Materians VarAndePrinciper = Intelligens – eller ?


For translation of this to English – ”click” here.

Om innehållet i bloggen i detta register.


Livet i kött är som en öppen bokmen mååånga ”läser” bara EN sida – om bl a att Allt finns i ÖverFlöd = dom flesta av oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens alla länder – ÄR av makthavarna manipulerade/lurade till att tro att det är Brist på Allt – och då ej minst pengar.

Ifall Du tar till Dig något av innehållet i detta blogginlägg med kommentarer och länkningar så kan det vara bra – och ifall Du ej alls tar till Dig så är det lika bra – vad mig anbelangar. Ditt liv är Ditt liv – och det har jag INGEN rätt att ”lägga mig i”. / Josef Boberg


VÄL BEKOMME BÄSTA BESÖKARE


Utan början och utan slut ÄR det allomfattande, eviga och oändliga VarAndet – som uppfyller och ÖverFlödande genomsyrar ALLT materiellt (även människan ?). I detta allomfattande, eviga och oändliga VarAnde = det intellektuellt ofattbart SuperIntelligenta och oförstörbara TomrumETT – uppstod (tideräkningen startades ?) och ÄR först den hetÖmma tanken, känslan och ordet Ömhet (InstinktEN ?) – och sen kom: ”Varde ljus och ljus varde !” – och så vidare…

ALLT skedde och SKER inuti det allomfattande, eviga och oändliga VarAndet = den mörka energin/materian.

– slut citat ifrån en bra bit ned i texten här.


By the way – nytänkande om betydelsen av wårt eget agerande i det Wi drabbas av, om hur att förändra ett hopplöst föråldrat tänkande rörande bl a jorden Terras resurser, tillgång på mat som kan utplåna världssvälten, global- och nationalekonomi, Livets mening mm här = ”Det Gäller Livet !”

– och om att oreserverat vara Vän med sig själv här.


Maria: Ja men jag undrar just varför… varifrån kommer detta felaktiga sätt att tänka ?

Josef: Ja… det har jag inget svar på… men förmodligen har någon av lyssnarna ett svar på det.

Förmodligen hänger det väl ihop med så att säga det här tankesystemet då att Wi är åtskilda i våra fysiska kroppar på något sätt… att Wi inte berör varandra. Om jag kan äta mig mätt och någon annan svälter ihjäl… så är så att säga den som svälter ihjäl berör inte mig… det har inte med mig att göra… men det har ju det.

Wi har inte bara ett fysiskt armod… utan på något sätt så är det fysiska armodet då… som gör att människor svälter ihjäl… det är någon sorts konkretisering av hur Wi tänker… på så att säga den mentala sidan.

Maria: Hur tänker du ?

Josef: Jag har ju nu på sista åren har jag börjat se på andra människor som att dom speglar en del av mig själv. Om jag tycker om eller inte tycker om andra människor – så är det aldrig någon annan människa som jag tycker om eller inte tycker om… utan det är den delen av mig själv som den här speglar.

Ungefär som om Wi tittar på en tavla här… så har du och jag ju då två olika upplevelser av samma tavla. Tavlan har ju en egen verklighet… men ingen av oss ser den… utan Wi ser så att säga det Wi har bestämt oss för att Wi skall se. Det jag har tänkt fram att jag skall uppleva av den där tavlan… det är det jag ser… och du ser någonting annat som du utifrån din erfarenhet har tänkt fram. Men egentligen ser Wi inte själva tavlan… för i den tavlan finns det någon sorts sanning som är vad den är… och Wi gör om den verkligheten till någonting som passar oss.

Maria: Du menar att så förhåller Wi också till livet i stort ?

Josef: Ja… andra människor, det samhälle Wi lever i… allt. Wi ser på något sätt inte verkligheten… för hade Wi gjort det hade Wi ju sett det här fysiska ÖverFlödet… utan Wi ser det som Wi så att säga har bestämt oss för av olika skäl att Wi skall se.

Jag har en bild i väskan som visar en spiral… om man tittar på den och inte har sett det här innan… och på den finns det ett bakgrundsraster… och när jag frågar människor då – både i större församlingar och enskilt – om dom ser den här spiralen – så svarar alla ja. Jamen – säger jag – det är ingen spiral… det är ett antal större och mindre och mindre cirklar… och så lägger jag fingern på och drar runt och visar det här.

Den bilden visar på något sätt att Wi ser inte verkligheten… utan Wi ser på något sätt det Wi har bestämt oss för utifrån den bakgrundsmusik då som Wi har i huvudet… och det här med bristen i världen – som Wi har bestämt oss för att se – den finns ju inte. Varken när det gäller mat… eller när det gäller råvaror eller prylar överhuvudtaget.

Det finns ett ÖverFlöd utav allting. Det har ju bland annat nu sista tre åren bevisat. Wi har ett ÖverFlöd av fabriker som kan göra massor med saker ju … Wi har ett ÖverFlöd av människor som kan och vill göra det här… och ändå så lider hela världen och Wi själva då brist på det allt det här. Men på något sätt så gör Wi inte – därför att Wi har bestämt oss för att Wi vill inte uppleva den här fysiska ÖverFlödsverkligheten. Wi vill hålla kvar det här att det skall vara någon sorts brist på det som det inte finns någon brist på.

Fråga mig inte varför.

– slut citat ifrån en bit ned i texten här.


1. Materians VarAndePrincip om ÖverFlöd: Allt finns i ÖverFlöd

[…som i sig innebär att även eländes elände finns i ÖverFlöd också – ifall mänskligheten on mass väljer det – vilket ju har skett de senaste ca 6000 åren – och då ej minst i dags dato, tyvärr tyvärr… 😥 Men var vid gott mod – för ALLA stridigheter tar slut, förr eller senareBERGIS. 💡 ]


2. Materians VarAndePrincip om Möjligheter: Allt är möjligt ❗ 😛


3. Materians VarAndePrincip om Samverkan: Allt och Alla SamVerkar till det bästa, sett över tid i den fysiska Skapelsen


4. Materians VarAndePrincip om Lärande: I lärandeprocessen är det fullkomligt NaturLiktVist att begå misstag – och misstag kan alltid rättas till. Den som förDömer någon annans misstag som fel – förDömer alltid mest sig själv

5. Materians VarAndePrincip om Kommunion = Ett VarAnde: När en person är NaturLikt glad och lycklig smittas alltid alla andra mer eller mindre av det – och dito för det motsatta


6. Materians VarAndePrincip om Orsak och Verkan: Allt som har hänt har haft åtminstone en eller flera speciella mätbara och identifierbara orsaker


7. Materians VarAndePrincip om Sannolikhet: För varje medveten tankemässigt uträkning om en önskad händelse – enskilt och/eller kollektivt – finns det en stor sannolikhet för att den kommer att inträffa under de lämpligaste och optimalaste omständigheterna (inkluderar alltid även INTE-bönerna, tyvärr tyvärr… 😥 )


8. Materians VarAndePrincip om DragningsKraft: Den mänskliga varelsen är en LevAnde magnet på allt som önskas

9. Materians VarAndePrincip om Förväntningar: Allt så kallat positivt och negativt – och speciellt snabbt det som två eller flera människor i Sant = Äkta samförstånd förväntar sig – kommer förr eller senare att hända


10. Materians VarAndePrincip om tankemässigheten: De för ett eget Liv och önskandet är de biologiska ElektroMagnetiska och ElektroKemiska hjärnDator-uträkningarnas = tankemässighetens Källa


11. Materians VarAndePrincip om det Undermedvetnas Verksamhet: Varje mål som eftersträvas uppfattas av wårt undermedvetna som en befallning. OBS ❗ En som strävar efter att inte bli sjuk – blir alltid förr eller senare sjuk – därför att wårt undermedvetna fungerar förståndsmässigt som ett barn. Wårt undermedvetna kan ej alls uppfatta = ej alls förstå eller tolka ordet ”inte”


12. Materians VarAndePrincip om Motsvarighet: Den yttre världen – såsom den varseblirs av wåra fysiska Sinnen = wåra fantastiska biologiska ElektroMagnetiska och ElektroKemiska hjärnDatorRäkneMaskiner – är alltid en återspegling av wår personliga inre världsuppfattning – och/eller wår kollektiva världsuppfattning (video ca 10 min)


13. Materians VarAndePrincip om Ansvar: Alla och envar har alltid att svara an = ansvara inför sig Själva för allting – som Wi med wåra personliga fysiska Sinnen varseblir i den materiella Skapelsen


14. Materians VarAndePrincip om Framtiden: Det spelar absolut ingen roll varifrån någon kommer – det enda viktiga är att medvetet välja riktningen till målet som vars och ens LevAnde LivsVäg skall leda


15. Materians VarAndePrincip om Synkronisering = samtidighet: Saker och ting händer ofta samtidigt i den materiella Skapelsen – utan att de har ett intellektuellt synligt egentligt orsakssammanhang


16. Materians VarAndePrincip om Målmedvetenhet: Hemligheten med framgång är en aldrig sviktande målmedvetenhet. Speciellt snabbt uppnås eftersträvade mål – ifall två eller flera människor i Sant = Äkta SamFörstånd delar samma mål


17. Materians VarAndePrincip om Klarhet: Ju tydligare = klarare målet är – ju exaktare kommer det som önskas att uppnås och uppfyllas. Speciellt snabbt uppnås det ifall två eller flera i Sant = Äkta SamFörstånd delar samma mål


18. Materians VarAndePrincip om Koncentration: Allting som någon helhjärtat engagerar sig för Wäxer och utvecklas


19. Materians VarAndePrincip om Ständigt Lärande: Alla kan lära sig = snarare komma ihåg allt dom behöver komma ihåg för att uppnå alla sina mål


20. Materians VarAndePrincip om Förmåga: Den som sätter upp ett tydligt mål och verkligen ifrån hjärtat * vill nå det – får = snarare har i exakt rätt ögonblink all behövlig förmåga att göra det som är nödvändigt för att uppnå målet


21. Materians VarAndePrincip om Övning: Vad som än övas om och om igen blir till slut en ny färdighet eller vana


22. Materians VarAndePrincip om Kär Lek: Allting människor = Homo Sapiens gör i LevAnde livet i kött görs av och med Kär Lek – eller för att kompensera den dominerat intellektuella illusionen (video ca 10 min) = snarare ovanan att tillåta den biologiska ElektroMagnetiska och ElektroKemiska hjärnDatorn att räkna ut = tänka som om en brist på Kär Lek vore verklig


23. Materians VarAndePrincip om Självrespekt: Ju mer någon älskar, respekterar och värdesätter sig Själv – desto mer kommer vederbörande att älska, respektera och värdesätta andra – och desto mer kommer andra att älska, respektera och värdesätta denne = ÖverFlödsPrincipen


24. Materians VarAndePrincip om Substitution = ersättning: Den mänskliga biologiska ElektroMagnetiska och ElektroKemiska hjärnDatorn kan bara Räkna = tänka en sak i taget. Tillåt = OK-eja allt som kommer upp att komma upp – positivt såväl som negativt – men medvetet välja = substituera medvetet som en god vana att hålla kvar = eller snarare ge Energi till tankemässiga uträkningar som ger Glädje och Lycka = Njutning 💡


25. Materians VarAndePrincip om Emotionell = KänsloPräglad InterRelation: Den som gör det han eller hon Själv och andra mår bra av – kommer Själv att bli föremål för detsamma från andra


26. Materians VarAndePrincip om Ökat värde: Rikedom är alltid resultatet av förädling och därmed värdeökning. Fattigdom är alltid resultatet av de intellektuella = de biologiska ElektroMagnetiska och ElektroKemiska hjärnDatormässiga = de tankemässiga blockeringarna av potentiellt möjliga förädlingar


27. Materians VarAndePrincip om Ackumulation: Den som sparar små summor och gör det med hela sitt hjärta – skapar ett energifält som kontinuerligt drar till sig än mer pengar


28. Materians VarAndePrincip om Bevarande: Ackumulerad materiell rikedom – t ex pengar – kommer av att inflödet är större än utflödet. ”Ingen har någonsin blivit materiellt rik av det dom förtjänat – utan enbart genom det som dom ej har gjort av med – av det dom har förtjänat”.

Dock… – principiellt är det alltid fattigt att ej potentiellt alltid känna sig mycket rik – oavsett vad som för stunden finns på bankkontot = ÖverFlödsPrincipen. Människosläktets globalt ackumulerade (video ca 10 min) penningresurser motsvarar idag mer än 10 miljoner SEK per världsmedborgare. ÖverFlöd ❓


29. Materians VarAndePrincip om att Ge till Andra för att Vinna mera Själv: Allt blir alltid mer… ifall det hela eller del av det ges bort. T ex en potentiellt förädlande biologiska ElektroMagnetiska och ElektroKemiska hjärnDatortankemässiga uträkningar blir alltid större = wäxer när den har delgetts någon annan – och utan att den som först hade den lider någon som helst förlust. Denne har istället själv fått = vunnit en större = värdeökad tankemässig uträkning – genom sitt beslut och sin handling att ge bort = dela den tankemässiga uträkningen/tanken med någon annan = ÖverFlödsPrincipen.

Materiellt fungerar det på exakt samma visa vis enligt ÖverFlödsPrincipen. Dock… – precis som i det immateriella = den biologiska ElektroMagnetiska och ElektroKemiska hjärnDatortankemässiga uträkningen måste absolut först finnas hos någon innan den kan ges bort – så måste det materiella absolut först finnas fysiskt hos någon innan del av det – eller det i sin helhet – kan ges bort och därmed vidareförädlas.

Men hjärnDatorRäkna noga på = tänk noga på att både tankemässig Kraft och materiell Kraft båda, såväl omedvetet som medvetet, fritt kan väljas av människan – enskilt såväl som kollektivt – att brukas för förstöring såväl som för förädling.

Dock… – det har ALDRIG någonsin funnits – finns ej i dags dato – och kommer Aldrig någonsin att finnas en allsMäktig gudDom * * * som tycker si eller så – om vilketdera Wi väljer enskilt och/eller kollektivt. Det är till 100 % helt upp till var och en personligen – att medvetet och/eller omedvetet – helt fritt VÄLJA att inrikta sig på = ta personligt ansvar för att förädla eller förstöra under sitt innevarande LevAnde liv i kött – ingenting annat ❗


30. Materians VarAndePrincip om Inneboende Energi: Det krävs mindre Energi för att hålla någonting i rörelse än för att stoppa och starta det


31. Materians VarAndePrincip om Flexibilitet: Människors mål måste vara tydliga – men flexibiliteten när det gäller att välja enklaste = bästa väg till målen måste alltid finnas


32. Materians VarAndePrincip om Mod: Den som alltid modigt går mot målet – får alltid osynliga Krafters hjälp och bistånd


33. Materians VarAndePrincip om Självförtroende: När en önskan uttalats måste de biologiska ElektroMagnetiska och ElektroKemiska hjärnDatortankemässiga uträkningsprocesserna styras så att önskningen ses som redan uppfylld. Det tar bort = snarare suddar ut = raderar alltid alla intellektuella hjärnDatortankemässiga uträkningar – och simultant = parallellt även alla undermedvetna idéer – om misslyckande


34. Materians VarAndePrincip om Frihet: Alla är alltid fria att i den fysiska Skapelsen välja att leva i samklang med Materians VarAndePrinciper = Intelligens = varsebli ett i tid sett oändligt lyckligt fysiskt Kärt LevAnde liv i kött utan slut – eller leva i strid med Materians VarAndePrinciper = ”leva” intellektuellt = varsebli sjukDom, ålderDom och en oundviklig GraviTerra.

Dock… – som Princip är människokroppen en biologisk evighetsmaskin – som hur länge som automatiskt reparerar och förnyar sig själv – ifall intellektet = den biologiska ElektroMagnetiska och ElektroKemiska hjärnDatortankemässiga idéerna ej tillåts att ostyrda välja PyramidMaktHavarnas påhitt sjukDom, ålderDom och en oundviklig GraviTerra.

Det styrks i sig av att även skolvetenskapen säger att ALLT i kroppen, som ett genomsnitt, är HELT NYTT ca vart sjunde år. T ex huden ersätts kontinuerligt, tänder och benstomme tar längre tid – och t ex blodet är helt ersatt med helt nytt blod inom tidsspannet ca 3-4 månader


35. Materians VarAndePrincip om Sunt Förnuft: När enbart människans medfödda och fullkomligt NaturLiktVisa Förnuft får råda – då kan inget annat råda än att Materians VarAndePrinciper = vars och ens egen UNIKA Intelligens följs.

Vid den tiden kan INGEN undgå sitt eget Lyckliga och oändliga Kärt LevAnde liv. Varken som människa född i kött uti den materiella Skapelsen – eller som immateriellt VarAnde i Källan för all MateriaSkapelse


36. Materians VarAndePrincip om Falskt och Sant: Genom att ständigt och neutralt Iakttaga Allt = Wi neutralt beAktar Allt = Wi OK-ejar allt som intellektuellt = hjärnDatortankemässigt osökt eller sökt dyker upp i den fantastiska biologiska ElektroMagnetiska och ElektroKemiska hjärnDatorRäkneMaskinen – så kommer alltid allt falskt = illusionerna (video ca 10 min) att helt automatiskt förr eller senare att fejda iväg = försvinna till ingenstans = Den Kosmiska Latrinen (video ca 4 min) – till förmån för det oförstörbara NaturLiktVisa vägVisande Förnuftet

Förnuftet i sig är bl a en NYCKEL till Det Allomfattande SuperIntelligenta ElektroMagnetiska Plasmat – som Allt är kommet ur, som Allt vilar uti – och som bokstavligt talat Är mer än 99,99 % av det Wi intellektuellt sett kallar för materia


37. Materians VarAndePrincip om Njutning och Obehag: Njutning = attraktion och smärta/obehag = undvikande ❗


38. Materians VarAndePrincip om TillLåtande: ALLT ÄR TILLÅTET

Det styrks i sig av att All MateriaSkapelses Källa = Tomrummet = Det SuperIntelligenta ElektroMagnetiska Plasmat – som till mer än 99,99 % uppfyller = ÄR all materia också – och som bokstavligt tala ALLA materiaSkapelser ”simmar” omkring uti – så här långt ej alls brytt sig om att ”stoppa” mänsklighetens PyramidMaktHavarnas och deras medlöpares (= flest i antal) förryckt vansinnigt stupida styrning = vägledning av mänskligheten on mass.

(Vilket i sig innebär att även eländes elände 😈 finns i ÖverFlöd också – ifall mänskligheten on mass väljer det – vilket ju har skett de senaste ca 6000 åren – och då ej minst i dags dato, tyvärr tyvärr… 😥 )


39. Sammanfattning av Materians VarAndePrinciper:

”Det Wi tänker/säger/skriver om någon eller några andra
– det tänker/säger/skriver Wi ju ALLTID mer eller mindre om oss själva också – och ej alls så sällan minst lika mycket !

– eller: ”Allt det Wi gör för eller emot någon eller några andra – det gör Wi ju ALLTID obönhörligen allra mest för eller emot oss själva i slutändan !”

(= ”Det Wi ser hos andra är det Wi själva är !” Något annat är kort och gott omöjligt = lika omöjligt som att en dator skulle kunna känna igen och bearbeta ett program – som den ej alls är programmerad för att känna igen.)

Författaren till ”Materians VarAndePrinciper” är okänd.


”Att beskriva verkligheten i strid med människors sanning leder inte sällan till att folk känner sig kränkta och nedvärderade. Detta eftersom det är viktigare att ha rätt i dagens samhälle – än vad som ÄR rätt !”
– slut citat härifrån.

  http://www.youtube.com/watch?v=OvE7WWuJp-U&feature=


Ifall Du tar till Dig NÅGOT av innehållet i detta blogginlägg så kan det vara bra – och ifall Du ej alls tar till Dig så är det lika bra – vad mig anbelangar. / Josef Boberg


OM INTELLIGENT POTENTIAL FÖR MÄNNISKAN SOM VARELSE I KÖTT HÄR, OM MÄNNISKAN SOM ”SKAPELSENS KRONA” HÄR, OM ETT AV MÄNNISKANS FUNDAMENTALA BASBEHOV HÄR OCH OM EGOT – THE FALSE CENTER HÄR. Om en hållbar framtidsvision HÄR video ca 6 min, svensk textning)


”De flesta människor är andra människor. Deras tankar är någon annans åsikter, deras liv en efterapning, deras passioner ett citat” – så – ”Utan tvivel är man inte riktigt klok !” – relativt wår medfödda oförstörbara LIVSPOTENTIAL.


”Ingen vet egentligen intellektuellt hur någonting överhuvudtaget fungerar. Inom konventionell vetenskap där man påstår att saker och ting fungerar på speciellt sätt, är det vår tredimensionella föreställning om verkligheten som ständigt utsätts för förändringar genom nya teorier. Det uttryck som kallas för
”vetenskapligt beprövad erfarenhet” är ren hypotes. Det som är bevisat idag förkastas i morgon med nya teorier. Det är endast om vi har tillgång och möjlighet att studera orsakssammanhanget bakom skapelsen (video ca 64 min), skeendet som vi kan säga att vi vet. Allt annat är endast tro, hypoteser och påståenden. Vi förstår lagarna och principerna hos elektricitet, men även de bästa vetenskapsmännen i världen vet inte varför det fungerar. Att vi kan mäta vissa kemiska och fysikaliska reaktioner betyder inte att vi intellektuellt förstår orsaken bakom fenomenen.” – slut citat härifrån.

Mer om detta fundamentala feltänkande = åt hållet total brist på tankemässig logik HÄR.


Principerna för sann Sanning förändras hart när aldrig i wårt intellektuella perspektiv sett – men är paranormalt = parallellt likväl i STÄNDIG förändring/rörelse = Kärt LevAnde liv – i ”Det SuperIntelligenta ElektroMagnetiska Plasmats” = Den allomfattande Intelligensens perspektiv sett.


Paranormala sanningar = sanna sanningar – kan ALDRIG fackas in intellektuellt – därför att de är ALLTID högst individuella – samt förändras ALLTID över tid sett.

Detta retar ej alls så sällan åt hållet gallfeber på dominerat intellektuella personer (= expertspecialister) = sådana som tror att dom vet – när dom egentligen enligt Platon bara har en pytteliten s k kunskap – som i huvudsak är trosföreställningar – som är spetsade med något/några stänk av sanning.


[Anm. Kvantfysiken har klarlagt att atomen till mer än 99,99 % är ett immateriellt tomrum – precis som Det SuperIntelligenta ElektroMagnetiska Universum (video ca 64 min) är det. Celler är byggda av atomer – och kroppen är uppbyggd av dessa celler = kroppen som helhet sedd består, i volym sedd, till mer än 99,99 % av vaddå ❓ ]


Flygplan som ENBART flyger med autopiloten
(personalen i cockpit är medvetslösa eller är aspackade) har bara EN ENDA FramTid = om ej förr – så när bränslet tar slut så blir det ”krasch i backen” – DET ÄR OUNDVIKLIGT (tredimensionellt sett).

Exakt detsamma gäller ju för ALLA människor i kött – ifall Wi tillåter egot = autopiloten att köra HELA TIDEN. Men det är ju i grunden överhuvudtaget INGET FEL på egot – för det är ju jättebra att ta till när Wi vill koppla av med sömn, njuta av att göra ingenting, supa oss aspackade osv osv.


Idiotin ligger ju i att Wi som princip hart när ALDRIG tar över och SJÄLVA styr planet = wåra fysiska kroppar i kött (som femdimensionella) – med undantag för när Wi är förälskade i oss själva, utan någon enda yttre ursäkt för det. Det förälskelsetillståndet har ju överhuvudtaget INGENTING att göra med det som egot kallar för ”kärlek”.

Tänk att det skulle behöva ta mig mer än 69 år att komma på det.


Det ovanstående kan uppfattas som åt hållet styrkt i juni år 1900 av Nikola Tesla.


Det finns Något
(video ca 11 min) i Allt… Samverkan Är Win-Win för Alla ❗ Motverkan ger vinnare och förlorare = Alla blir förlorare över tid sett, tyvärr tyvärr… 😥 Men Wi (= inkluderar mig själv) gör Alla Alltid så gott Wi kan (video ca 10 min) – i just det ögonblick då Wi gör det Wi gör. 😉

”Försök Alltid med att Försöka igen (video ca 3 min) – fast på Annorlunda sätt – enär Allt är Möjligt !”


”Bara två saker är oändliga, universum och den mänskliga
(video ca 10 min) dumheten. Men när det gäller universum är jag ännu inte absolut säker”Albert Einstein * * = ”Utan tvivel är man inte riktigt klok !” – och då framförallt att tillskriva wåra (video ca 10 min) ”kära” (video 4,5 min) globala PyramidMaktHavare (video 2 tim 38 min) och deras medlöpare (= flest i antal).


The Ringing Cedars = helt otroligt ❗ intellektuellt sett – men likväl pågående VERKLIGHET i dags dato – Tack och Löv ❗ …
(Om hur ”pyttelite” tid för eget tänkande och handlande Wi har – klicka på det återgivna kapitlet i bok 5 här) Om Anastasia som person HÄR och HÄR.


OM KONSEKVENSERNA AV EN TRÅKIG LIVSFÖRING HÄR – OCH OM VAD LYCKA OCH GLÄDJE STIMULERAS AV HÄR, HÄR OCH HÄR. 🙄


OM EN HELT NYDANANDE SYN PÅ OSS SJÄLVA OCH UNIVERSUM HÄR, HÄR OCH UNDER PKT 7 HÄR.


ALLA har Wi RÄTT att tillåta oss själva och andra att få må BÄTTRE och BÄTTRE (även ekonomiskt och politiskt ?) = leva vällustigareeller

DAGS FÖR EN FRISKARE FRAMTID = WI TAR VARALIVET I KÖTT ?

Annonser

18 Responses to Materians VarAndePrinciper = Intelligens – eller ?

 1. soli01 skriver:

  Josef – har inte du hamnat på fel jobb?
  Är detta dina egna ord, kvarstår min undran…
  Kan titeln filosof vara lämpligt?

 2. Josef Boberg skriver:

  GooodDag Soli01,

  Nja – det är ej alls helt och hållet mina egna ord – utan det är min högst personliga redigering av vad många många andra före mig har sagt sedan tusentals år tillbaka, faktiskt…

  Begreppet filosofi http://sv.wikipedia.org/wiki/Filosofi innefattar bl a: ”I det antika Grekland, där västerlandets filosofi uppstod, omfattade filosofi studiet av all dåtida kunskap och vetande, detta faktum har fått många att kalla den för ”vetenskapens moder”. Efterhand kom olika specialvetenskaper, som fysik, psykologi och sociologi att förgrena sig ifrån filosofin och bli sina egna kunskapsfält med egna arbetsmetoder.” – slut citat.

  Mina personliga gjorda erfarenheter under mitt snart 67-årade liv i kött – har gett mig ett personligt VetAnde – som i sig är grunden för mina personliga redigeringar av de ovanstående flertusen-årade gamla ”sanningarna” – ingenting annat !

  Dock – det ovanstående gäller mig personligen – och behöver ej alls innebära att någon eller några andra ser det på samma sätt. Men måhända kan det inspirera en och en annan till att tänka självStändigt = FRITT (video ca 8 min), kanske… – vad vet jag.

  Ha det… 🙂 /önskar tankeFrihets-vännen Josef

 3. soli01 skriver:

  Josef – detta var en bra sammanfattnig på min fråga och det är svårt att påstå att du far med osanningar och lögner. 🙂
  När gäller stress och vår utmärkte utrikesminister finns farhågor om att det i längden kan sluta olyckligt. Vad kan vi egentligen göra för att förhindra nämnda. Jag tror inte han kan stoppas!

  Nu gå du mot varmare tider under din björk, för det är väl din?

  Ha en fin kväll och stundande dag!

 4. Josef Boberg skriver:

  GooodMorgon Soli01,

  Nja – björken är ej min – i den meningen att jag äger marken den växer på. Jag hyr bostadsdelen på en gård = JohnsFarm – och i det ingår att få sova under den nu så savfyllda = LivsEnergiFyllda björken sedan ca 12 år tillbaka. Jag har försökt köpa gården som sådan i sin helhet = loge, stall, bostadshus och ett hönshus – med tillhörande mark om ca 40 tunnland av ägaren.

  Dock – av någon anledning som jag ej kan intellektuellt förstå – så vill han ej sälja sin gård – trots att han fyller 81 år i augusti – och ej har några bröstarvingar eller andra direkta arvingar – utan bara två syskonbarn som överhuvudtaget ej alls är intresserade av Farmen som sådan. Han har själv ej varit aktiv bonde sedan mer än tio år tillbaka.

  Gården är hans föräldrahem – som hans far köpte jordbruksmarken till ifrån Skottorps slott 1917 (tror jag) – och sen byggde husen på. Men själv har han ej bott här på ca 50 år. F n hyr han en lägenhet i Laholm – som kostar dubbelt så mycket som jag betalar i hyra här på hans Farm.

  Det var hans hädangångna bror som drev detta jordbruk. Dock – han slutade med att andas i 60-års Livserfarenhet – och det var då min hyresvärd Hasse löste ut sin syskon – och tog över Farmen som ägare. Dock – han hade då själv en annan gård – så han har aldrig själv brukat jordbruksmarken här – utan den har han haft utarrenderad sedan ca 25 år tillbaka – och så är det fortfarande.

  Det finns ingen djurhållning på Farmen. Så stall och loge är till stor del oanvända sedan ca 25 år tillbaka. Dock – en snickare har en del av logen som förråd för byggnadsmateriel. Till den saken hör att det var hans farfar som byggde gården till min hyresvärd Hasses föräldrar 1918. Snickaren ifråga är snickare i den familjen i tredje led – enär hans far – som är 90 år LivsErfaren och pigg som en ”lärka” – både allmänt sett och som bilförare – också var snickare under hela sitt liv – tills för 25 år sedan då han blev folkpensionär på heltid.

  Hur det blir framöver med mitt mycket mycket trivsamma boende här på JohnsFarm (min far född 1875 hette faktiskt John) – när min hyresvärd Hasse slutar med att andas har jag ingen aning om, faktiskt… Men som det står ovan i pkt 3 ovan: ”Allt och Alla SamVerkar till det bästa, sett över tid i den fysiska Skapelsen” – så löser det sig nog, troligast…

  Ha det… 🙂 /önskar VarAnde-vännen Josef

 5. soli01 skriver:

  Josef – tack för en informativ redogörelse för ditt boende och lite runt denna fastighet. Varför ägaren inte vill sälja får vi kanske aldrig reda på!
  Beträffande din ”nattvist” är det strongt att i alla väder ha sin ”säng” under en björk. Det kanske är en sovsäck – vad vet jag.
  Apropå CB:s blogg såg jag att ”hillary2, 25/4 5:22 pm skrev att -inlindat – ”primitiva vidskepliga människor” kunde vara riktat mot en viss person. Tolkade det så i alla fall.
  Inte lätt att tolka henne i alla lägen. Du får rätta in henne i leden! 🙂

 6. Josef Boberg skriver:

  GooodDag Soli01,

  Taaack för Din backfeed – och Hillary2 är redan åtgärdad, tror jag…

  Ha det… 🙂 /önskar Hillary2-vännen Josef

  PS. Sovsäck ? Neeej – det är ett hjälpmedel jag aldrig har kunnat förlika mig med, faktiskt… Det känns för instängt. Jag rullar ihop befintlig bäddmadrass, täcke och filt i sängen inomhus till ett runt paket – som jag hivar upp på axeln när jag går ut på kvällen. På sovplatsen ifråga finns det en presenningsskyddad tjockare skummgummimadrass – som jag rullar ut mina ordinarie inomhussängkläderna på. Sen är det bara att sätta igång och sussa gott… DS.

 7. soli01 skriver:

  Josef – du är för mig en ”stålman”. Inget biter – inte ens kylan! 🙂

 8. Josef Boberg skriver:

  Hmmm… – Kylan är faktiskt helt enkelt lite mera Energi i samma m3 luft ! Fråga dom som fryser ihjäl och som sista åtgärd sliter av sig kläderna för att det känns som om dom håller på att brinna upp – eller kanske ned, ifall Du ej tror på den saken. Ha det… 🙂 /kylan-vännen Josef

 9. weneedtoknow skriver:

  Hej Josef,

  Vill bara lämna ett footprint, att jag var här. Skönt att hitta lite medmänsklighet på din webb. :-)))

  Hoppas du sover gott ute denna sommarkväll!

 10. Josef Boberg skriver:

  GooodMorgon We Need To Know,

  Jodå – sömnen – såväl som vistelserna som sådana – under den NaturLiktVisa = Intelligenta björken är som mest av det goda slaget, faktiskt… den gångna natten var inget undantag därvidlag.

  Tja – apropå medkänsla = medmänsklighet – så är det ju som det är med det allmänt = kollektivt sett i dags dato, tyvärr tyvärr… Dock – det hindrar ju ej alls precis vem som har 100 % FRIHET att leva annorlunda – i meningen vara fullt ut mänsklig med sig själv framförallt – och sen med så många som nöjligt som är ”mogna” för det i övrigt.

  Banalt enkelt = skitenkelt egentligen – men hur många ser det så ?

  Fråga en banan ifall Du ej köper det här resonemanget !

  Så – All Lycka till ! – med att vara medmänsklig med Dig själv i första hand – och sen också andra… Det ”smittar” – Tack och Löv ❗

  Ha det… 🙂 /önskar vännen Josef

 11. Helena Palena skriver:

  Josef: Jag hade stoppat grejen i fel hål. Trodde mina högtalare var paj. Hur korkad får man bli egentligen???

  Nu kan jag lyssna. Herre Gud! Det finns upprörda röster i Amerika minsann. Ja, vem har valt Grenspan och Bernanke. Inte amerikanska folket i alla fall

  Vet du om man kan få tillbaka en kommentar som man raderat. Tryckte på fel knapp. Jävla skit! Kommentaren var så bra.

 12. Josef Boberg skriver:

  Tja… – HelEna – som det kan bli med hålen… 🙄

  Dock… – så länge Wi gör mistag så är Wi människor – och när Wi kommit förbi det stadiet så är Wi ju bara Kallocainrobotar ❗ Så i Ditt ställe skulle jag glädjas över = njuta av att ha gjort dessa misstag, faktiskt… 💡 – som ett bevis på att jag fortfarande är en human MedMänniska

  Att få tillbaka raderade kommentarer är nog åt hållet som att ta ner månen = lite tekniskt komplicerat, tror jag… 💡

  Men i o f s – Allt är möjligt * – men det gäller ju att komma på knepet…

 13. cecbec skriver:

  Tjoho min nya hemsida http://beckroth.se
  Välkommen!

 14. Helena Palena skriver:

  Trevlig helg på dig med!

 15. Tack för att du hälsade på mig och suportade mig. Intressant att du är naturmänniska. Det är jag med. Jag älskar uteliv.


  [ Jo… – Anne Kekki Forshaga – NaturRen är en evig vän, verkligen… 💡 – hälsar Josef B. 🙄 ]

 16. Josef Boberg skriver:

  Uppdaterad den 18 december 2010

  OM DEN SLUTLIGA LÖSNINGEN AV PYRAMIDMAKTHAVERI-ELÄNDET HÄR.


  Lena
  – apropå att ge intellektet semester.


  ”MÄNNISKAN ÄR MATERIASKAPELSENS KRONA !”

  …eller rättare sagt: ALLA människor har en medfödd oförstörbar potential för att LEVA i kött som MateriaSkapelsens Krona !

  Men i o f s så finns det delade intellektuella meningar om det. En av dem HÄR.


  Jesus VISSTE till 99,99 % – för ca 2 000 år sedan (video ca 9 min) – att ALLA mäniskor alltid har haft, HAR och kommer ALLTID att ha potential för att leva i kött som MateriaSkapelsens Krona. Men han insåg i 30-årsåldern – att det då ej fanns någon enda annan människa på jorden – som intellektuellt ”taggade” på den vetskapen. Ej ens hans lagvigda hustru Maria från Magdala – som han hade dottern Sara tillsammans med – gjorde det fullt ut heller.

  Så han bestämde sig då för att ta bort sin egen kvarstående mindre än 0,01 % av intellektuella tveksamhet – genom att själv se till att plusfästelse-racet kom till – och så blev det. Att det vara Jesus själv – som medvetet valde det här scenariot – styrks STARKT av att han under hela förundersökningstiden – såväl som under själva domstolsprocessen – icke en ENDA gång försvarade sig emot det som lades honom till last. Utan precis tvärtom – varje gång han sade något – så lade han med det bara än mera ”mera lök på laxen” – för att vara ”säker” på att bli dömd till plusfästelsen.


  Dock… – efter en väldigt kort tid på pluset – så försvann hans sista 0,01 % av intellektuella tveksamhet – om att han hade rätt för sig till 100 % = Människan ÄR MateriaSkapelsens Krona = människan kan göra precis vad som med sin egen kropp i kött – ifall intellektet kommenderas av innehavaren till att ta ”semester”. Så under den här plusfästelsedagen – så satt Jesus på en av plusfästelsepinnarna som sitt EVIGA medvetande (= det som Wi alla ÄR i grund och botten) – och åsåg spektaklet. Måhända var det ändå någon form av sorglustig händelse i detta för honom – vad vet jag. Hur som med det – så drog han ju senare, med både hull och hår, HEM till all MateriaSkapelses Källa igen.


  Till den här sorglustiga historien skall rätteligen också föras – att ingen dör fysiskt över en dag – av att vara naglad i händer och fötter på ett sådant här plus. Därför var det tempelvakternas uppgift att om aftonen avliva de plusfästa. Deras nöje i detta var att – med de värsta tänkbara bestialiska metoder – så lååångsamt som möjligt avliva de plusfästa. Det innebar i sig att de plusfästas kroppar blev både sönderhackade och stympade mm. Så resterna av dessa kroppar var ej särskilt mycket kvar av att känna igen – som en före detta LevAnde människa i kött.

  Romarna – som ju vid den här tiden militärt hade ockuperat Israel – och som fanns med som övervakare av dessa makbra Israeliska ceremonier – sade ej alls så sällan till tempelvakterna – att upphöra med sin bestialiska tortyr av de plusfästa = istället snabbt avliva de plusfästa stackarna. Tempelvakterna åtlydde då romarna.


  Allt detta kände Jesus mycket väl till. Jesus hade ju planerat att använda sin kropp – efter det att plusfästelsen var fullbordad – och det skulle ju ej vara möjligt – ifall kroppen var helt oigenkännligt stympad och söndertrasad.

  Men det var skitenkelt att fixa för Jesus – då sittande som sitt odödligt LivsMedvetande på en av plusfästelsepinnarna. Han stannade helt enkelt hjärtat på sin EGEN fysiska kropp i kött. Därav att tempelvakterna stack upp ett spjut i sidan på hans kropp – för att kolla att han var riktig fysiskt död. Och dom blev ju då skitsura över att ej alls få roa sig med Jesus också – senare på kvällen.

  Så… – ibland (= på tok för ofta) är det VÄLDIGT lite lätt att intellektuellt förstå vad människor kan finna lust och nöje i – minst sagt.


  Nu åter till ämnet. Så att vända tillbaka HEM (video 64 min) igen (video ca 6,5 min) – kan ju vara att redan som foster i mammas mage själv fixa till ett missfall, som spädbarn att själv fixa till en plötslig spädbarns”död”, som barn att själv fixa till t ex en ”dödande” barncancer, som vuxen att själv fixa till t ex en ”dödande”bilolycka, en ”dödande” cancersjukdom osv osv – eller att köra det MainStreamade racet = att lååångsamt plågas ihjäl under 70 till 100 år eller mer.

  Det senare är ju PyramidMaktHavarnas favoritscenario. Det har dom ju lyckats VÄLDIGT väl med – att hjärnFörsmutsa oss av vanligt folk med = väsentligt flera än 90 % av världens människor – som det ENDA vettiga – TROTS att det tankelogiskt sett är ett och detsamma egentligen – som att själv välja att ”dö” som barn. Med den ENDA skillnaden att leva ett lååångt liv i kött – är ju att det ju ALLTID är förenat med en MYCKET mera plågsam ”död” – i mängden ”döds”plågekvantitet sett.


  I det här perspektivet sett – så kan det vara lätt att hålla sig för skratt. Detta därför att efter Jesus – så har INGEN enda kommit på – att det MainStreamde levnadssättet är det VÄRSTA scenariot av ALLA (video 3 tim 35 min) – förutom dom som själva har ”valt” en tidigare hädanfärd. Men dom har ju ALDRIG talat om det INNAN dom slutade med att andas, för de efterlevande, att dom valde som dom gjorde. Dom har ju alla mer eller mindre medvetet själva valt att ta sin ”Mats urs kolan” – därför att deras MainStreamade liv i kött = dominerade intellektuella liv i kött – kort och gott var dödsTOKIGA = var dödsTRÅKIGA. Rätt lustigt egentligen, faktiskt…


  Efter Jesus har det funnits MÅNGA som själva har i vart fall åt hållet insett samma sak som han gjorde. Men ALLA dessa har av PyramidMaktHavarna = MainStreamet – på ett eller annat sätt – ALLTID ”hängts upp på pluset”. Den senaste – och måhända den som varit närmast Jeus-insikten om att människan är MateriaSkapelsens Krona – som jag känner till i vart fall – är Nikola Tesla.

  Han är ju bl a ”pappa” till att världen är upplyst med växelströmsteknik, att Wi kan åka ut i rymden, att Wi har kommunikationsteknik som telefon- och datateknik osv osv. Men honom ”plusfäste” den tidens PyramidMaktHavare – genom att låta honom ”dö” utfattig, ensam och övergiven på rum 3327 på New Yorker Hotel den 7 januari 1943. Personligen kan jag nu undra över hur han just då kände sig. HELA staden han befann sig i – var ju bokstavligt talat upplyst med hans teknik, såväl som hela världen i övrigt – och ändå var Nikola Tesla som grundläggande uppfinnaren av allt detta – så fattig, att han ej ens kunde betala hotellräkningen.


  Men igen – det vilar ej alls någon skugga över dessa PyramidMaktHavare och deras medlöpare (= flest i antal) ifrån min sida, för den sakens skull – för dom gjorde då ENBART så gott dom kunde och förstod – precis som dagens PyramidMaktHavare gör EXAKT detsamma. Det är ju ej så imponerande mycket i o f s – men det är ju en helt annan sak.

  Så här ännavänt har det nu varit sedan ca 6 000 år tillbaka = från tiden då mänskligheten tvingades in i PyramidMaktHavarnas religionshelvete.

  Varför ❓

  Tja… – om det finns det nog lika många intellektuella meningar som det finns människor på jorden, troligast… Men det hindrar ej mig ifrån att nu försöka sätta mina intellektuella ord på – vad orsaken till detta nu ca 6 000-årade intellektuella vansinne är.


  ”En kan göra mycket – men TVÅ i sann förening kan förändra HELA världen !” Såvitt mig känt så har det ALDRIG i människans hittills kända eländiga historia (video ca 2 tim) – funnits TVÅ SAMTIDIGT (= i wårt intellektuella tids- och rumsperspektiv sett) – som intellektuellt har varit SAMSTÄMMIGA. Om varför detta ännu ej skett – kan man också ha oändligt många intellektuella meningar om – men personligen tror jag att det i grunden kan hänga samman med det följande:

  När religionerna uppfanns – så föddes också den intellektuella GalenPanneIdèn ”Antingen eller !” = ont och gott, bra och dåligt, plus och minus – samt ej minst förödande – syndigt och ej syndigt = skamligt och ej skamligt. Det senare var och ÄR ju som ”klippt och skuret” – för att hart när ALLA skall stänga av sina nedifrån och upp i kroppen kommande SuperIntelligenta = odödliga LivsEnergier. På den ”döds”vägen har människosläktet on mass nu vandrat i ca 6 000 år, tyvärr tyvärr… 😥


  ALLT i NaturRen är SuperIntelligent
  (video ca 64 min) – som jag ser det i vart fall. (Måhända en intellektuell insiktseffekt – av att jag har sovit utomhus året runt sedan våren 1995 ?) Men växter och djur i NaturRen har inget intellekt – så dom kan ej alls intellektuellt förstå = inse att dom är SuperIntelligenta. Allt i NaturRen som ”föds” i materia – lever i den en tid – och sen försvinner det – utan en enda intellektuell eller annan tanke om ”död”. Detta därför att LIV kan ALDRIG vare sig födas eller dö egentligen – utan det kan ENBART växla fysisk form att yttrycka sig igenom – INGENTING ANNAT.


  Om senvintern så blir den SuperIntelligenta NaturRen – och det mesta däruti
  (människosläktet on mass undantagna) – förälskad i (= kåt på) en ny vår och sommar – fylld av hänförande livsnjutning – och så blir det så. Under sensommaren så har detta varje nytt år så fantastiks blivit så känt = blivit så tråkigt – att det kommer upp en längtan efter att ”riva ned” – och så blir det höst. När det är fixat – så kommer längtan efter att vila – och så blir det vinter osv osv. Inget konstigt alls !

  Tillräckligt små = Intelligenta barn = tillräckligt lite intellektuella barn – gör åt hållet exakt detsamma i sandlådan. Dom bygger upp och river ned med samma GLÄDJE-längtan. Med andra ord uttryckt – så VET alla tillräckligt små barn intellektuellt – att Livet i kött SKALL förstås och levas som Både och av allt !” = absolut INGET är bättre eller sämre än någonting annat. Hur många vuxnas intellekt hajar det ?


  ALLA tillräckligt små barn VET också – att det finns överhuvudtaget ingen gud eller annan fåntratt – som STYR Livet i materiaSkapelsen. Livet i sig sjävt är bara någonting som HÄNDER i varje ögonblick – och det är åt hållet mer eller mindre HELT oförutsägbart – avseende vad som kommer att hända eller ej alls kommer att hända. Visst kan vissa intellektuella händelseprognoser för Livets uttryck i materia göras. Men – som i slutändan med vädret –
  ”Människan spår men VÄDRET rår !” – och så var den sagan slut.


  Apropå sagor – så har PyramidMaktHavarna och deras medlöpare (= flest i antal) i ALLA tider tillåtit att sanna sanningar har fått uttryckas i sagans form. Varför har jag ingen aning om. Så det finns nog MYCKET goda skäl för att fästa tilltro till uttrycket: ”I mänsklighetens sagoböcker finns mera av Intelligent Natur- och Livsvetenskap – än i hela mänsklighetens samlade intellektuella skolvetenskapliga !”

  Själv inser jag numera – att Wi alla har Pippi (video ca 1 min) Långstrumppotentialen egentligen – men att wåra, sedan barnsben av vuxenskit försmutsade intellekt, hindrar oss ifrån att fysiskt leva så ”tyngdlösa”, tyvärr tyvärr… 😥 Men det är ju bara att – ”Gilla läget !” – för annars blir ju Livet i kött ett rent helvete.


  Så apropå att ge intellektet semester. Det är nog en väldigt bra start, tror jag… Men det finns ju inget ont i intellektet egentligen.

  Apropå wåra intellekt = wåra i och för sig helt fantastiska biologiska ElektroMagnetiska och ElektroKemiska hjärnDatorRäkneMaskiner: Hjärnan är INTE en generator som alstrar tankar, utan ett filter som begränsar medvetandet – genom de intryck som präglats in i den från omvärlden (video ca 10 min). Wi är det omgivningen gjort oss till. Wi BLIR den Wi ÄR först när Wi hittar det lilla ljus inom oss själva som är wårt innersta väsen, ofta dolt under tjocka lager av världsliga intryck.” – slut citat härifrån.


  Så det gäller nog att se till så att den semestern ej blir för gott. Intellektet är ju detsamma som cockpit för ett flygplan – så det är ju ABSOLUT nödvändigt för att ”planet skall kunna flygas”. Men det gäller ju att se till så att kroppenplanet ej flygs med autopilot = PyramidMaktHavarnas givna förryckt stupida påbud (folkrättsligt sett) HELA tiden – för då blir det oundvikligen en kraschlandning = idiotsäkert sjukDom, ålderDom och Grav i Terra.


  KÄR LEK = ”ATT OVILLKORLIGEN OCH STARKT TYCKA OM NÅGON FÖR DET DEN ÄR, OCH EJ FÖR DET SOM GES.”
  – eller – ”The Holofractographic Universe” = ”Wi are all One !” (3 st 10 min videos). Det får ju uppfattas som någonting HELT annat än det åt hållet ”körda” (video ca 9 min) PyramidMaktHavaregon ständigt och jämt hittills har lyckats med attoss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens alla länder – att tro på. Tro = att ej alls själv (video ca 10 min) veta = rädsla (video ca 8 min).

  ”Lätt som en plätt ! – eller ❓


  Vad som finns tänkt och skrivet ovan – är måhända i o f s ej av särskilt stor intellektuell betydelse i sak för Dig som läsare, kanske… Dock… – vad det tänkta/skrivna – partiellt eller i sin helhet ”väcker till liv” inom Dig som läsare – det är högintressant. Men ej alls för mig eller någon annan – men för Dig själv, allra troligast… 💡 – hälsar Josef 😉

  Taaack… – för att Du ”offrat” av Din ”dyrbara” tid – genom att här vara närvarAnde. 😉  GRUNDORSAKEN TILL ALLT ELÄNDES ELÄNDE I VÄRLDEN; ”Ge mig kontroll över en nations pengar – och jag bryr mig ej om vem som skriver lagarna !” Detta kan uppfattas som den allt överskuggande och grundläggande affärsidén (sedan mitten av 1800-talet) för Mayer A B Rotschilds världsomspännande bankimperium (video ca 10 min) = The EndGame (video 2 tim 20 min) = Harmagedon

  Detta p g a att wåra (video ca 10 min) ”kära” (video 4,5 min) globala PyramidMaktHavare (video 2 tim 38 min) och deras medlöpare vill äga världen plus 5% = UPPENBART kriminella PyramidSpel (folkrättsligt sett) med oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens alla länder, tyvärr tyvärr… 😥


  Men å andra sidan – ifall det kommer in lite nytt folk i Riksdagen efter nästa val = sådana som kan tänka självständigt = FRITT = ej MainStreamat – så kan ju i så fall den allt överskuggande BETYDANDE nationella frågan ställas – om vad som NU MÅSTE göras – för att Wi av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna – skall kunna få ett drägligt liv i Sverige framöver ❓

  Mitt svar på det ÄR att den FolkStyrda staten = enbart staten SKALL ha 100 % kontroll över peningmängden i en nation – INGEN ENDA ANNAN


  Vem skulle kunna förlora på att Wi testar genom att ”prova på” ❓

  Tja… – i vart fall ej Wi av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens alla länder – som jag ser det. Dom ENDA som intellektuellt sett – på kort tid kan ”förlora” på detta – är ju PyramidMaktHavarna och deras medlöpare. Men över lite längre tid sett – så blir ju dom också väldigt STORA vinnare (dom kommer ju ut ur sitt eget helvete – genom att ej får vidare chanser att ställa till ett på tok för jävligt Helvete för miljarder människor), verkligen… 💡 = detta är ett WinWinscenario för alla och envar – ABSOLUT.


  I o f s så ÄR ju ALLT tillåtet i MateriaSkapelsen (video 64 min). T o m att ”ladda” atmosfären ÖVERALLT med GRAVT hälsoförstörande IT-SMOG (troligast det VÄRSTA av allt i hela mänsklighetens ofattbart barbariska historia), FINANSKRISBLUFFARNA, CO2-BLUFFEN, RELIGIONSBLUFFARNA, SYND– OCH SKAM-BLUFFARNA osv osv.

  Men vad det är för MENING med det här pågående jävla helvetet kan Wi ju NU (video ca 4,5 min) undra över ? Vore det ej väldigt MYCKET roligare att ha roligt = att Kärt Leka ETT HELT ROLIGT LevAnde Liv i kött också (video ca 7 min) ❓ – undrar Josef 😉 🙄


  ”Ekonomin i varje nation är deflation”
  (video 1 tim 51 min). Ingenting kan stoppa ”The Committee of (videolista) 300” – utom en radikal monetär reform. Detta bekräftas i sig av finansminister (video ca 2 min) Anders Borg: ”Vi erbjuder bankerna 50 miljarder kronor, det betyder att bankerna i sin tur kan låna ut i storleksordningen 500-600 miljarder kronor ❗ – slut citat härifrån.


  ”Det går att lura en del människor hela tiden.
  Det går att lura alla människor under en del av tiden.
  Men ”luringarna” kan ju ej lura ALLA människor i världen, HELA tiden”

  (…”wealth of Rothschild consists of the bankruptcy of nations” = sant !)
  – det är OMÖJLIGT (video ca 6 min) menar Josef.

  Om den slutliga lösningen av PyramidMaktHaverieländet HÄR.


  Så NU ser Wi fram emot wår egen och hela landet Sveriges skuldfrihet – och då blir nog folkhälsan helt automatiskt bättre också;

  OM NATIONALEKONOMI ÖVER POLITIKERNAS NIVÅ

  ”En rik turist kom in på byns hotell, lade en tusenlapp på disken och bad om en nyckel för att titta på ett rum. Hotellägaren blev glad, tog tusenlappen och sprang till kötthandlaren och betalade sin skuld på tusen kronor.

  Kötthandlaren sprang i sin tur till bonden och lämnade tusenlappen som han var skyldig. Bonden tog tusenlappen och sprang till mackägaren och betalade en skuld på disel.

  Mackägaren blev glad och sprang till byns hora och betalade sin skuld på 1000 kr. Hon sprang i sin tur till hotellet, glad i hågen lade hon upp tusenlappen på disken och gjorde sig därmed skuldfri på hotellet.

  Just då kom turisten ned, han var inte nöjd med rummet så han tog tillbaka tusenlappen som låg på disken och drog därifrån. Det blev stor glädje i byn, ingen hade tjänat några pengar men alla blev skuldfria.” – slut citat härifrån.

  Om hur Wi av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna – ”lätt som en plätt” fixar detta för hela landet Sverige HÄR, HÄR, HÄR – samt framförallt HÄR . 😉

 17. Penumbra skriver:

  Från diskussionen på http://jajamenmen.blogspot.com/2010/05/dax-forr-nyja-skolbokker.html

  Min gode Josef, detta handlar om sanning eller bedrägeri, fantasier, önsketänkande.

  Det paranormala har studerats wetenskapligt med diverse experiment och påvisats motsvara wad slumpen själv kan åstadkomma. Och diverse bedragare har avslöjats av professionella trollkarlar som kan alla tricken. Ändå wäljer flera idag att tro på allt detta framför Bibeln och Jesus.

  Har du funderat på warför? Jag wet warför. Kyrkorna war en maktfaktor tills för bara ca ett sekel sedan – en maktfaktor som hade inflyttande på samhället och politiken. Detta wille både politiker och de intellektuella krafterna i samhället eliminera, wilket de har lyckats med över förväntan i bl a wårt land. Socialism och liberalism hade warit omöjliga att införa om man först inte eliminerade kristendomens inflyttande över samhället.

  Alltså – en maktkamp som har wunnits av de antikristna krafterna i samhället. wad ska stackars, livrädda, människor ersätta det med om inte tro på medium, kristaller, stenar, universella strömmar, magnetism och Gud wet wad den mänskliga fantasin är kapabel till, många gånger med ekonomisk winst som främsta målet.

  För övrigt sprider du irrläror om Jesus, wilket är en svår synd. Sådant har ett högt pris, det högsta en människa kan betala. Tänk om medan tid är….

 18. Josef Boberg skriver:


  Taaack ❗ – PenumBra
  – för Din kommentar. Den var tankestimulerande, verkligen… 🙂

  För ca 700 år sedan så gick Solen upp om morgonen – och så gick den ned om aftonen – över den då platta jord”kakan” (video ca 64 min).

  Sen kom ”irrläran” att jorden Terra var rund och snurrade runt sin egen rotationsaxel = Solen (video ca 10 min) stod stilla – relativt jorden. Men det har ju hart när INGEN ens i dags dato intellektuellt fattat – enär dom flesta fortfarande säger att Solen går upp och Solen går ned – TROTS att det ej har hänt en enda dag under nu ca 700 år.

  Så det tar sin tid att förändra människors intellektuella tankemönster (video ca 10 min), tyvärr tyvärr… 😥

  Om vad historiska irrläror ställer till med i dags dato – ordade jag lite om 9/2-09 HÄR. Just idag har jag gjort en kommentar om dessa irrläror HÄR.

  Men det är helt OK för min del – att så många går på etablissemangets PyramidMaktHavares och deras medlöpares (= flest i antal) NITAR (video 3 tim 35 min), (video ca 10 min), (video ca 2 tim ).

  Men visst… – ej alls så sällan så kan jag ju ändå känna och tycka att det här är för jävligt också – hälsar Josef B.


  DAGS FÖR EN FRISKARE FRAMTID = WI TAR VARALIVET

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: