ju konkreta exempel på det i dags dato. Så ifall Wi av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens alla länder – fortsatt i tusentals år ytterligare – kommer att vänta på sådana initiativ därifrån – så blir mest troligt den väntan ”evig” – Amen.


  Vad kan Wi av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens alla länder – NU göra istället

  Tja… – det är så banalt barnsligt skitenkelt – så det skäms jag för att skriva ned här på min egen blogg. Men jag tog mig för att göra det för en tid sedan – i kommentarsfältet här.


  Det kan ju vara så att ”Det nya planetära medvetandet” (video ca 14 min) är på G ❗ – som alternativ till t ex den hopplöst ego”körda” ”svenska modellen”.

  Vem vet (video ca 6 min)… ❓ – men Wi som fortfar att andas får se. 😉


  Fortsättningen är under vardande… – och början av detta, nu lite långrandiga om integritetskränkningar, finns här – och början av detta PS finns här.

  Men vaddå… – det är ju ett LivsViktigt ämne, som jag ser det…  ALLA har Wi RÄTT att tillåta oss själva och andra att få må BÄTTRE och BÄTTRE (även ekonomiskt och politiskt ?) = leva vällustigareeller

  DAGS FÖR EN FRISKARE FRAMTID = WI TAR VARALIVET I KÖTT

 14. kloppan skriver:

  du får ursäkta men jag tycker forfarande att det är väldigt rörigt

 15. Josef Boberg skriver:

  Uppdaterad den 11 juni 2013


  Livet i kött är som en öppen bokmen mååånga ”läser” bara en sida.


  Nej… – Kloppan
  – jag ursäktar Dig ej – därför att jag vet att: ”Smaken är som baken delad !” Det går ju ej att ändra på – så att säga. Mer om det i boken ”att välja Glädje” av Kay Pollak.

  Därtill… – drömmar är ju drömmar – oavsett ifall de försigår när Wi sover om natten – eller Wi ”drömmer” med öppna ögon under dagtid. Bådadera kan ju vara ”lite hit och dit”- så att säga. Apropå ej så kristallklart

  By the way – så gjorde jag en kommentar hos Dig, under ett blogginlägg om drömmar, men det hittar jag ej nu. Har Du raderat det blogginlägget ❓

  Ha det… / hälsar Josef 😉


  PS. OM ATT WI ALLA ÄR KALLAT BUDDHAUPPLYSTA (= att succesivt frigöra sig ifrån materiagravitationen = att väga mindre och mindre på vågen – men ändå fortsatt se lika ”tung” ut ❓ ) MINST TVÅ GÅNGER PER DYGN 💡


  Det finns artiklar på Newsmill om anti-upplysning HÄR, HÄR och HÄR.

  Men vaddå… – det är ju inget nytt under himlen, precis… Häxprocesserna mot dom kvinnor som har försökt att ”slå hål på” det ca 6 000-årade religiösa anti-sexförhållningssättet, och då särskilt uttalat för kvinnor och barn, är ju mycket väl dokumenterat i wår ebarmeligt sexfientliga historia. T ex Jesus PlusFästes ju för den sakens skull av den tidens PyramidMaktHavare – enär han var pro såväl kvinnors som barns medfödda rätt till sin EGEN personliga sexuella potential. Allt annat är ju kort och gott GRAVT integrigritetskränkande – punkt.

  Det påstods i den summariska rättegångför ca 2 000 år sedan – att Jesus missledde framförallt barn, tonåringar och kvinnor. Herre gud […”strunta (video 6,5 min) i gud. Välj SexLeken…”] vilken röra… 😥


  Så… – vad är det, förutom den urbota korkade sexköpslagen mm, som måste hända – innan Wi av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av MedBorgarna i den ”svenska modellen” – börjar ryta som tigrar – och så att det hörs riktigt riktigt ORDENTLIGT in i regeringskansliets domäner


  Det sägs att Wi alla är s k Buddhaupplysta (= att succesivt frigöra sig ifrån materiagravitationen = att väga mindre och mindre på vågen – men ändå fortsatt se lika ”tung” ut ?) minst TVÅ gånger per dygn = när Wi somnar om aftonen (= de ca 10-15 % av hjärnan som Wi använder – slutar upp med sitt intellektuella egotänkande) och vaknar om morgnarna (= innan det intellektuella ego-tänkandet har ”kommit igång”).

  Varför

  Tja… – faen vet – men människosläktets GalenPanniga (folkrättsligt sett) PyramidMaktHavare har ju, sedan ca 6 000 år tillbaka, en väl dokumenterad förmåga att se saker och ting ”upp och ned och bak och fram”.

  Och ej nog med det – dom har ju också haft, och ej minst har, förmågan att missleda oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens alla länder – till att, som får i skock, TRO (om konsekvenserna av det HÄR och HÄR) på deras halvsanningar och rena lögner (= dom integrigritetskränker oss kontinuerligt så att det ”står härliga till” – och det smittar Wi ”vanliga” vuxna barnen med också), tyvärr tyvärr… 😥


  Men ”simma lugnt”därför att: ”Sanningen kommer att göra oss fria !” – förr eller senare – lika säkert som amen i PyramidMaktHavarnas kyrkor.

  Sanningen är ju att hela wårt fantastiska Universum (video ca 64 min) är till mer än 99,99 % (i volym sett) ett av skolvetenskapen än så länge odefinierat SuperIntelligent ElektroMagnetiskt plasma – såväl som att Solen (video ca 1 min) är det. Varför i helvete skulle då ej människan också vara det


  Med andra ord är det wåra kroppar ”som vet allting” = som är SuperIntelligenta = ”vet” mer än 99,99 % av allt som finns att veta – och wåra, i o f s fantastiska biologiska hjärnDatorer, som egomässigt TROR om resten = mindre än 0,01 % (>1/10 000-del) av det HELA. Sen inbillar sig ”förtrollade” egon att den pyttekunskapen är ”något att hänga i julgranen” = kan det då gå åt annat håll än käpprätt åt helvete ❓


  En måhända sedelärande historia om den saken, kanske… 💡

  ”Det är en helt vanlig veckodag. En tjej är ensam hemma och hennes man är på jobbet. Det ringer på dörren och hon går för att öppna. Ute i trappuppgången står en man, kanske något år äldre än henne själv. Han ser lugn och trevlig ut, absolut inte konstig eller avvikande ut på något sätt.

  Han säger inget så hon öppnar med ett:
  – Ja…? Han harklar sig och säger:
  – Jo, jag kommer nu att ställa en fråga som kan verka väldigt konstig !
  Innan jag ställer den vill jag bara berätta att jag inte är ute efter att skada dig eller på något sätt vara dum.
  Det är en helt vanlig fråga !
  Jag tänker ställa den och sedan gå…
  Du behöver inte svara på den nu.
  Om Du inte gör det nu så återkommer jag exakt klockan 17:00 i eftermiddag och ställer samma fråga igen.
  Då kommer jag att kräva ett svar !

  Hon skruvar lite på sig och känner en stark olustkänsla, men han ser verkligen inte hotfull ut. Snarare väldigt förvirrad, så hon säger:

  – Öhhum… Jaha ! ? !
  Mannen:
  – Här kommer frågan !
  Har Du en fitta ?

  Hon börjar flacka med blicken och ser då väldigt rädd ut, vilket mannen uppmärksammar.

  Han säger då:
  – Jag ser att Du är blev lite chockad där.
  Jag ber så mycket om ursäkt !
  Jag kommer dock tillbaka klockan 17:00 och ställer frågan igen, sade han och gick sin väg.

  Hon smäller igen dörren och skyndar sig till telefonen. Hon ringer sin man och berättar vad som hänt och naturligtvis att pervot ska komma tillbaka klockan 17. Mannen, som är av den lite tuffare skolan, lovar att skynda sig hem och till och ta med en vän som även han är stor och stark.

  Klockan blir så 17:00 och dörrklockan ljuder. Precis på slaget, precis som utlovat. Maken och makens vän gömmer sig bakom dörren och planerar att överrumpla det ”perversa psykfallet” som terroriserat hans stackars värnlösa fru.

  Hon känner sig stärkt och trygg att ha en så stabil uppbackning, och öppnar tryggt dörren. Där ute i trapphuset står mannen. Han ser lika snäll och trevlig ut som tidigare och säger:

  – Hej ! Minns Du mig ? Jag var förbi tidigare idag och ställde en fråga.

  – Jo, jag kommer ihåg, sade hon. Skulle Du inte fråga något ?

  – Exakt ! Nu kräver jag dock ett svar… Har Du en fitta ?

  Hon känner sig oerhört trygg och svarar självsäkert:

  – Jajamensan !

  Den äkta mannen är nu så arg att hans knogar vittnar och han är beredd att hoppa fram för att ta hand om puckot. Han kommer dock av sig av den okände mannens svar:

  – Så bra ! Hur vore det om Du använde den någon gång – så din man slipper vänsterprassla med min fru !” – slut citat härifrån.


  vilka är de enda som kan bringa ordning i kaos ? Wåra mer eller mindre folkkära PyramidMaktHavare och deras medlöpare – eller Wi av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens alla länder ❓

  Mera om hur i boken ”att välja Glädje” av Kay Pollak.

  Vad tycker Du  ALLA har Wi RÄTT att tillåta oss själva och andra att få må BÄTTRE och BÄTTRE (även ekonomiskt och politiskt ?) = leva vällustigareeller

  DAGS FÖR EN FRISKARE FRAMTID = WI TAR VARALIVET I KÖTT

 16. var budda en människa?

 17. Josef Boberg skriver:


  Japp… – KarlEgon
  – en människa av kött och blod och av mycket ädel härkomst. Men efter 30-40 år tröttnade han på det livet.

  Då satte han sig ned med ändan bar direkt på marken under ett Bodhiträd. Efter 30-40 år med den sysslan – så ”drog han”. Inget konstigt alls.

  Dock… – jag tror att Buddha förlustade sig själv en hel del under det där trädet, faktiskt… 💡

 18. kloppan skriver:

  jag har inte gjort ngt inlägg om drömmar. har inte hafr vare sig tid eller ork eller lust att göra inlägg. livet är kaos

 19. Josef Boberg skriver:


  Grattis ❗ – Kloppan
  – till att Du själv har kommit på att en intellektuell = ego-mässig betraktelse av livet i kött kort och gott är kaos. Grattis – därför att dom flesta kommer ej på det förrän dom drar sitt sista andetag – och det är ju så dags då – så att säga.

  Det är i sig inget konstigt alls – därför att ifrån barnsben”förtrollas” Wi ju ALLA till att till hart när till 100 % enbart tro på den vansinniga idén – att livet som varelser i kött går ut på att KÄMPA = KRIGA (det ”betong-cementaras” hos dom flesta i trotsålder) – och hart när ej alls att ta emot livet som det ÄR = ibland upp, ibland ned och ibland någonting däremellan, tyvärr tyvärr… 😥


  Apropå – ”Älska mig mest då jag förtjänar det som minst för det är då jag behöver det som bäst !” – så är det hart när helt utsiktslöst att förvänta sig något sådant.

  Det är omöjligt att själv bli ”rikare” på att umgås med ”fattiga” människor – eller än omöjligare att umgås med ”rika” människor [= sådana som är rädda (video ca 8 min) för att själva bli fattiga] – och på den ”kuppen” bli rikare själv.

  Mina gjorda erfarenheter säger mig – att när jag saknar t ex mental eller fysisk kärlek ifrån andra – så beror det på att mitt körda personliga ego – har lyckats med = lurat mig till att se på mig själv på t ex ett åt hållet hat-fyllt sätt (eller än värre med skam, skuld och synd”proppade” ego-ögon) = det är då hart när OMÖJLIGT att som sådan dra till mig ”älska mig”-reaktioner ifrån andra.


  Inget konstigt alls egentligen – därför att när det är regnväder så regnar det – och när det är av moln oskuggat solsken så är det solsken – hur mycket Wi än försöker inbilla oss något annat. Ibland är det det ena – och ibland det andra – och däremellan varianter av både och.

  Vad annat kan Wi göra åt vädret än att ”gilla läget” – oavsett hur det än är = OK-eja det ❓ Vad annat kan Wi göra åt wåra egna och även andras ”dåliga vibbar” än att ”gilla läget” – oavsett hur de än är = OK-eja dem ❓ Enkelt att säga – men lite mindre lätt att tillämpa. Men med lite träning – så går det bättre och bättre – är min erfarenhet.

  Ifall Wi ej ids att ens försöka oss på det experimentet – så blir det ju per automatik de minst 6 000-årade helvetiska intebönerna istället – och hur roliga är de ❓


  Apropå att gilla läget oavsett – så har jag också kommit på att det är ett bra sätt att överlista egot med – att i förväg också säga ungefär så här till mig själv: ”Just nu är det för jävligt – men det är helt OK att det blir än värre eller outhärdligt mycket värre !” Gissa om det förhållningssättet ”avväpnar” egots möjligheter för att ”ställa till det” ❓

  Lycka till ! – önskar Josef


  PS.
  Det förefaller som att jag har drömt att Du hade ett blogginlägg om drömmar.

 20. kloppan skriver:

  det var mi´n dotter jag menade i det senasste inlägget. hela mitt liv har varit kämpigt. kanske beror det delvis på mig eller så beror det på oyckliga omständigheter.. vad vet jag mer än att jag absolut inte förtjänar detta.

  * Taskig uppväxt med alkohol o slagsmål vilket ledde till både det ena o det andra

  * Skaffade barn med en idiot till karl som inte kan se sín skuld i det hela. Kan skriva spaltmeter om hans frånvaro som pappa o hur mkt barnen känner sig svikna av honom men låter bli.

  * Fick en kronisk sjukdom när jag var 23 (=MS)

  * Emelie har börjat skolka o rymt o skrivit till sin pappa att han kan ddra

  * Filip går i speialskola för sitt aggressiva beteende o mitt i allt detta o lite till står jag ganska ensam. Farföräldrar som inte bryr sig, morföräldrar med aloholproblem unt so weiter

 21. Josef Boberg skriver:

  ”…jag absolut inte förtjänar detta. …”

  Jo… – Kloppan – det var ju en diger lista, verkligen… – som jag antar föranlett Dig att tusentals gånger ”be” ”jag vill inte ha mer av sådant-böner.

  Så i den meningen så har Du ju ”guldskor” – för Du har ju tusentals egna gjorda erfarenheter av att inte-böner ENBART ”gör ont värre” – och alldeles oavsett vad det gäller.

  Så vad kan Du nu förlora på att pröva metoden: ”Det är helt OK att det är som det är – och helt OK att det blir än värre !”

 22. mrmhalland01 skriver:

  Josef,

  Mycket av det du har uttryckt ovan uttrycks också av väldigt många ”världsmedborgare” idag, som bekant.

  Jag tror att du hinner leva tills världen ger dig rätt !

  Människan har inte alltid stridit om makt, faktum är att människan har inte alltid stridit alls !

  Jag har sett dig säga att alla krig nu är slut, men, det vet vi båda att så är inte fallet.

  Det första krig vi känner till vaar faktiskt 1200 f.kr.
  D.v.s inte alls i människans begynnelse.

  Jag anar att du vet vad som hände ungefär vid den tiden ?

  Vi gick från ett kunskapssamhälle, där ingen kunde få makt över kunskapen utan att själv besitta den.
  Därmed fanns det inget att kriga om.

  Just vid den tiden började vi producera varor och därmed fanns möjlighet att bildas maktstrukturer vi inte hade sett tidigare.

  När grannlandet plötsligt hade mycket jordbruksvaror att sälja kunde man se en vinning med att ”ta över” det landet med vapenmakt.

  Nu påstår jag att vi på nytt är på väg in i ett kunskapssamhälle och tack vare daagens kommunikationsmöjligheter tror jag att det kommer att gå ganska snabbt att nå din vision (och min och många med oss). Då finns det återigen ingenting att kriga om.

  Förenklat naturligtvis, men, jag menar att kunskapen kommer leda till att vi försöker fördela jordens resurser, inte stjäla dem.

 23. Josef Boberg skriver:


  Taaack ❗ – MrmHalland
  – för Din framtids-bejakande kommentar.

  ”…men, jag menar att kunskapen kommer leda till att vi försöker fördela jordens resurser, inte stjäla dem.”

  Jo… – så är det ju – och när tillräckligt många genomskådar den globala BankingLigans penning– och räntebluffar – så känner ju därmed tillräckligt många av oss av vanligt folk (= väsentligt flera än 90 % av MedBorgarna) också per automatik till ”Den lätta konsten att göra pengar !” – Svd 30 maj 2010.

  Tja… – sen är det ju motorväg, bokstavligt talat, till det materiella himmelriket (= ÖverFlöd av Allt) för ALLA MedMänniskor på jorden Terras ytteryta – så det så. 🙄

 24. mrmhalland01 skriver:

  Att vi har finanssystem som inte fungerar idag är väl både synligt och klart ?
  Det finns otroligt många som i detalj kan förklara detta på internet och så finns det väldigt många förenklade analyser.

  Jag är dessvärre inte kunnig nog att analysera dem alla.

  Det jag ser framför mig är en övergång från industrialismen till ett nytt kunskapssamhälle, som alla vet kommer moden tillbaka 🙂

  Man kan strida om materiella ting.
  Kunskaper är ju imateriella och därmed (nästan) omöjliga att ta makt över.

  Självklart kan vi inte avstå från allt materiellt, men, min lekmannamässiga analys pekar på att de imateriella värdena kommer vara så mycket större än de materiella att både synen på det globala samhället och våra finansiella system kommer att rasa samman inom en ganska snar framtid.

 25. Josef Boberg skriver:


  ”Att vi har finanssystem som inte fungerar idag är väl både synligt och klart ?”

  Jo… – MrmHalland – i o f s så har Du nog rätt i det – men ingen jävel gör ju något åt det – trots att ”Den lätta konsten att göra pengar !” de facto existerar – Svd 30 maj 2010 ❗

  ”Det jag ser framför mig är en övergång från industrialismen till ett nytt kunskapssamhälle, som alla vet kommer moden tillbaka 🙂 ”

  Ifall Du med kunskap menar det som står om det på Wikipedia – så är det ju ej mycket att ”hänga i julgranen” – för det är ju mest mer eller mindre manipulerade = körda egons trosföreställningar. Tro = att ej alls veta.

  Men ”Allt finns i ÖverFlöd !”så det så. 🙄

 26. Josef Boberg skriver:

  Uppdaterad den 12 februari 2013

  Alla har Wi RÄTT att BÄTTRE (även ekonomiskt och politiskt ?) = leva vällustigare ❗ – eller


  ”Diagnos är färskvara. Diagnosen säger ingenting om orsakerna till störningen utan den beskriver ett beteendemönster. En diagnos man sätter är giltig endast vid den tidpunkt man sätter den. Risken är annars stor att diagnosen blir en självuppfyllande profetia. Detta är särskilt viktigt när det gäller barn och ungdomar.”
  – slut citat härifrån.

  Det gäller såväl psykiska såväl som ej minst fysiska läkardiagnoser. Den följande texten styrker starkt ett sådant förhållningssätt – som jag ser det. Om hur det ej alls så sällan blir – med resultatet av skolmedicinens läkares ställda diagnoser – finns det ett av på tok för mååånga konkreta exempel på – avseende fantastiska Lena Alun HÄR, tyvärr tyvärr… 😥 😥 😥

  Det finns skäl för att anta att hennes dödande cancer orsakades av det livsfarliga normalkostsockret = Sugar: The Bitter Truth (video 1 tim 30 min) med Robert H. Lustig, MD, UCSF Professor of Pediatrics in the Division of Endocrinology, explores the damage caused by sugary foods.


  Så det gäller ju att äta så mycket som möjligt av ortomolekylär föda = artegen föda = riktig mat med ”rätt” mängd (det är individuellt) animaliskt fett mm, samt skippa sockret (video ca 7 min) och GMOföda – för att bl a undvika att drabbas av cancer, åldersdiabetes (diabetes typ 2), övervikt mm mm – och ej minst för att må bättre och bättre allmänt sett – som jag ser det.

  Ingående i sak om vad jag grundar det på HÄR.

  I o f s så kan jag ha fel i det – men det kan jag ej föreställa mig att jag har.


  DEL TRE – OM DET ”TVEEGGADE SVÄRDET” – LÄKARES STÄLLDA SJUKDOMS– OCH ÖVERLEVNADS-DIAGNOSER/DÖDS”DOMAR” – DEL ETT HÄR OCH DEL TVÅ HÄR


  FORTSÄTTNING

  Nu åter till det jag började med – mina såväl orkesnedsättande som entydiga kärlkrampssymptom för ca 2,5 månader sedan. Mer om det på Kostdoktorns blogg 23/2-11 HÄR. Därefter fick jag en hel del ”skarpa” tillsägelser av kommentatorer där – om att skyndsamt bege mig till en läkare för att få en läkardiagnos och behandling. Exempel på det finns HÄR, HÄR (dr Annika Dahlqvist), HÄR, HÄR, HÄR, HÄR, HÄR, HÄR, HÄR, HÄR, HÄR, HÄR och HÄR.

  Snacka om ”tryck” för att få mig att gå till en doktor och få en ”livsfarlig” Diagnos ❗


  Att diagnoser ej alls så sällan ÄR livsfarliga, bokstavligt talat – kan uppfattas som t ex styrkt av Lena Alun. Hon fick sin cancerdiagnos för ca fem år sedan. Hon var då 40 år ung. Hon kämpade därefter mycket mycket tappert – genom att bl a försöka använda sig av olika natuläkemetoder – för att komma ur ”strupgreppet” = skolmedicinens ovillkorliga cancerdödsdom. Hon bad nog PyramidMaktHavarnas påhittade = uppfunna gudDomar om hjälp också – men det var ej heller verkningsfullt.

  Hon orkade ej hela vägen – utan återföll gång på gång till det skolmedicinen kunde erbjuda henne. Så hon förlorade sin kamp mot skolmedicinens cancerdiagnos = dödsdom igår (12/3-11), tyvärr tyärr… 😥 😥 😥


  Någon har sagt att skolmedicinen ”stjälper ungefär lika mycket som dom hjälper patienterna” = det blir plus minus noll av det skolmedicinen gör i slutändan – folkhälsomässigt sett. Faen vet om det ej ligger en hel del i det. Så för mig att gå till en läkare – och eventuellt få det ”dödsbringande” budskapet att jag har kärlkramp – det lägger jag nu på hyllan helt och hållet – punkt.


  Jag har nu testat att gå till läkare TRE gånger under mitt strax 70-årade liv i kött. Första gången (1968) så ställde dom ju i o f s rätt diagnos = Spontan Pneumothorax. Men dom fattade ju ej alls orsaken till det – utan tog sig för att skära av en bit av lungan istället. Det medförde att jag dog på operationsbordet – men att dom pumpade igång mig igen, att jag höll på att dö av smärta efter operationen osv osv.

  I o f sig så överlevde jag ju då alla felstegen av de behandlande läkarna. Dock… – allt detta livsfarliga såväl som ytterligt kostbara felbehandlande av mig var ju helt onödigt. Det enda dom då hade behövt göra – var ju att istället ha skrivit en remiss till en andningsterapeut.


  1979 fick jag diagnosen att jag var fullt frisk fysiskt – men ett psykfall = gravt integrigritetskränkande. Den fullständigt felaktiga dignosen hade jag att leva vidare med till 1996 = då kom jag av en tillfällighet själv på – att jag hade akut brist av biologiskt = essentiellt mangnesium (som jag då kurerade med den naturligt mineralrika och essentiella drycken Donat Mg) och D-vitamin (som jag kurerade med 1-2 st D-pearls per dag).

  I juni 2005 VISSTE jag själv att jag hade ”sprungit in i väggen” – p g a kontinuerligt GRAVT integrigritetskränkande beteende mot mig på Af sedan januari.


  Jag hade då turen att träffa en läkare som bekräftade det. Detta genom att han då, sedan flera år tillbaka, som läkare hade råkat ut för samma sak ifrån Försäkringskassan – avseende Fk´s s k förtroendeläkares annulleringar (= integrigritetskränkingar av den sjukskrivande läkaren) av hans sjukskrivningar av patienter mm.

  Hade jag då istället träffat en mindre livserfaren läkare – som ej själv hade reagerat på Försäkringskassans annulleringar av hans/hennes sjukskrivningar av patienter – som att de var GRAVT integrigritetskränkande för vederbörande som läkare – så hade det lika gärna kunnat bli så – att han/hon hade haft noll av förståelse för min minst sagt akut ödesdigra Af-situation.


  Sannolikheten för att jag i ett sådant läge – då istället hade förverkligat mina självmordsidéer får uppfattas som tämligen stora. Men vaddå… – då hade ju Af´s önskemål om att få bort mig ifrån sin statistik som arbetssökande förverkligats i ”ett nafs”. Så som alltid: ”Alla mynt har två sidor !”


  För att nu ”knyta ihop den här säcken”: ”Vad är det för jävla vits med wår nuvarande form av sjukvård – som i princip åt hållet stjälper lika mycket som den hjälper patienterna ?”

  Varför i helvete kallas det ej istället för FriskVård – eller är grundidén, med den s k sjukvården, just att se till så att sjukdomarna består – och leder till urbota eländigt sjuka liv i kött och oundvikliga Gravar i Terra alldeles på tok för tidigt


  IGEN”Diagnos är färskvara. Diagnosen säger ingenting om orsakerna till störningen utan den beskriver ett beteendemönster. En diagnos man sätter är giltig endast vid den tidpunkt man sätter den. Risken är annars stor att diagnosen blir en självuppfyllande profetia. Detta är särskilt viktigt när det gäller barn och ungdomar.” – slut citat härifrån


  Ifall Du nu vill börja om ifrån början så finns del ett HÄR, del två HÄR – och början av denna del tre finns HÄR.  Alla har Wi RÄTT att må bättre
  (även ekonomiskt och politiskt ?) = leva vällustigt ❗ – eller

 27. kloppan skriver:

  juag undrar hur nästa generation kommer att bli? fy fasen säger jag bara..

 28. Josef Boberg skriver:


  ”Simma lugnt !” – Kloppan
  – för förr eller senare blir mååånga vuxna in i märgen urless på sin felfostran av barnen – och sen ordnar det sig snabbt.

  I o f s så kan jag ha fel i detta – men det ”vet” jag att jag ej har – hälsar Josef 😉

 29. Lotta skriver:

  Oavsett om någon är kristen eller inte, så var det kloka och insiktsfulla ord, som gavs av Neale Donald Walsch kring rädsla!(tror jag hittade den länken i det här inlägget?)

  Förstår dock inte din tolkning med att barnen fostras i att ”kämpa – kriga” i varje stadium? Livet är tufft ibland och så är det för alla på olika sätt. Kan dock inte placera in Walsch visdomsord kring rädsla i den av dig tolkade uppfostran av ”kämpa-kriga”?

 30. Josef Boberg skriver:

  Uppdaterad den 6 juni 2011


  OM ATT RÄDSLA ”STYR” = VANSTYR VÄRLDEN 😥


  Taaack ❗ – Lotta
  – för Din fråga – för den ger mig anledning att försöka ge mig på att ”reda ut” det här med den förlamande = förslavande rädslan = var den härrör ifrån och av. Dock… – det följande gäller för mig personligen just nu – och bör därför ej uppfattas som något allmänt giltigt.


  Jag gillar ”rädslovideon” med Neale Donald Walsch. Att han har valt att kalla ”livet självt” (video ca 64 min) – som att det skulle kunna vara etablissemangets GalenPanniga (folkrättsligt sett) PyramidMaktHavares påhittade = uppfunna gudDomar – det får Wi försöka bortse ifrån.

  Apropå det – så har Tage Danielsson uttryckt det ”mitt i prick” – som åt hållet så här: ””Människans makthavare har skapat Gud till sin avbild, längre räckte ej deras fantasi !”


  Tänk Dig att Du hemmavid går Kalle Ankaklädd video ca 6 min (helt befriad ifrån vuxenblöjor) – och någon som Du ej märker dyker upp = ser Dig. Vad är det då som per automatik blixtsnabbt händer – i den delen av Din hjärna som är felfostrad = felprogrammerad

  Jag kan ju ej svara på det för Ditt vidkommande – men jag kan ju gissa att någon form av synd-, skam– och/eller skuldkänslor kommer blixtsnabbt som ”ett brev på posten” i en sådan situation.


  Ett tillräckligt litet barn har ju överhuvudtaget ej förmåga att känna någonting sådant – eller ens tänka den tanken = tillräckligt små barn är enbart oändligt STOLTA och GLADA över sina fantastiska kroppar i kött = dom älskar att visa upp sig HELT befriade ifrån klädtrasor – och då ej minst befriade ifrån blöjorna.

  Så nu en motfråga till Dig: Är det tillräckligt små barn som är ”rätt på det” – avseende förhållningssättet till sina fysiska kroppar – eller är det Wi s k vuxna som är det


  Det absolut enklaste sättet att ”förtrollande” förslava sina MedMänniskor med – är att se till så att dom är mer eller mindre rädda för sig själva. Det kom människosläktets makthavare på för ca 6 000 år sedan – och då skapade dom synd-, skam– och/eller skuld = hittade på dömande och straffande gudDomar – och på den vägen är det ju ej minst i dags dato FORTFARANDE ❗

  Under de förlöpta ca 6 000 åren – så har det funnits mååånga varianter för PyramidMaktHavarna och deras medlöpare att odla rädsla hos oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av MedBorgarna i världens alla länder.


  ”Pricken över i-et” i dags dato – kan uppfattas vara det förhållningssätt till pengar – som i princip ALLA vuxna förvillar ALLA barn med. Konsekvenserna av det för barnen – tycker jag är TYDLIGT åskådliggjort på t ex målningen Grindslanten av August Malmström.

  Ifall Du ytterligare vill fördjupa Dig i ämnet ”Den globala ränte- och penningbluffen” – så finns det mera om det t ex HÄR.


  Djupt tragiskt för oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av MedBorgarna i världens alla länder – att Wi har gått på penningbluffen. Detta därför att i VERKLIGHETEN är det så – att ifall Wi jämt skulle fördela den globalt tillgängliga penningmängden per världsmedborgare (= bl a fam Rothschild eliminerade) – så skulle var och en ha ett tillgängligt eget kapital av ca fem (5) miljoner kronor = ALLT finns i ÖverFlöd – och då ej minst pengar.


  Så nu några avslutningsfrågor till Dig:

  Hur många vuxna rättfostrar barn med att ALLT finns i ÖverFlöd ! – och då ej minst pengar ❓

  Hur många vuxna felfostrar barn med att Det är BRIST på allt ! – och då ej minst pengar ❓

  Vilketdera ODLAR rädslan (KÄMPA = KRIGA) – bokstavligt talat ❓

 31. skvitt skriver:

  Inlägget är så förbaskat bra att jag ger dig fem solar av tre möjliga månar.
  /Skvitt

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: